eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wodzisław › Przebudowa ulic Ariańskiej i Sportowej w miejscowości Wodzisław - II przetargOgłoszenie z dnia 2023-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ulic Ariańskiej i Sportowej w miejscowości Wodzisław – II przetarg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WODZISŁAW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 6

1.5.2.) Miejscowość: Wodzisław

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-330

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugwodzislaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulic Ariańskiej i Sportowej w miejscowości Wodzisław – II przetarg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-800d9cd4-53ac-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00399372

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00107480/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa ulic Ariańskiej i Sportowej w miejscowości Wodzisław

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-800d9cd4-53ac-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-800d9cd4-53ac-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl Korzystanie z platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Pozostałe wymagania określone są w SWZ rozdział IX. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Przebudowa ulic Ariańskiej i Sportowej w miejscowości Wodzisław”.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
Przebudowę ul. Ariańskiej i Sportowej w Wodzisławiu,
Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Ariańskiej i Sportowej w Wodzisławiu,
Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Ariańskiej i Sportowej w Wodzisławiu,
Przebudowę linii napowietrznej nN 0,4 kV w obrębie Placu Wolności w m. Wodzisław.
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z dokumentacją projektową oraz miejscem prowadzenia robót.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 10 do SWZ:
a) Projekt budowlano-wykonawczy pn. „Przebudowa ul. Sportowej i ul. Ariańskiej w Wodzisławiu w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Wodzisławia”; Na realizację robót na podstawie powyższego projektu Zamawiający dokonał dnia 07.06.2021r. zgłoszenia robót.
b) Projekt budowlano-wykonawczy pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ariańskiej i Sportowej w Wodzisławiu w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Wodzisławia”; Na realizację robót na podstawie powyższego projektu Zamawiający dokonał dnia 07.06.2021r. zgłoszenia robót.
c) Projekt budowlano-wykonawczy pn. „Przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV w obrębie Placu Wolności w m. Wodzisław”. Na realizację robót na podstawie powyższego projektu Zamawiający dokonał dnia 04.11.2021r. zgłoszenia robót.
d) Projekt stałej organizacji ruchu pn. „Przebudowa ul. Sportowej i ul. Ariańskiej w Wodzisławiu w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Wodzisławia”.
2) STWiOR stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ:
a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
b) Specyfikacje Techniczne dla inwestycji „Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ariańskiej i Sportowej w Wodzisławiu w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Wodzisławia”;
c) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Robót Elektrycznych dla Przebudowy linii nn energetycznej Wodzisław Pl. Wolności, ul. Ariańska, ul. Wodna i ul. Okopowa.
3) Przedmiarem robót pełniącym funkcję pomocniczą – zał. nr 12 do SWZ:
a) Przedmiar robót – Przebudowa ul. Sportowej i ul. Ariańskiej w Wodzisławiu w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Wodzisławia”,
b) Przedmiar robót – Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ariańskiej i Sportowej w Wodzisławiu w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Wodzisławia”,
c) Przedmiar robót – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ariańskiej i Sportowej w Wodzisławiu w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Wodzisławia”,
d) Przedmiar robót – Przebudowa linii kablowej nn oświetlenia ulicznego w obrębie Placu Wolności w Wodzisławiu – obiekt: Przebudowa linii kablowej nn oświetlenia ulicznego I - montaże,
e) Przedmiar robót – Przebudowa oświetlenia ulicznego w obrębie Placu Wolności w Wodzisławiu – obiekt: Przebudowa oświetlenia ulicznego,
f) Przedmiar robót – Przebudowa linii nn napowietrznej w obrębie Placu Wolności w Wodzisławiu – obiekt: Linia napowietrzna nn – montaże,
g) Przedmiar robót – Przebudowa linii kablowej w obrębie Placu Wolności w Wodzisławiu – obiekt: Przebudowa linii nn napowietrznej – demontaże,
h) Przedmiar robót – Przebudowa linii nn kablowej w obrębie Placu Wolności w Wodzisławiu – obiekt: Przebudowa linii nn kablowej montaże.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) Opisem przedmiotu zamówienia,
2) Zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
3) Pozwoleniami, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami niezbędnymi do zrealizowania umowy,
4) Zawartymi przez Zamawiającego, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, umowami przyłączeniowymi z zarządcami sieci, niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia,
5) Obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zostały określone w załącznikach do SWZ, w tym m.in. Projektowanych postanowieniach umowy (PPU), Dokumentacji projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz Przedmiarach robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji lub specyfikacji technicznej.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) przygotowanie placu budowy wraz z wytyczeniem geodezyjnym obiektów,
b) przygotowanie zaplecza technicznego budowy, wykonanie przyłączy wraz z należnymi opłatami z tego tytułu,
c) zapewnienie prewencyjnego nadzoru archeologicznego przy wszystkich robotach ziemnych, zgodnie z pismem ŚWKZ w Kielcach, znak: ZN.AiB.5183.105.2020 z dnia 08.12.2020r.,
d) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,
e) oznakowanie budowy (znaki drogowe),
f) wykonanie wycinki drzew i krzewów, które kolidują z projektowaną inwestycją,
g) wyłączenie linii napowietrznej w przypadku wykonywania robót pod liniami elektrycznymi,
h) zapewnienie niezbędnych, bezpiecznych dojść i dojazdów do posesji w trakcie trwania robót, w tym ciągłego dostępu pieszego oraz jezdnego do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu (ul. Ariańska 12),
i) usunięcie kolizji z mediami oraz ponoszenie wynikłych z tego tytułu kosztów i opłat,
j) wykonanie badań zagęszczenia gruntu,
k) zagospodarowanie terenu inwestycji,
l) dokonanie zgłoszenia do PGE odbioru końcowego robót polegających na „Przebudowie linii napowietrznej nN 0,4kV w obrębie Placu Wolności w m. Wodzisław”,
m) sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
6. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia tak by sporządzić ofertę i wykonać go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z Zamawiającym umową i uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z zamawiającym umową, harmonogramem rzeczowo-finansowym robót i uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
8. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę). Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie ile miesięcy gwarancji i rękojmi udzieli na przedmiot zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli wykaże, że:
1.1) wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej lub betonowej lub bitumiczno-mineralnej wraz z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem kanalizacji deszczowej lub sanitarnej lub wodociągu o długości drogi minimum 100 mb każda.
W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się doświadczeniem, o którym mowa powyżej.
1.2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Kierownik Budowy - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych;
b) Kierownik robót branży sanitarnej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych;
c) Kierownik robót branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek jest spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień.
• Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023r, poz. 682 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania oraz zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu.
• Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 1.2) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1646) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019r. poz. 1117).

