eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łochów › Sukcesywny zakup paliw ciekłych oraz paliwa gazowego (LPG) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy ŁochówOgłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywny zakup paliw ciekłych oraz paliwa gazowego (LPG) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Łochów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łochów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Pokoju 75

1.5.2.) Miejscowość: Łochów

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-130

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminalochow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Łochów

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 711582090

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Aleja Pokoju 75

1.11.4.) Miejscowość: Łochów

1.11.5.) Kod pocztowy: 07-130

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.gminalochow.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywny zakup paliw ciekłych oraz paliwa gazowego (LPG) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Łochów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ec22ab1-560f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052023/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywny zakup paliw ciekłych oraz paliwa gazowego (LPG) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Łochów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ec22ab1-560f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/ (dotyczy składania/wycofania oferty);
2) poczty elektronicznej e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl (nie dotyczy składania, wycofania lub zmiany oferty).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1Komunikacja w postepowaniu, z
wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną poprzez e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych na platformie e-Zamówienia w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). W sposób określony w zdaniu pierwszym odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
2.Formularze do komunikacji dostępne na platformie e-Zamówienia umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Uwaga: w przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego
typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
3.Możliwość korzystania w postepowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-
Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postepowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w
podglądzie postepowania w zakładce „Komunikacja”.
4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o
których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe zapisy dot. Wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji
elektronicznej znajdują się w Rozdziale IX SWZ niniejszego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łochów, reprezentowana
przez Burmistrza Łochowa, mająca swoją siedzibę przy Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, zwana dalej „administratorem”;
2) na mocy art. 37 ust. 1 lit a RODO administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje
operacje przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@gminalochow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o numerze WOA.271.1.15.2023;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jako uczestników postępowania o udzielenie zamówienia jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają wprost z ustawy Pzp;7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, stosowanie do
art. 22RODO;
8) posiada Pani/Pan: prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)1),
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (art. 18 RODO) 2),d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa o ochronie danych osobowych;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych (wynikające z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (art. 21 RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOA.271.1.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywny zakup paliw ciekłych, tj. benzyny bezołowiowej Pb95, oleju napędowego ON oraz paliwa gazowego (LPG) do pojazdów służbowych i sprzętu jednostek organizacyjnych Gminy Łochów zwanych dalej „paliwami”.
2. Zamawiający oraz poszczególne jednostki wskazane w Rozdziale II ust. 5 SWZ będą zawierać oddzielne umowy wynikające z niniejszego postępowania.
3. Gmina Łochów będzie Nabywcą na fakturach, natomiast poszczególne jednostki będą Odbiorcami i płatnikami. Faktury należy doręczać na adresy Odbiorców.
4. Szacunkowe (orientacyjne) zapotrzebowanie na zakup paliw w okresie realizacji zamówienia przestawia się następująco:
1) benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości około 3.200 litrów, w tym:
a) UM: 2.800 litrów, w tym dla UM 1.600 litrów i dla OSP 1.200 litrów,
b) SZGK: 400 litrów;
2) olej napędowy ON w ilości około 81.800 litrów, w tym:
a) UM: 15.500 litrów, w tym dla UM 3.500 litrów i dla OSP 12.000 litrów,
b) CUW: 35.000 litrów,
c) SDPS: 800 litrów,
d) SZGK: 30.000 litrów,
e) MGOPS: 500 litrów.
3) Gaz (LPG) w ilości około 1.400 litrów dla UM.
5. Ilości paliw wskazane w ust. 4 są ilościami orientacyjnymi oszacowanymi na podstawie dotychczasowego zużycia paliwa przez pojazdy i sprzęty poszczególnych jednostek, stąd wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych powyżej. Rzeczywista ilość paliw będzie wynikać z aktualnych potrzeb jednostek w okresie realizacji umowy, przy czym zamawiający wskazuje, że minimalny poziom realizacji zamówienia wynosi 50% szacunkowego zapotrzebowania dla każdego z Odbiorców.
6. Prawo opcji:
1) w okresie realizacji zamówienia w przypadku większego zapotrzebowania na określone paliwa niż przewidywane zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającej zgodnie z art. 441 ustawy Pzp;
2) w ramach prawa opcji poszczególni Odbiorcy będą mieć możliwość zwiększenia do 20% ilości szacunkowego zapotrzebowania zamówienia podstawowego;
3) zamawiający zastrzega, iż dostawy objęte prawem opcji mają być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego w tym z uwzględnieniem upustu udzielonego w ramach oferty;
4) potwierdzeniem uruchomienia i skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez poszczególnego Odbiorcę oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, z którego może skorzystać kilkakrotnie do momentu osiągnięcia maksymalnego poziomu prawa opcji;
5) prawo opcji stanowi uprawienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zamówienia, wobec czego wykonawca nie może składać roszczeń o niewykorzystaną część zamówienia opcjonalnego.
7. Zakup paliw prowadzony będzie w systemie bezgotówkowym na stacji paliw Wykonawcy.
8. Zamawiający wymaga, aby stacja paliw, za pośrednictwem której prowadzony będzie zakup paliw zlokalizowana była w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego tj. Urzędu Miejskiego w Łochowie (adres: Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów) oraz aby była czynna co najmniej od poniedziałku do soboty w godzinach 7-18
i w niedzielę w godzinach 7-14.
9. Stacja paliw musi spełniać wymogi przewidziane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1707 ).
10. Zakup paliw polegać będzie na bezpośrednim tankowaniu paliwa do pojazdów
i w kanistry z przeznaczeniem do narzędzi i sprzętu z napędem silnikowym, zgodnie
z bieżącymi potrzebami poszczególnych jednostek.
11. Zamawiający nie przewiduje magazynowania paliw we własnych zbiornikach.
12. Paliwa ciekłe będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1314), ustawie z dnia 10 marca 2023 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846) oraz norm PN-EN 228 (Paliwa do pojazdów samochodowych – benzyna bezołowiowa – wymagania i metody badań) i PN-EN 590 (Paliwa do pojazdów samochodowych – oleje napędowe – wymagania i metody badań) oraz wydanych przez Polski Komitet Normalizacyjny lub równoważnych.
13. Gaz (LPG) będący przedmiotem zamówienia musi odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2021 r. poz. 1293), oraz być zgodny z normą PN-EN 589 oraz wydanych przez Polski Komitet Normalizacyjny lub równoważnych.
14. W przypadku, gdy oferowane przez Wykonawcę paliwa podlegają także innym przepisom i dyrektywom unijnym dotyczącym innych zagadnień niż wymienionych w ust. 12 i 13, które mają zastosowanie – paliwa płynne i gaz (LPG) muszą spełniać także wymagania tych przepisów i dyrektyw.
15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić paliwo o jakości i parametrach odpowiednio do danej pory roku.
16. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
17. Zakupy paliwa rozliczane będą przez Wykonawcę po cenach detalicznych brutto obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy w chwili sprzedaży pomniejszonych o stałe upusty cenowe określone w Formularzu ofertowym Wykonawcy.
18. Rozliczenia będą dokonywane w złotych polskich, na podstawie faktycznie zakupionych ilości paliwa w oparciu o asygnatę rozchodową.
19. Zamawiający nie przewiduje użycia kart paliwowych.
20. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w sposób określony w projektowanych postanowieniach umownych dla poszczególnych jednostek – stanowiących załączniki nr 8-12.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134100-8 - Olej napędowy

