eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruciane-Nida › Dostawa przyczepki do mini ciągnika i sprzętu ogrodniczegoOgłoszenie z dnia 2022-10-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa przyczepki do mini ciągnika i sprzętu ogrodniczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385495032

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśna 10

1.5.2.) Miejscowość: Ruciane-Nida

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-220

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 874231898

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@zgk-rucianenida.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zgk-rucianenida.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zgkrucianenida.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa przyczepki do mini ciągnika i sprzętu ogrodniczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c25d23eb-3e46-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00400418

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

"Rozwój działalności gospodarczej firmy ZGK Sp. z o.o. w Rucianem -Nidzie poprzez zakup dodatkowego wyposażenia i zwiększenie zatrudnienia”, Europejski Fundusz Morski i Rybacki w zakresie działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366550/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGK.ZP.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 132685 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 32700 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przyczepka do mini ciągnika - 1 szt

4.5.3.) Główny kod CPV: 16520000-6 - Samowyładowcze przyczepy do celów rolniczych

4.5.5.) Wartość części: 8000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odśnieżarka ręczna - 1sztuka i dmuchawa do liści akumulatorowa - 1 sztuka z akumulatorem i ładowarką

4.5.3.) Główny kod CPV: 16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy

4.5.5.) Wartość części: 12100 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pozostały sprzęt: wykaszarka (kosa) - 1 szt, kosiarka - 1 szt, kosa akumulatorowa - 1 szt z akumulatorem i ładowarką, kosiarka samojezdna akumulatorowa - 1 szt z akumulatorem i ładowarką

4.5.3.) Główny kod CPV: 16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy

4.5.5.) Wartość części: 12600 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9840 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9840,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9840,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALDO L. DŁUGOŁĘCKI I A.DŁUGOŁĘCKI S.K.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7581860669

7.3.3) Ulica: SUROWE 116

7.3.4) Miejscowość: CZARNIA

7.3.5) Kod pocztowy: 07-431

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9840 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14883 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14883 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14883 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LAS 24.PLLASOGRÓD KONRAD NAMYSŁO, FILIP NAMYSŁO SP. JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962981803

7.3.3) Ulica: UL. SŁOWACKIEGO 157

7.3.4) Miejscowość: RADOM

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14883 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15495 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15495 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15495 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LAS24.PL LASOGRÓD KONRAD NAMYSŁO, FILIP NAMYSŁO SP. JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962981803

7.3.3) Ulica: SŁOWACKIEGO 157

7.3.4) Miejscowość: RADOM

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15495 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.