eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubomino › Zakup pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnościąOgłoszenie z dnia 2023-09-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnością

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubomino

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000540920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kopernika 7

1.5.2.) Miejscowość: Lubomino

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-135

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 895324450

1.5.8.) Numer faksu: 895324451

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lubomino.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubomino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnością

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7fde4cf1-53c2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00399300

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031653/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnością

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lubomino

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lubomino

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lubomino 1)Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl
dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 2)W celu skrócenia czasu
udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 3) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 4)
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest dany Wykonawca, będzie przekazywana w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do danego Wykonawcy. 5) Zamawiający, określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, d)
włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f)
szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. g) oznaczenie czasu odbioru danych przez
platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar. h) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 7.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1) akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz
uznaje go za wiążący, 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGKiT.271.05.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zakup fabrycznie nowego Mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku (ilość miejsc: 8+1) z najazdami do załadunku 1 wózka inwalidzkiego, posiadającego wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dopuszczenia do ruchu na terenie UE

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114400-3 - Minibusy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34114300-2 - Pojazdy opieki socjalnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na pojazd wraz z wyposażeniem bez limitu kilometrów - waga kryterium

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na powłokę lakierniczą

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na perforację nadwozia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zakup fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (ilość miejsc: 19+1) z rampą manualną do załadunku 1 wózka inwalidzkiego, posiadającego wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dopuszczenia do ruchu na terenie UE

4.2.6.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34114300-2 - Pojazdy opieki socjalnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na pojazd wraz z wyposażeniem bez limitu kilometrów - waga kryterium

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na powłokę lakierniczą

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na perforację nadwozia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2)
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże Zamawiającemu, wraz ze składaną ofertą, dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie składane tylko
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
osoby/osób upoważnionej/ upoważnionych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) pełnomocnictwo:
a) Wykonawca który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa
obejmujący swym zakresem umocowanie w szczególności do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
b) zapis lit. a stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
- w przypadku gdy pełnomocnictwo do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby, zostały wystawione jako dokument elektroniczny,
przekazuje się ten dokument,
- w przypadku gdy ww. pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym,
- poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje mocodawca albo notariusz,
c) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno
zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
5) w przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – oświadczenie Wykonawcy, informujące o tym
fakcie wraz z wykazaniem, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (patrz Rozdział IX - część 6 SWZ),
a) ww. oświadczenie, musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
osoby/osób upoważnionej/ upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
Powyższy zapis dotyczy odpowiednio osoby/osób działającej/ych w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego.
b) w przypadku gdy ww. oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym,
c) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo notariusz.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale VI pkt 2 SWZ, stanowiącego dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego środki dowodowe, o treści
zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania,
Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (podmiotowych środków
dowodowych):
1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w złożonym w postępowaniu oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VI pkt
1 SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ.
2. Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, zgodnie z nw. wytycznymi:
1) podmiotowe środki dowodowe wystawione przez Wykonawcę, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca,
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, jako dokument
elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
3) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe:
a) zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przez Wykonawcę,
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby,
b) zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
4) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie
dokumentu, który każdego z nich dotyczy albo notariusz.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 58
ustawy Pzp) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika, do:
1) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
albo
2) do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo powinno zostać załączone do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale IX część 2 ust. 2
pkt 4 SWZ.
3. Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX część 2 ust. 2 pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
określonym przez Zamawiającego,
2) pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale IX część 2 ust. 2 SWZ, składają wszyscy Wykonawcy
wspólnie.
4. Ofertę składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców – Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy, składający ofertę wspólną.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy
wpisać w formularzu ofertowym.
6. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lubomino

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.