eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rogóźno › "Budowa mikroinstalacji na budynkach użyteczności publicznej Gminy Rogóźno" w formule zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2023-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa mikroinstalacji na budynkach użyteczności publicznej Gminy Rogóźno” w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ROGÓŹNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118661

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rogóźno 91B

1.5.2.) Miejscowość: Rogóźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-318

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@rogozno.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rogozno.ug.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa mikroinstalacji na budynkach użyteczności publicznej Gminy Rogóźno” w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d81f49f-53ea-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00399517

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064483/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 „Budowa mikroinstalacji na budynkach użyteczności publicznej Gminy Rogóźno” w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie realizowane w ramach konkursu nr RPKP.13.03.00-IZ.00-04-435/23, numer i nazwa osi priorytetowej: 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, Numer i nazwa działania: 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d81f49f-53ea-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki jednego formularza). 4.14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 4.15. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32)7788 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WPA.271.1.10.WPA-I.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,05 kWp na budynku Szkoły Podstawowej w Białochowie. Zamówienie: Projektowana instalacja będzie składać się z 89 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy 450 W. Zamówienie należy wykonać zgodnie z PFU dla budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,05 kWp, stanowiącą załącznik nr 6a do SWZ Wykonanie części I podzielone jest na 3 etapy: 1) 1 etap - Wykonanie dokumentacji projektowej; 2) 2 etap – Wykonanie 30% z zakresu robót budowlanych przedmiotu zamówienia; 3) 3 etap – Wykonanie 70% z zakresu robót budowlanych przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,05 kWp na budynku Szkoły Podstawowej w Szembruczku. Zamówienie: Projektowana instalacja będzie składać się z 89 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy 450 W. Zamówienie należy wykonać zgodnie z PFU dla budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,05 kWp, stanowiącą załącznik nr 6b do SWZ Wykonanie części II podzielone jest na 3 etapy: 1) 1 etap - Wykonanie dokumentacji projektowej; 2) 2 etap – Wykonanie 30% z zakresu robót budowlanych przedmiotu zamówienia; 3) 3 etap – Wykonanie 70% z zakresu robót budowlanych przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,05 kWp na budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie. Zamówienie: Projektowana instalacja będzie składać się z 89 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy 450 W. Zamówienie należy wykonać zgodnie z PFU dla budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,05 kWp, stanowiącą załącznik nr 6c do SWZ Wykonanie części III podzielone jest na 3 etapy: 1) 1 etap - Wykonanie dokumentacji projektowej; 2) 2 etap – Wykonanie 30% z zakresu robót budowlanych przedmiotu zamówienia;
3) 3 etap – Wykonanie 70% z zakresu robót budowlanych przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,50 kWp na budynku Szkoły Podstawowej w Rogóźnie. Zamówienie: Projektowana instalacja będzie składać się z 110 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy 450 W. Zamówienie należy wykonać zgodnie z PFU dla budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,50 kWp, stanowiącą załącznik nr 6d do SWZ Wykonanie części IV podzielone jest na 3 etapy: 1) 1 etap - Wykonanie dokumentacji projektowej; 2) 2 etap – Wykonanie 30% z zakresu robót budowlanych przedmiotu zamówienia; 3) 3 etap – Wykonanie 70% z zakresu robót budowlanych przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

17.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 17.1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym- Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie; 17.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie; 17.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie 17.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej- Dla części I, II, III, IV warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż: 17.1.4.1. posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentuje należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp lub wyższej o wartości jednej z nich na poziomie min. 800.000,00 zł (brutto), drugiej z nich na poziomie min. 50 000 zł (brutto). 17.1.4.2. dysponuje osobami, tj.:
17.1.4.2.1. dysponuje na dzień składania ofert lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań kierownika branży elektrycznej, posiadającą Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz przynależność do odpowiedniej izby;
17.1.4.2.2. dysponuje na dzień składania ofert lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za wykonanie projektu wykonawczego, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w zakresie projektowania – bez ograniczeń – o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
17.1.4.2.3. dysponuje, na dzień składania ofert, osobą posiadającą Certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie eksploatacji i dozoru wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). Zamawiający dopuszcza możliwość, aby jedna osoba pełniła funkcje opisane w pkt 17.1.4.2.1, 17.1.4.2.3 oraz w pkt 17.1.4.2.3

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: 22.1.1. 2500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) przy złożeniu oferty co do pierwszej części zamówienia; 22.1.2. 2500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) przy złożeniu oferty co do drugiej części zamówienia; 22.1.3. 2500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) przy złożeniu oferty co do trzeciej części zamówienia; 22.1.4. 2500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) przy złożeniu oferty co do czwartej części zamówienia. 22.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 22.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 22.3.1. Pieniądzu; 22.3.2. gwarancjach bankowych; 22.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 22.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 22.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rogóźno – BS Łasin 67 9500 0008 0000 0097 2000 0014. W tytule należy napisać: „Wadium – Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej- część ……*”. *Uzupełnić właściwą część postępowania 22.5. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu uznaje się takie wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 22.6. Jeżeli wadium jest składane w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej- przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinno zawierać następujące elementy: 22.6.1. Nazwy: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/ poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib; 22.6.2. kwotę wadium;
22.6.3. termin ważności gwarancji/ poręczenia w formule: "od dnia ............. - do dnia ..................."; 22.6.4. zobowiązanie gwaranta/ poręczyciela do zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji/ poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy. 22.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania z ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust 2 ustawy Pzp. 22.8. Zasady dokonywania, zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 Ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian opisano w §15 wzoru umowy stanowiącym zał. nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: e-zamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 50 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.