eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › "Wykonanie ogrodu "Zielona wyspa w sercu miasta" wraz z elementami małej architektury" (II postępowanie)Ogłoszenie z dnia 2022-10-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
"Wykonanie ogrodu "Zielona wyspa w sercu miasta" wraz z elementami małej architektury" (II postępowanie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BRZEZIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750731786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: (46) 874 11 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-brzeziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.powiat-brzeziny.4bip.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Wykonanie ogrodu "Zielona wyspa w sercu miasta" wraz z elementami małej architektury" (II postępowanie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b5a055e-3f18-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00401171

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026287/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie ogrodu "Zielona wyspa w sercu miasta" wraz z elementami małej architektury

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368484/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OK.271.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach na działkach o nr: 2681 i 2682/3 obręb ewidencyjny 8 przy ulicy Moniuszki 24, 95-060 Brzeziny.

Na wykonanie przedmiotu zamówienia składają się następujące etapy prac:

1) Nasadzenia roślin, krzewów i drzew oraz dokonanie zasiewów zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik Nr 7 a i Nr 7 b do SWZ.
2) Wykonanie ogrodu sensorycznego na który składać się będzie ścieżka sensoryczna wykonana według załączonej wizualizacji oraz opisu do tejże wizualizacji. Poszczególne segmenty ścieżki zwanej dalej ogrodem zostaną wykonane z kory drzew, plastrów drzew, drobnego kruszywa o różnych frakcji, szyszek. Obrzeża ścieżki zostaną wykonane z kamieni tzw. otoczaków. Na ścieżce sensorycznej będą znajdować się nasadzenia następujących roślin: Lawenda, róże okrywowe, żywotniki, juka ogrodowa (załącznik nr 7 a do SWZ).
3) Rozmieszczenie w ogrodzie elementów małej architektury:
a) 2 stolików do gry w szachy; każdy stolik z dwoma drewnianymi siedziskami przykręcanymi do podłoża; blat stolika wykonany z naturalnego granitu wymiary co najmniej 80x80 cm podstawa stolika betonowa lub metalowa;
b) fontanny ogrodowej ozdobnej wyposażonej w pompkę o wysokości do 150 cm o podstawie nie większej niż 1 m z obiegiem zamkniętym wody, wyposażoną w oświetlenie LED, zasilacz z napięciem wewnątrz fontanny nie większym niż 20 V;
c) trzech drewnianych skrzyń na warzywa, które zostaną umieszczone na podwyższeniu, o wymiarach nie mniejszych niż 200 cm długość i 100 cm szerokość;
d) 20 drewnianych domków dla owadów rozmieszczonych na całym obszarze ogrodu
e) trzech tablic edukacyjnych informujących na temat bioróżnorodności o wymiarach nie mniejszych niż 80 x 60 na stelażu wykonanym z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne;
f) altany drewnianej z zadaszeniem spadzistym pokrytym gontem bitumicznym zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej, wykonanie podziemnego zbiornika na solankę o pojemności min. 700 l zgodnie z dokumentacją projektową, słup tarniny zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej, instalację rozprowadzania solanki, oświetlenie umożliwiające korzystanie z obiektu wieczorem, drewniane ławki na metalowej podstawie, wyposażenie tężni w instalację rozprowadzającą solankę, umieszczenie tablicy informacyjnej na obiekcie, zainstalowanie systemu automatycznego uruchamiania tężni – zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 c do SWZ).

Wykonawca jest zobowiązany do opisania nazw wszystkich gatunków roślin, drzew i krzewów za pomocą tabliczek.
Wyżej wymienione etapy nie stanowią odrębnie rozliczanych składników zamówienia, odbiór prac następuje po wykonaniu wszystkich etapów. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w Załączniku nr 7a– Projekt terenu zielonego wraz z elementami małej architektury „Zielona wyspa w sercu miasta” oraz załącznikach 7b i 7c. Zaleca się, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 175000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 175000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 175000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARTNETIA Justyna Wiśniewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 362626450

7.3.3) Ulica: Zacywilki 21

7.3.4) Miejscowość: Rogów

7.3.5) Kod pocztowy: 95-063

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Powierzenie wykonania altany z tężnią wraz z systemem odprowadzającym wodę.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 175000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.