eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górowo Iławeckie › PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE DĘBY - III PRZETARGOgłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE DĘBY - III PRZETARG

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO GÓROWO IŁAWECKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510022290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UL. GENERAŁA SIKORSKIEGO 30A

1.5.2.) Miejscowość: Górowo Iławeckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-220

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 897611930

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gorowo@olsztyn.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorowo-ilaweckie.olsztyn.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

GOSPODARKA LEŚNA

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE DĘBY - III PRZETARG

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b82ecb5c-5399-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00400990

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00318265/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W L. DĘBY

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gorowoilaweckie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gorowoilaweckie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie („Wyślij wiadomość do Zamawiającego”): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gorowoilaweckie oraz przy pomocy poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej. Korzystnie z platformy zakupowej jest bezpłatne.
We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.
Oferta, dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl jako załączniki
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatami jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Instrukcji dla wykonawców” (Instrukcje dla wykonawców znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje ) i regulaminie platformy platformazakupowa.pl (Regulamin platformy zakupowej znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Górowo Iławeckie.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Marka Sieniucia, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: marek.sieniuc@olsztyn.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem: 89 76 11 930.
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezależnie od postanowień pkt 30.8. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.
Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi leśnej w Leśnictwie Dęby o długości 950 mb., województwo warmińsko – mazurskie, powiat bartoszycki, gmina Górowo Iławeckie. W następujących działkach o nr 53 obręb ewidencyjny 280105_2.0052 obręb Wojmiany, gmina Górowo Iławeckie oraz 3029, 3028/1, 3033 obręb ewidencyjny280105_2.0035 obręb Piasty Wielkie, Gmina Górowo Iławeckie. Droga leśna zaczyna się zjazdem z drogi gminnej a kończy się w granicy działek leśnych na odcinku około 950 mb. Istniejąca droga leśna posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną. Istniejący pas drogi jest wąski (z upływem lat poprzedniej przebudowy został zarośnięty, zadrzewiony), jego szerokość nie pozwala na poprawne przeprowadzenie geometrii drogi. Długość drogi wynosi około 950 mb. W ciągu drogi zlokalizowane są istniejące zjazdy, mijanki oraz składnice przeznaczone do przebudowy o nawierzchni gruntowej ulepszonej. Droga leży w terenie równinnym ze zmiennym nachyleniem podłużnym. Istniejący pas drogi szerokości zmiennej. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo, grawitacyjnie oraz poprzez istniejące rowy, które są zamulone, zarośnięte wysoką trawą. W ciągu drogi leśnej zlokalizowano przepusty z rur PP SN 8 w stanie dobrym ze ściankami do odtworzenia.
W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 99 ust. 3-5 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zawiera dokumentacja projektowa: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, stanowiące załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

26.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres tych robót będzie obejmował: roboty pomiarowe, karczowanie pni i krzaków, formowanie i zagęszczanie nasypów, mechaniczne korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie rowów, wykopy oraz przekopy, umocnienie skarp, wykonanie przepustów rurowych ze ściankami czołowymi, warstwy odsączające, podbudowy i nawierzchnie.
26.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 26.1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
26.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 26.1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia na skutek wystąpienia robót, które nie zostały lub nie mogły być przewidziane na etapie opracowania projektu budowlanego dla zadania lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 26.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres tych robót będzie obejmował: roboty pomiarowe, karczowanie pni i krzaków, formowanie i zagęszczanie nasypów, mechaniczne korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie rowów, wykopy oraz przekopy, umocnienie skarp, wykonanie przepustów rurowych ze ściankami czołowymi, warstwy odsączające, podbudowy i nawierzchnie.
26.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 26.1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
26.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 26.1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia na skutek wystąpienia robót, które nie zostały lub nie mogły być przewidziane na etapie opracowania projektu budowlanego dla zadania lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób obliczania punktów:
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C=Cn/Co*100 pkt*60%
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co – cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w ofercie (Załącznik nr 1 do SWZ)
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W ramach kryterium „Okresu gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana na podstawie okresu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Ocena nastąpi według poniższych zasad:
1. Wykonawca wskazuje deklarowany okres gwarancji w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ),
2. punkty w tym kryterium zostaną przyznane wg zasad określonych poniżej w tabeli:
zadeklarowany w ofercie okres gwarancji liczba przyznanych punktów
12 miesięcy 0 pkt
36 miesięcy 20 pkt
60 miesięcy 40 pkt
kryterium „Okresu gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) okresu gwarancji, możliwe opcje: 12 miesięcy, 36 miesięcy, 60 miesięcy,
najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego, liczony od daty podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót, wynosi 12 miesięcy,
maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium gwarancji to 40 pkt,
jeżeli Wykonawca wpisze w formularzu ofertowym okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy lub nie wypełni w formularzu ofertowym okresu gwarancji to Zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP poprawi omyłkę w ofercie w następujący sposób:
do oceny zostanie przyjęty okres 12 miesięcy,
Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „okres gwarancji”,
w umowie zostanie uwzględniony okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy
O dokonanej poprawie omyłki Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w wyznaczonym terminie zakwestionuje poprawienie w/w omyłki, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP.
maksymalny okres gwarancji na wykonane roboty uwzględniany do oferty wynosi 60 miesięcy;
jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy, a w umowie zostanie uwzględniony okres gwarancji podany przez Wykonawcę w ofercie.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów we wskazanych powyżej kryteriach oceny oferty:
P = C + G
gdzie:
P – ogólna liczba punktów oferty badanej,
C – liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena”,
G – liczba uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji”.
Zamawiający obliczy punkty liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