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. XV SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
2) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu tego podmiotu, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ;
4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

16. Do oferty należy dołączyć:
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1) - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi/roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ) - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców; oświadczenia te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
7) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ) - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
8) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
9) Wadium w postaci elektronicznej, jeżeli będzie złożone w formie gwarancji lub poręczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i obejmować musi okres związania ofertą.
3. Składając ofertę, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 zł, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych, groszy 00/100.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 94 8526 0001 0000 0130 2000 0006 z dopiskiem „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.1.18.2023”.
6. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na tyle wcześniej, żeby w momencie upływu terminu składania ofert wadium było zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Gwarancja lub poręczenie stanowiące formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt b-d, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
9.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
9.2. wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane);
9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w rozdz. XII. ust. 16 pkt. 5 SWZ oraz oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w rozdz. XII. ust. 16 pkt. 6 SWZ składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi/dostawy/roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
3) Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie najwyżej oceniona zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. XVII ust. 1 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
− w rozdz. XVII ust.1 pkt 1) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
− w rozdz. XVII ust.1 pkt 3. i pkt 4. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi/roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie opisanym w art. 455 ustawy Pzp oraz następujących istotnych warunków niniejszej umowy:
1) termin wykonania umowy, gdy w trakcie realizacji inwestycji:
a) wystąpią nadzwyczajne i nietypowe warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót powodujące przerwanie robót budowlanych na okres nie krótszy niż 7 dni (opady śniegu i mróz w okresie zimowym nie będą traktowane jako nadzwyczajne i nietypowe warunki atmosferyczne). Fakt wystąpienia niesprzyjających warunków, dla możliwości zastosowania niniejszej przesłanki zmiany umowy, winien zostać udokumentowany (zdjęcia) i potwierdzony przez inspektora nadzoru,
b) roboty zostaną wstrzymane przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych istotnie wpływających na zakres i termin realizacji niniejszej umowy,
d) wystąpi siła wyższa lub protesty społeczne uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
e) opóźni się przekazanie przez Zamawiającego terenu budowy, dokumentacji budowy lub projektów zamiennych w stosunku do zapisów umownych,
f) opóźni się dokonywanie uzgodnień przez organy administracyjne w stosunku do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zawinionych tylko przez ten organ,
g) wystąpią nieprzewidywalne warunki archeologiczne lub inne (w szczególności niewypały lub niewybuchy),
h) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących wykonanie niniejszej umowy a skutkujących skróceniem terminu robót o więcej niż 7 dni, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania niniejszej umowy.
Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest lub przewiduje się że będzie opóźnione na skutek tych działań.
2) wysokość wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji zamówienia:
a) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) – zmiana wynagrodzenia nastąpi na zasadach określonych w ust. 4-6 niniejszego paragrafu,
b) nastąpi zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – jest to tzw. klauzula waloryzacyjna, warunki waloryzacji zostały opisane w § 15.

Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w zakresie bezpośrednio związanym z tą zmianą. Uprawnienie to uzależnione jest od wykazania, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3) inne warunki umowy, gdy w trakcie realizacji inwestycji:
a) Wykonawca wystąpi o zmianę Kierownika budowy lub kierownika robót – zmiana zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego, pod warunkiem, że nowy kierownik będzie posiadał uprawnienia zgodne z wymaganiami opisanymi dla kierownika w SWZ,
b) Wykonawca wprowadzi na budowę podwykonawców w zakresie nie zgłoszonym w złożonej ofercie,
c) nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawców, na których zasoby wykonawca powoływał się w złożonej ofercie; Zamawiający zaakceptuje proponowane rozwiązanie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że w chwili złożenia wniosku o zmianę umowy w tym zakresie, proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia,
d) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego.
3. Wprowadzenie tych zmian może nastąpić pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, że zaistniała jedna z ww. okoliczności oraz potwierdzenia tej sytuacji przez obie strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-800d9cd4-53ac-11ee-9aa3-96d3b4440790

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 129) wyklucza się, Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835);
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835);
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.