eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › MONITORING SATELITARNY DLA KLIMATU: MIEJSKA WYSPA CIEPŁA 2023Ogłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
MONITORING SATELITARNY DLA KLIMATU: MIEJSKA WYSPA CIEPŁA 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 360992221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Trzy Lipy 3

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-172

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@polsa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polsa.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MONITORING SATELITARNY DLA KLIMATU: MIEJSKA WYSPA CIEPŁA 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e324f72-52f7-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401113

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00115642/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Produkty monitoringu satelitarnego dla klimatu – miejska wyspa ciepła"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/polsa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pomocą Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/polsa .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Minimalne wymagania techniczne
związane z udziałem w postępowaniu.
a) Zamawiający informuje, że dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), są
sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346,0568,0695,01517 2320).
b) Używanie Platformy w pełnym zakresie wymaga spełnienia minimalnych wymagań sprzętowo ‐
aplikacyjnych w tym:
˗ stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
˗ komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4,
Linux,lub ich nowsze wersje,
˗ zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0,
˗ włączona obsługa JavaScript,
˗ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
˗ Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
˗ Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
2) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM
PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych”.
3) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf
4) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów:
a) .zip
b) .7Z
5) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują:
.rar.gif.bmp.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone
nieskutecznie.
6) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,
który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
7) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
8) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
9) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
10) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem
formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
11) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
12) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP Zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie
każdego ze skompresowanych plików.
13) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Szczegółowy opis wymagań został opisany w SWZ w Rozdziale XIII.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencji Kosmicznej z siedzibą w Gdańsku ul. Trzy Lipy 3, 80-172
Gdańsk. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: sekretariat@polsa.gov.pl, tel. 22 380 15 50 lub
korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby administratora.
2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
iod@polsa.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
3. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
wymagane do spełnienia warunków udziału w postępowaniu/realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa,
oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe w nim zawarte, będą przetwarzane w celu:
1) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
2) wyłonienia Wykonawcy oraz udzielenia zamówienia poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione
organy i podmioty,
4) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie jej brakowania (trwałego usunięcia i
zniszczenia).
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Agencję jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie
uzasadniony interes Agencji wskazuje się konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią.
6. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego)
lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia
na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:
1) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony
danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
2) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa
osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
3) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO.
przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii
tych zabezpieczeń pod wskazanym w ust. 2 adresem e-mail;
7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie
Zamówienia, realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Agencja będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych
interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego.
8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest
możliwe dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia.
2.Polska Agencja Kosmiczna nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na
podstawie podanych danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BO/9/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi p.n.: „Monitoring satelitarny dla klimatu: miejska wyspa ciepła 2023”.
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 8 tygodni, od dnia podpisania umowy.
Wykonanie zamówienia będzie następować w Etapach:
1) Etap I – Przygotowanie metodyki opracowania map intensywności powierzchniowej miejskiej wyspy ciepła dla wybranych miast - w terminie nie później niż 2 tygodnie od podpisania umowy;
2) Etap II – Wykonanie map intensywności powierzchniowej miejskiej wyspy ciepła dla wybranych miast - w terminie nie później niż 6 tygodni od dnia podpisania umowy,
3) Etap III – Opracowanie Raportu końcowego - w terminie nie później niż 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

72310000-1 - Usługi przetwarzania danych

72300000-8 - Usługi w zakresie danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający mając na uwadze postanowienia zawarte w art. 305 pkt 1 ustawy w zakresie okoliczności, o których art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy - przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w tym polegających na:
wykonaniu monitoringu satelitarnego miejskich wysp ciepła dla kolejnych miast w Polsce takich jak na przykład Szczecin, Bydgoszcz, Lublin i Białystok. Ostateczny wybór miast zweryfikowany zostanie względem aktualnych potrzeb jednostek samorządu terytorialnego. Warunki realizacji zamówienia podobnego określa umowa zamówienia podstawowego.
Mapy miejskiej wyspy ciepła opracowane zostaną na podstawie danych termalnych, gotowych danych powierzchni nieprzepuszczalnych (High Resolution Layers - Imperviousness), a także map wykonanych na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej, m.in. mapa pokrycia terenu w wyniku zautomatyzowanego procesu klasyfikacji wieloczasowych scen satelitarnych Sentinel-2. Dane dodatkowe niezbędne do poprawnych analiz to: dane meteorologiczne ze stacji synoptycznych (m.in. dobowe wartości temperatury powietrza oraz prędkości wiatru) oraz dane o typach cyrkulacji Lityńskiego. Szczegółowe dane dodatkowe znajdują się w rozdziale IV. Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały oferty ważne, tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:
1) Cena - 60%
2) Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia - 40 %, w tym:
a) Kierownika Zespołu- D1 - 10%
b) Eksperta ds. analizy danych satelitarnych - D2 -20%
c) Specjalisty ds. przetwarzania i analizy danych satelitarnych- D3 - 10%