09133000-0 - Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) w okresie realizacji zamówienia w przypadku większego zapotrzebowania na określone paliwa niż przewidywane zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającej zgodnie z art. 441 ustawy Pzp;
2) w ramach prawa opcji poszczególni Odbiorcy będą mieć możliwość zwiększenia do 20% ilości szacunkowego zapotrzebowania zamówienia podstawowego;
3) zamawiający zastrzega, iż dostawy objęte prawem opcji mają być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego w tym z uwzględnieniem upustu udzielonego w ramach oferty;
4) potwierdzeniem uruchomienia i skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez poszczególnego Odbiorcę oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, z którego może skorzystać kilkakrotnie do momentu osiągnięcia maksymalnego poziomu prawa opcji;
5) prawo opcji stanowi uprawienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zamówienia, wobec czego wykonawca nie może składać roszczeń o niewykorzystaną część zamówienia opcjonalnego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie poddane zostaną wyłącznie te oferty, które nie zostaną odrzucone z postępowania.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiednimi ich znaczeniami:
3. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona według poniższego wzoru:
K= K1+K2+K3+K4
K – całkowita liczba punktów,
K1 – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
K2 – punkty uzyskane w kryterium „Stały upust dla benzyny bezołowiowej Pb 95”,
K3 – punkty uzyskane w kryterium „Stały upust dla oleju napędowego ON”,
K4 – punkty uzyskane w kryterium „Stały upust dla Gazu LPG”,