20.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Warunek ekonomiczny i finansowy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową:
 w wysokości nie mniejszej niż 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
2) zdolności technicznej i zawodowej
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 zamówienia polegające na BUDOWIE, PRZEBUDOWIE LUB REMONCIE DRÓG:
 o wartości brutto nie mniejszej niż 900 tys. zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych),
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń, należącą do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
20.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 20.1 powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, przy czym w odniesieniu do warunku, o którym mowa w ust. 20.1 pkt 2, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z Wykonawców wykazał, że wykonał roboty budowlane z branży drogowej o wartości wymaganej przez Zamawiającego. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w rozdziale 18.
20.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
20.4. Zgodnie z postanowieniami art. 118 ust 2 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
20.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 20.1. pkt 2) SWZ, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane w rozdziale 18 SWZ względem Wykonawcy.
20.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
20.7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
20.8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 21 SWZ.
20.9. Na podstawie art. 116 ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w związku z art. 266 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie art. 108 ust. 1 – załącznik nr 12 do SWZ.
2. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
3. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - załącznik nr 4 do SWZ.
4. Dowodów określających czy wskazane przez Wykonawcę w wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SWZ.
6. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dokumenty, o których mowa w pkt 21.2 ust. 1 SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty Załączniku nr 10.
8. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 21.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale 18 oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 20. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ .

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

24.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
24.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 pieniądzu,
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.).
24.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP PARIBAS Bank Polska S.A. nr rachunku: 24 2030 0045 1110 0000 0046 7310 z dopiskiem: „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu – PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE DĘBY”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego.
24.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
24.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi być złożone w oryginale i załączone do oferty przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
24.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
 kwotę gwarancji/poręczenia,
 zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
24.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

20.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 20.1 powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, przy czym w odniesieniu do warunku, o którym mowa w ust. 20.1 pkt 2, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z Wykonawców wykazał, że wykonał roboty budowlane z branży drogowej o wartości wymaganej przez Zamawiającego. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w rozdziale 18.
20.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
20.4. Zgodnie z postanowieniami art. 118 ust 2 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
20.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 20.1. pkt 2) SWZ, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane w rozdziale 18 SWZ względem Wykonawcy.
20.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
20.7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
20.8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 21 SWZ.
20.9. Na podstawie art. 116 ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacje zawarto we wzorze umowy, stanowiącej załącznik do SWZ.
1. Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy, w całości lub w części, w całym okresie jej obowiązywania, w następujących wypadkach:
1) Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót.
2) Zamawiający może odstąpić od Umowy:
a) w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne,
b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania robót lub przerwał rozpoczęte już prace i nie kontynuuje ich przez 5 dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,
c) w okolicznościach wymienionych w art. 454 ust. 1 PZP,
d) jeżeli Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem, realizacją tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ukończyć budowę w czasie umówionym, z uwzględnieniem terminu wykonania robót, o którym mowa w § 2 ust. 1,
e) jeżeli Wykonawca niezależnie od naliczonych kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 2 lit. f oraz h, nie wypełni obowiązku niezwłocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa, bądź niezwłocznego usunięcia podwykonawców/dalszych podwykonawców z terenu robót,
f) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% Wynagrodzenia,
g) gdy suma naliczonych przez Zamawiającego kar umownych wyniesie równowartość 50% Wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1.
h) w innych okolicznościach, zgodnie z Kodeksem cywilnym,
i) jeżeli Wykonawca jest w zwłoce z zakończeniem robót o co najmniej 5 dni w stosunku do terminu wykonania robót, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, z podaniem uzasadnienia. Strony mogą odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie.
3. W razie odstąpienia od Umowy w całości lub w części, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz:
1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy,
2) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
4. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do:
1) dokonania odbioru robót, o których mowa w § 1 oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonany zakres robót do dnia odstąpienia od Umowy oraz dokonania zapłaty za materiał i urządzenia sprowadzone na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, a nie wbudowane, których Wykonawca nie ma możliwości zagospodarowania, a zostały zakupione przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego,
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót.
5. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy tak na podstawie postanowień Umowy, jak również przepisów ustawy, po rozpoczęciu realizacji Umowy, odstąpienie będzie miało skutek ex nunc – będzie dotyczyło niewykonanej części Przedmiotu Umowy. Rozliczenie w przypadku odstąpienia od Umowy nastąpi według cen wynikających z Umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gorowoilaweckie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.