W zakresie ww. kryteriów, oferta może uzyskać łącznie max 100 punktów.
Ocena punktowa w zakresie ww. kryteriów zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.
Szczegółowy opis kryteriów oraz sposób oceny ofert zawiera dokumentacja postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej

4.1 Określenie warunku w zakresie zdolności zawodowej - doświadczenia
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. Posiada doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał* co najmniej dwie usługi/projekty polegające na przetwarzaniu i analizie danych satelitarnych, z czego co najmniej jedna usługa/projekt musi dotyczyć opracowań związanych z wykorzystaniem danych satelitarnych do określenia zmian i zależności temperaturowych w kontekście zjawisk klimatycznych.
Uwaga:
* Za wykonaną usługę/projekt Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcy) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

4.2. Określenie warunku w zakresie zdolności zawodowej - osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:
1) Kierownik Zespołu (1 osoba):
i. wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub ścisłych i przyrodniczych lub społecznych,
ii. doświadczenie: w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert kierował lub koordynował organizacją co najmniej dwóch usług/projektów polegających na opracowaniu oprogramowania lub aplikacji lub systemu informatycznego do przetwarzania danych przestrzennych lub polegających na przetwarzaniu danych satelitarnych w obszarze klimatu i/lub zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

2) Ekspert ds. analizy danych satelitarnych (min. 1 osoba):
i. wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub ścisłych i przyrodniczych lub społecznych,
ii. w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej dwóch publikacji lub prac naukowych lub ekspertyz dotyczących zagadnień analizy danych satelitarnych w obszarze klimatu i/lub zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.
Przy czym Zamawiający uzna warunek za spełniony dla publikacji, prac naukowych lub ekspertyz opublikowanych w czasopismach naukowych, w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, poprzez wydawnictwa publikujące recenzowane monografie naukowe, które w dniu publikacji znajdowały się na adekwatnych wykazach ogłoszonych przez ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka.


3) Specjalista ds. przetwarzania i analizy danych satelitarnych (min. 1 osoba):
i. wykształcenie wyższe,
ii. w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji co najmniej dwóch usług/projektów dotyczących przetwarzania i analizy danych satelitarnych w obszarze klimatu i/lub zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.


Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza występowania tej samej osoby w różnych rolach w ramach jednej oferty.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, musi być spełniony:
- przez Wykonawcę samodzielnie, albo
- przez co najmniej jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, albo

- w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług lub dysponowaniem osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W ww. przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 1.6. SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia) składanych w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
1) Oświadczenia wykonawcy (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ);
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Uwaga!
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. dokumenty lub oświadczenia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2) W przypadku gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających swoje zasoby, musi przedstawić podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 2, dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia) składanych w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zwanym w SWZ „Wykazem usług” – wzór stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ) oraz załączeniem dowodów*, określających czy usługi te zostały wykonane należycie.
*Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, ww. Wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SWZ „Wykazem osób” - wzór stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę stanowią niżej wymienione formularze i dokumenty, przy czym załączniki do SWZ zamawiający udostępnia na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/polsa:
1.1. Formularz „OFERTA” - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ .
1.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,- zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ - zwierający wymagane oświadczenia określone w SWZ.
1.4. Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp - zgodne w treści ze wzorem, stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ – w przypadku jeżeli dotyczy.
1.5. Zobowiązanie innego podmiotu udostepniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – zgodne w treści ze wzorem, stanowiącym Załącznik Nr 7 SWZ – w przypadku jeżeli dotyczy.
1.5.1. Ww. zobowiązanie należy złożyć w przypadku, gdy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Wówczas Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie, o którym mowa powyżej.
1.5.2. Wyżej wymienione zobowiązanie musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostepniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
1.5.3. Jeżeli zdolności lub sytuacja podmiotu udostepniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.5.4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostepniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
1.6. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy), z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ) – w przypadku jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.
Wymagana forma:
- oryginał w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub - elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza, tj. złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Pozostałe wymagania zostały określone odpowiednio w Rozdziale X-XII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Stosownie do postanowień art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień w
zawartej umowy. Rodzaj i zakres zmian umowy został przewidziany w paragrafie 13 PPU- Załącznik Nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupoa.pl/pn/polsa, za pośrednictwem „Formularza składania oferty”, udostępnionego na ww. Platformie w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 8 tygodni, od dnia zawarcia umowy. Z uwagi na brak możliwości technicznej wpisania w ogłoszeniu o zamówieniu terminu oznaczonego w tygodniach - termin podany w ogłoszeniu został przeliczony na miesiące i wskazano 2 miesiące , przyjmując iż 1 miesiąc to 4 tygodnie.
Zamawiający - zgodnie z art. 310 ustawy Pzp - przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.