eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z podziałem na 3 częściOgłoszenie z dnia 2023-09-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z podziałem na 3 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

1.3.) Oddział zamawiającego: PCPR w Wieliczce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351623150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepołomska 26G

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr-wieliczka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z podziałem na 3 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de86e400-5490-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00399558

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-de86e400-5490-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
3) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami możliwa jest także poprzez email: zp@pcpr-wieliczka.pl z zastrzeżeniem w Części 1 pkt 10 ppkt 10) SWZ.
5) Szczegółowe uregulowania w zakresie korespondencji zawiera SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia:
a) Komputer PC:
- parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD,
- zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych:
• MS Windows 7 lub nowszy,
• OSX/Mac OS 10.10,
• Ubuntu 14.04,
- Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
• Chrome 66.0 lub nowsza,
• Firefox 59.0 lub nowszy,
• Safari 11.1 lub nowsza,
• Edge 14.0 i nowsza
albo
b) Tablet/Telefon:
- Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3,
- Przeglądarka Chrome 61 lub nowa.
2) Informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu +22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce – reprezentowane przez Dyrektora. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka lub poprzez email: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl.
2. Inspektor danych osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@iods.pl.
3. Źródło pozyskania danych
Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, a w przypadku, kiedy dane nie pochodzą od osoby, której te dane dotyczą są one pozyskane od kontrahenta, oferenta.
4. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe pozyskane w ramach złożonych ofert będą przetwarzane w celu:
1) wyłonienia Wykonawców na realizację zamówienia publicznego, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) prawidłowej realizacji postępowania dotyczącego zamówienia publicznego oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Odbiorcy danych osobowych
1) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
2) Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
6. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas jej trwania.
7. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencji niepodania danych
Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów określonych w pkt 4, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia oferty i zawarcia umowy.
8. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych,
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- na zasadach i warunkach wynikających z RODO.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
11. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271-13-23/210/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa części: Terapia rodzinna:
1) Przedmiot zamówienia:
a) prowadzenie terapii rodzinnej w podejściu systemowym lub zintegrowanym,
b) prowadzenia dokumentacji odbytych konsultacji w teczkach klientów OIK,
c) współpraca z zespołem OIK w celu udzielania skutecznej pomocy klientom OIK,
d) wykonywanie innych czynności zawodowych w obszarze wsparcia rodzin.
2) Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31-12-2024 r.
3) Zamawiający przewiduje zlecenie Wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 300 godzin usług, miesięcznie 20 godzin.
4) Usługa będzie wykonywana w terminach ustalonych wspólnie z Zamawiającym nie rzadziej niż 5 godz. tygodniowo.
5) miejsce świadczenia usług: stacjonarnie w budynku OIK w Wieliczce. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza realizację usługi w formie zdalnych spotkań z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. Taka forma realizacji usługi, wymaga każdorazowo uzgodnienia z Zamawiającym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- C – cena brutto za jedną godzinę świadczenia usługi- 60%
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:
C = cena minimalna / cena oferty badanej x 60
- D - doświadczenie Wykonawcy” – 40%
Kryterium „doświadczenie Wykonawcy” rozumiane jest jako doświadczenie terapeutyczne osoby (specjalisty) wskazanej do realizacji usługi i oceniane będzie pod kątem ilości miesięcy posiadanego doświadczenia zawodowego.
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
• 12 miesięcy – 0 pkt
• 13 - 24 miesięcy – 10 pkt
• 25 - 36 miesięcy– 20 pkt
• 37 – 48 miesięcy – 30 pkt
• 49 miesięcy i powyżej– 40 pkt
Minimalna ilość miesięcy posiadanego doświadczenia terapeutycznego Wykonawcy to 12 miesięcy. Oferty zawierające doświadczenie terapeutyczne Wykonawcy krótsze niż 12 miesięcy, zostaną odrzucone jako nie spełniające wymagań SWZ.
Za niewskazanie w Formularzu oferty ilości miesięcy doświadczenia zawodowego osoby (specjalisty) wskazane do realizacji usługi lub wykreślenie wszystkich wskazanych okresów doświadczenia, Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punków w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaproponował najkrótszy okres doświadczenia Wykonawcy tj. okres 12 miesięcy.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.
Zamawiający przyjmuje, że: 1 pkt = 1% S = C + D
gdzie:
S – łączna ilość punktów badanej oferty
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena brutto z jedną godzinę świadczenia usługi
D – ilość punktów badanej oferty w kryterium doświadczenie Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa części: Psychoterapia indywidualna 1
1) Przedmiot zamówienia:
a) prowadzenie spotkań psychoterapii indywidualnej w nurcie analitycznym lub Gestalt lub poznawczo – behawioralnym lub psychodynamicznym psychoterapii humanistycznej lub systemowym lub zintegrowanym,
b) prowadzenie dokumentacji odbytych konsultacji w teczkach klientów OIK,
c) współpraca z zespołem OIK w celu udzielania skutecznej pomocy klientom OIK,
d) wykonywanie innych czynności zawodowych w obszarze wsparcia rodziny.
2) Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31-12-2024 r.
3) Zamawiający przewiduje zlecenie Wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 300 godzin usług, miesięcznie 20 godzin.
4) Usługa będzie wykonywana w terminach ustalonych wspólnie z Zamawiającym nie rzadziej niż 5 godzin tygodniowo.
5) Miejsce świadczenia usługi:
usługa świadczona będzie stacjonarnie w budynku OIK w Wieliczce w dniach ustalonych z Zamawiającym. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza realizację usługi w formie zdalnych spotkań z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, przy czym taka forma realizacji usługi, wymaga każdorazowo uzgodnienia z Zamawiającym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- C – cena brutto za jedną godzinę świadczenia usługi- 60%
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:
C = cena minimalna / cena oferty badanej x 60
- D - doświadczenie Wykonawcy – 40%
Kryterium „doświadczenie Wykonawcy” rozumiane jest jako doświadczenie terapeutyczne osoby (specjalisty) wskazanej do realizacji usługi i oceniane będzie pod kątem ilości miesięcy posiadanego doświadczenia zawodowego.
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
• 12 miesięcy – 0 pkt
• 13 - 24 miesięcy – 10 pkt
• 25 - 36 miesięcy– 20 pkt
• 37 – 48 miesięcy – 30 pkt
• 49 miesięcy i powyżej– 40 pkt
Minimalna ilość miesięcy posiadanego doświadczenia terapeutycznego Wykonawcy to 12 miesięcy. Oferty zawierające doświadczenie terapeutyczne Wykonawcy krótsze niż 12 miesięcy, zostaną odrzucone jako nie spełniające wymagań SWZ.
Za niewskazanie w Formularzu oferty ilości miesięcy doświadczenia zawodowego osoby (specjalisty) wskazane do realizacji usługi lub wykreślenie wszystkich wskazanych okresów doświadczenia, Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punków w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaproponował najkrótszy okres doświadczenia Wykonawcy tj. okres 12 miesięcy.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.
Zamawiający przyjmuje, że: 1 pkt = 1% S = C + D
gdzie:
S – łączna ilość punktów badanej oferty
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena brutto z jedną godzinę świadczenia usługi
D – ilość punktów badanej oferty w kryterium doświadczenie Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa części: Psychoterapia indywidualna 2
1) Przedmiot zamówienia:
a) prowadzenie spotkań psychoterapii indywidualnej w nurcie analitycznym lub Gestalt lub poznawczo – behawioralnym lub psychodynamicznym psychoterapii humanistycznej lub systemowym lub zintegrowanym,
b) prowadzenie dokumentacji odbytych konsultacji w teczkach klientów OIK,
c) współpraca z zespołem OIK w celu udzielania skutecznej pomocy klientom OIK,
d) wykonywanie innych czynności zawodowych w obszarze wsparcia rodziny.
2) Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 31-12-2024 r.
3) Zamawiający przewiduje zlecenie Wykonawcy w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia maksymalnie 300 godzin usług, miesięcznie 20 godzin.
4) Usługa będzie wykonywana w terminach ustalonych wspólnie z Zamawiającym, nie rzadziej niż 5 godzin tygodniowo.
5) Miejsce świadczenia usługi:
usługa świadczona będzie stacjonarnie w budynku OIK w Wieliczce w dniach ustalonych z Zamawiającym. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza realizację usługi w formie zdalnych spotkań z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, przy czym taka forma realizacji usługi, wymaga każdorazowo uzgodnienia z Zamawiającym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- C – cena brutto za jedną godzinę świadczenia usługi- 60%
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:
C = cena minimalna / cena oferty badanej x 60
- D - doświadczenie Wykonawcy – 40%
Kryterium „doświadczenie Wykonawcy” rozumiane jest jako doświadczenie terapeutyczne osoby (specjalisty) wskazanej do realizacji usługi i oceniane będzie pod kątem ilości miesięcy posiadanego doświadczenia zawodowego.
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
• 12 miesięcy – 0 pkt
• 13 - 24 miesięcy – 10 pkt
• 25 - 36 miesięcy– 20 pkt
• 37 – 48 miesięcy – 30 pkt
• 49 miesięcy i powyżej– 40 pkt
Minimalna ilość miesięcy posiadanego doświadczenia terapeutycznego Wykonawcy to 12 miesięcy. Oferty zawierające doświadczenie terapeutyczne Wykonawcy krótsze niż 12 miesięcy, zostaną odrzucone jako nie spełniające wymagań SWZ.
