eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wydruki z gotowego pliku cyfrowego dla Arboretum WojsławiceOgłoszenie z dnia 2023-09-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wydruki z gotowego pliku cyfrowego dla Arboretum Wojsławice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 713752004

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wioletta.franz-prokop@uwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwr.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wydruki z gotowego pliku cyfrowego dla Arboretum Wojsławice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c240e32-5612-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401431

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009113/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Dostawa materiałów drukowanych z zamkniętego gotowego pliku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja elektroniczna między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Przetargową (zwanej dalej „Platformą”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach dla użytkowników dostępnych pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
2. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
3. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na Platformie
6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Wsparcia technicznego udziela jej dostawca: Centrum Wsparcia Klienta Platformy: platformazakupowa.pl; tel. 22 101 02 02; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
10. 1. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej w języku polskim, w ogólnodostępnych formatach danych, w szczególności .pdf, .doc, .xls’ .docx, .rtf, .xps, .odt, .txt oraz składa pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski - informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, reprezentowany przez Rektora;
• o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych decyduje Uniwersytet jako Administrator danych;
• Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się poprzez adres email: iod@uwr.edu.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
- zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
- okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych osobowych.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
5. Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia , o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.2710.42.2023.WFP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 473786,84 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 46504,63 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wydruków z gotowego pliku cyfrowego dla Arboretum Wojsławice
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.
2. Miejsce dostawy:
Arboretum Wojsławice
Wojsławice 2
58-230 Niemcza
3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia oraz warunki płatności znajduje się we wzorze umowy (które stanowią projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zawierają się w Załączniku nr 2 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia. Oferta musi być jednoznaczna- kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.
5. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.
6. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa, przepisów polskich i Unii Europejskiej.
8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment najwyższej jakości, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych (nie może posiadać żadnych uszkodzeń ani defektów wpływających na jakość, funkcjonalność i estetykę produktu) lub prawnych.
9. Realizacja dostaw odbywać się będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, według zapotrzebowania zgłaszanego drogą mailową przez Zamawiającego określającego wielkość i zakres rzeczowy asortymentu. Zamawiający, przekaże Wykonawcy projekt graficzny w postaci plików cyfrowych (PDF) zgodnie z terminami realizacji usługi określonymi w OPZ.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całego przedmiotu umowy z prawem obniżenia wartości umowy bez prawa Wykonawcy do dochodzenia kar, odszkodowań lub innych należności z tego tytułu. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie 70% wartości umowy brutto.

4.2.6.) Główny kod CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22900000-9 - Różne druki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt,
a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
C = (Cn/Cb) x 60
gdzie:
Cn – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
Cb – cena brutto oferty badanej
70 - współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium.

2.2. Termin dostawy zamówienia jednostkowego (T)
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin dostawy zamówienia wynosi do 25 dni kalendarzowych, a minimalny to 5 dni kalendarzowych liczonych od daty akceptacji przez Zamawiającego prototypu.
Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:

Termin dostawy zamówienia Liczba punktów
do 5 dni kalendarzowych 40 pkt
do 10 dni kalendarzowych 30 pkt
do 15 dni kalendarzowych 20 pkt
do 20 dni kalendarzowych 10 pkt
do 25 dni kalendarzowych 0 pkt