4. Ocena punktowa w kryterium „K1” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru opisanego w powyższej tabeli.
5. Ocena punktowa w kryterium „K2” dokonana zostanie na podstawie stałego upustu dla benzyny bezołowiowej Pb 95, wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym
i przeliczona według wzoru opisanego w powyższej tabeli.
6. Ocena punktowa w kryterium „K3” dokonana zostanie na podstawie stałego upustu dla oleju napędowego ON, wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym
i przeliczona według wzoru opisanego w powyższej tabeli.
7. Ocena punktowa w kryterium „K4” dokonana zostanie na podstawie stałego upustu dla Gazu LPG, wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym
i przeliczona według wzoru opisanego w powyższej tabeli.
8. Zamawiający wskazuje, że wysokość upustu, o którym mowa w Rozdziale XV ust. 5, 6 i 7 SWZ należy podać w procentach (%) od ceny brutto za 1 litr paliwa, z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Wysokość upustu będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy.
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w Formularzu ofertowym stałego upustu dla danego rodzaju paliwa lub poda upust niezgodnie z zapisami ust. 8, Zamawiający uzna na podstawie oświadczenia o akceptacji przez Wykonawcę wszystkich postanowień SWZ,
że Wykonawca nie udziela stałego upustu – za co Wykonawca otrzyma 0 pkt.
10. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: końcówkę poniżej
5 należy pominąć, końcówkę równą i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SWZ.
12. W przypadku, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w termie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
13. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stały upust dla benzyny bezołowiowej Pb 95

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stały upust dla oleju napędowego ON

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stały upust dla Gazu LPG

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: posiada: aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi (benzyna bezołowiową Pb95 i oleju napędowego ON) i paliwem gazowym (LPG), w zakresie wymaganym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385),
2) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: dysponuje co najmniej jedną stacją paliw czynną co najmniej od poniedziałku do soboty w godzinach 7-18 i w niedzielę w godzinach 7-14, zapewniającą możliwość tankowania paliwa (Pb 95 i ON) z dystrybutora, zlokalizowaną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego tj. Urzędu Miejskiego w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.
Uwaga: Zamawiający będzie weryfikował odległość drogową przy pomocy Google Maps (najkrótsza trasa samochodem).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 6 do SWZ;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem art. 274 ust. 4 ustawy Pzp,
*Uwaga:
­ dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, o których mowa
w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 lit. a-d SWZ będą musieli złożyć odpowiednio: wykonawca, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
(w przypadku składania oferty wspólnej), podmiot udostępniający zasoby,
­ Zamawiający samodzielnie pobierze dokument wskazany w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 lit. d w oparciu o dane zamieszczone w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 lub 5;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej określonego w Rozdziale VII ust. 1 lit. a) SWZ: aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi (benzyna bezołowiową Pb95 i oleju napędowego ON) i paliwem gazowym (LPG), w zakresie wymaganym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385);
b) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale VII ust. 1 lit. b) SWZ: wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) Formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Rozdziale VI i VII SWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ w zakresie art. 125 ust. 1 Pzp oraz załącznik nr 4 w zakresie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
3) pełnomocnictwo do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy);
6) wykaz rozwiązań równoważnych, w przypadku, o którym mowa w Rozdziale III ust. 5 SWZ (jeżeli dotyczy);
7) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia,
o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 lit. b SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa
w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 lit. c SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 lit. d SWZ - składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) oferta musi być podpisana w sposób, który prawnie zobowiązuje wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo załączone do oferty powinno zawierać elementy wskazane w Rozdziale XII ust. 3 pkt 4 lit. a SWZ;
3) każdy z wykonawców oddzielnie składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 pkt 3 SWZ;
4) wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 pkt 5 SWZ;
5) każdy z wykonawców musi spełniać warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SWZ, jeżeli będzie wykonywał czynności objęte wskazanymi uprawnieniami;
6) co najmniej jeden z wykonawców musi spełniać warunek udziału w postępowaniu,
o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2 SWZ;
7) każdy z wykonawców oddzielnie składa podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia na postawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 SWZ;
8) wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane z podmiotem występującym jako pełnomocnik wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 9 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 8-12 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.