Za niewskazanie w Formularzu oferty ilości miesięcy doświadczenia zawodowego osoby (specjalisty) wskazane do realizacji usługi lub wykreślenie wszystkich wskazanych okresów doświadczenia, Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punków w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaproponował najkrótszy okres doświadczenia Wykonawcy tj. okres 12 miesięcy.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.
Zamawiający przyjmuje, że: 1 pkt = 1% S = C + D
gdzie:
S – łączna ilość punktów badanej oferty
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena brutto z jedną godzinę świadczenia usługi
D – ilość punktów badanej oferty w kryterium doświadczenie Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.: dysponują osobą/ami zdolną/ymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia:
a) dla części 1: co najmniej jedną osobą, z których każda posiada łącznie:
• tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnione warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),
• ukończone podyplomowe szkolenie z zakresu psychoterapii w ramach szkół psychoterapeutycznych (trwające minimum cztery lata) w nurcie analitycznym lub Gestalt lub poznawczo-behawioralnym lub psychodynamicznym psychoterapii humanistycznej lub systemowym lub zintegrowanym
lub
• ukończony minimum drugi rok podyplomowego szkolenia z zakresu psychoterapii w ramach szkół psychoterapeutycznych (trwającego minimum cztery lata) lub ukończone podyplomowe szkolenie z zakresu psychoterapii w ramach szkół psychoterapeutycznych (trwające minimum cztery lata) w nurcie analitycznym lub Gestalt lub poznawczo-behawioralnym lub psychodynamicznym lub psychoterapii humanistycznej lub systemowym lub zintegrowanym, kontynuujące to szkolenie,
• minimum 12 miesięcy doświadczenia w pracy terapeutycznej oraz
• uczestniczy w regularnej superwizji własnej pracy terapeutycznej;
b) dla części 2 i 3: co najmniej jedną osobą, z których każda posiada łącznie:
• tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnione warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),
• ukończone podyplomowe szkolenie z zakresu psychoterapii w ramach szkół psychoterapeutycznych (trwające minimum cztery lata) w nurcie analitycznym lub Gestalt lub poznawczo-behawioralnym lub psychodynamicznym psychoterapii humanistycznej lub systemowym lub zintegrowanym
lub
• ukończony minimum drugi rok podyplomowego szkolenia z zakresu psychoterapii w ramach szkół psychoterapeutycznych (trwającego minimum cztery lata) lub ukończone podyplomowe szkolenie z zakresu psychoterapii w ramach szkół psychoterapeutycznych (trwające minimum cztery lata) w nurcie analitycznym lub Gestalt lub poznawczo-behawioralnym lub psychodynamicznym lub psychoterapii humanistycznej lub systemowym lub zintegrowanym, kontynuujące to szkolenie,
• minimum 12 miesięcy doświadczenia w pracy terapeutycznej oraz
• uczestniczy w regularnej superwizji własnej pracy terapeutycznej i psychoterapeutycznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu – zał. nr 10 do SWZ (wzór),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 6 do SWZ (wzór),
2) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy – zał. nr 7 do SWZ (wzór).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda załączenia przez Wykonawcę do oferty przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi załączyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3 do SWZ (wzór),
2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – zał. nr 4 do SWZ (wzór),
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej,
4) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. „konsorcja oraz spółek cywilnych”),
5) oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – zał. nr 5 do SWZ (wzór),
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby własne – zał. nr 8 do SWZ (wzór),
7) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby własne o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 9 do SWZ (wzór).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika), o którym mowa w pkt 1 powyżej.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 4 do SWZ (wzór).
4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu - nr 4 do SWZ (wzór).
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku spółki cywilnej, zamówienie wykazane na spełnienie warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy wykonane przez spółkę, a nie poszczególnych wspólników, Zamawiający uzna za zamówienie wykonane przez pojedynczego Wykonawcę, a nie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej) składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zał. nr 5 do SWZ (wzór).
8. Zgodnie z zapisami w Części 4 pkt 1 SWZ, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/wspólników spółki cywilnej, dokumentu wymienionego w Części 4 w pkt 1 ppkt 1) SWZ.
9. Wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z przesłankami określonymi w Projektowanych
Postanowieniach Umowy - załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 16:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 16:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Pełna nazwa zadania:
Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z podziałem na 3 części: Część 1: Terapia rodzinna, Część 2: Psychoterapia indywidualna 1, Część 3: Psychoterapia indywidualna 2.
2) Zamawiający oprócz wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 108 ust. 1 od pkt 1) do pkt 6) Pzp
oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 od pkt 1) do pkt 3) ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497).
3) Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.