2.2.1 . Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej maksymalny termin dostawy zamówienia oczekiwany przez Zamawiającego- do 25 dni kalendarzowych liczonych od dnia akceptacji przez Zamawiającego prototypu.
2.2.2 . Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie dłuższy termin dostawy zamówienia niż 25 dni kalendarzowych, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp.
2.2.3 . W przypadku podawania wartości pośrednich między granicznymi terminami, Zamawiający w celu oceny oferty będzie podane wartości pośrednie zaokrąglał w górę do dłuższego terminu.
2.2.4 . Brak podania w ofercie terminu gwarancji oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferuje wymagany przez Zamawiającego podstawowy termin- 25 dni kalendarzowych. W takim przypadku Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.
2.2.5 . W przypadku podanie terminu krótszego niż minimalny oczekiwany przez Zamawiającego, Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin minimalny- 5 dni kalendarzowych.
2.2.6 . Do umowy będzie wpisany termin wskazany w ofercie.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w powyższym kryterium wynosi 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy zamówienia jednostkowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu:
1.1.1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na postawie art. 108 ust. 1 uPzp:
1.1.2. Ponadto, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 i 10,
1.1.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone
w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. poz. 835) (zwana dalej „ustawą sankcyjną”),
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
1.2.4.zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną dostawę wydruków z nadrukiem przygotowanym wg indywidualnego projektu na kwotę min. 10 000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy PLN brutto).
1) Przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostaw wykonanych w ramach jednej umowy.
2) Okres wyrażony w latach, o których mowa w ppkt. 1.2.4 powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
3) Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, przy czy średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek powinien być spełniony, przez co najmniej jednego z Wykonawców. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólnie.
2. Zgodnie z art. 116 ust. 1 uPzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.2.4. powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.1. W takim przypadku podmiot udostępniający zasoby musi w odniesieniu
do warunku określonego w pkt 1.2.4 powyżej spełnić go samodzielnie.
4.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2.4 powyżej, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy; (zgodnie z katalogiem dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale II pkt 1 ppkt 1.1. SWZ)
4.4.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
4.5.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wzywa Wykon., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1.1. Potwierdzających spełnienie przez Wykon. warunków udziału w 1.1.1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli wykon. powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykon., wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamaw. wzywa Wykon., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych śr. dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1.1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykon. z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1.1.1. oświad. Wykon. o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego
w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 uPzp. Wzór oświadczenia stanowi Zał. nr 5 do SWZ;
1.1.2. odpis lub informacji z KRS lub z CEDiG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp oraz art. 7 ust. 1 ust. sankcyjnej, sporządzonych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Potwierdzających spełnienie przez Wykon. warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdoln. tech. i zaw.:
2.1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych refer. bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Wzór wykazu stanowi Zał.nr 6 do SWZ.
Jeżeli wykon. powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykon., wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykon. ten bezpośrednio uczestniczył.
3. Zamaw. żąda od Wykon., który polega na zdoln. techn. lub zawodowych lub sytuacji fin. lub ekon. pod. udostęp. zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, przedstawienia podmiotowych śr. dowodowych, o których mowa w pkt II ppkt 1.1 powyżej, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
4. W przypadku złożenia oferty przez Wykon.wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykon. składa podmiotowe śr. dowodowe, o których mowa w pkt II. ppkt 1.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.
5. Jeżeli Wykon. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt II. ppkt 1.1.2 składa dok.t lub dok. wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego dział. gosp. nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dok. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Szczegółowe informacje dotyczące wykazu podmiot. środ. dowod. znajdują się w rozdziale VII podrozdział II

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamaw. żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamaw.: OPZ wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamaw. nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zamaw. wskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Zamaw. wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności:
- za równoważny produkt Zamaw. uzna produkt spełniający minimalne wymag. jakościowe, eksploatacyjne i techniczne odpowiadające wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego w OPZ. Oznacza to, że produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane przez Zamaw., tzn. przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamaw.. Wszelkie koszty i czynności związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykon..
2) W przypadku oferowania produktu o innej nazwie niż wymagana przez Zamaw., Wykon. obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamaw. poprzez podanie cech jednoznacznie wskazujących, że zaoferowane produkty są równoważne do wskazanych w OPZ oraz dołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w OPZ. W szczególności jako przed. śr. dow. Zamaw. żąda szczegółowej specyf. tech.j producenta produktu potwierdzającej, że oferowany produkt równoważny posiada parametry przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zamaw.. Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości do jakiego produktu są dedykowane.
3) W sytuacjach, kiedy Zamaw. opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne do wskazanych norm jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamaw., poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym normy równoważnej do oferowanego produktu oraz dołączenie do oferty, w szczególności przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania OPZ. W szczególności Zamawiający jako przed. środ. dow. żąda certyfikatów wydawanych przez jednostki wykonujące działania z zakresu oceny zgodności, w tym testy, certyfikaty i kontrolę akredytowaną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dn. 9 lipca 2008 r. lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez te jednostki. Przedstawiane Certyfikaty - mają być wystawione przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA).
Zamaw. zaakceptuje certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Dok. te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości, do jakiego sprzętu są dedykowane.
Szczegółowe infromacje dotyczące przedmiotowych środków dowodowych zawarte są w Rozdziale VII podrozdział III.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne (w tym przedmiotowe środki dowodowe udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający wezwie do ich złożenia, na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale VII pkt I SWZ, a w przypadku podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie Zamawiającego, określa rozdział VII pkt II SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 oraz 455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wro

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.