eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安iercze › "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 安iercze - ul. D逝ga w 安ierczach"Og這szenie z dnia 2023-09-15


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 安iercze - ul. D逝ga w 安ierczach"

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA 名IERCZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378491

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Pu速uska 47

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安iercze

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-150

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@swiercze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://swiercze.biuletyn.net/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 安iercze - ul. D逝ga w 安ierczach"

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-3a8f68c5-53bf-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00399238

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-15

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a8f68c5-53bf-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy
Zamawiaj帷ym, a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego komunikacja mi璠zy
Zamawiaj帷ym, a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zamawiaj帷y informuj, 瞠 dane osobowe pozyskane w zwi您ku z przeprowadzeniem niniejszego post瘼owania przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporz康zenie RODO" w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego
1) Administratorem danych osobowych jest Zamawiaj帷y. Podstaw prawn przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zam闚ie publicznych.
2) Dane osobowe b璠 przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego,
b) zawarcia i realizacji umowy z wy這nionym w niniejszym post瘼owaniu wykonawc,
c) dokonania rozliczenia i p豉tno軼i zwi您anych z realizacj umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych post瘼owa kontrolnych i / lub audytu przez kom鏎ki Zamawiaj帷ego i inne uprawnione podmioty,
e) udost瘼nienie dokumentacji post瘼owania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
f) archiwizacji post瘼owania.
3) Dane osobowe b璠 ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
4) Dane osobowe b璠 przechowywane przez okres obowi您ywania umowy a nast瘼nie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotycz帷ymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestnik闚 post瘼owania.
5) Osobie, kt鏎ej dane dotycz przys逝guje na warunkach okre郵onych w przepisach Rozporz康zenia RODO:
a) prawo dost瘼u do danych (art. 15),
b) prawo sprostowania danych (art. 16),
c) prawo do usuni璚ia danych (art. 17),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) Osobie, kt鏎ej dane dotycz nie przys逝guje:
a) prawo do usuni璚ia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym" w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporz康zenia RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 Rozporz康zenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o kt鏎ym mowa w art. 21 Rozporz康zenia RODO,
7) Podanie danych jest dobrowolne, jednak瞠 ich niepodanie mo瞠 uniemo磧iwi Zamawiaj帷emu dokonanie oceny spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz zdolno軼i wykonawcy do nale篡tego wykonania zam闚ienia, co skutkowa mo瞠 wykluczeniem wykonawcy z post瘼owania lub odrzuceniem jego oferty.
8) Wykonawca sk豉daj帷 ofert sk豉da o鈍iadczenie dotycz帷e przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1Przedmiotem zam闚ienia jest: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ci郾ieniowej na terenie Gminy 安iercze w ulicy D逝giej w miejscowo軼i 安iercze o d逝go軼i 74,55m, w tym:
- ruroci庵 z rur PERC 63 (PE100 PN10 SDR 11) przewiert 42,33m
- ruroci庵 z rur PERC 40 (PE100 PN10 SDR 11) przewiert 32,22m
- zasuwa odcinaj帷a ?50 do 軼iek闚 z kr鵵cami do zgrzewania 1 kpl.
- zasuwa odcinaj帷a ?32 do 軼iek闚 z kr鵵cami do zgrzewania 1 kpl.
- przepompownia 軼iek闚 z wyposa瞠niem 1 kpl.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

45232410-9 - Roboty wzakresie kanalizacji 軼iekowej

45232423-3 - Roboty budowlane wzakresie przepompowni 軼iek闚

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-10-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa
nast瘼uj帷ymi kryteriami: cena 60%, okres gwarancji 30%, do鈍iadczenie kierownika budowy 10%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: do鈍iadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiaj帷y okre郵a minimalne warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:

1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie

2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Jako spe軟ienie warunku udzia逝 w post瘼owaniu Zamawiaj帷y wymaga aby Wykonawca posiada:
1) ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia.
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca b璠zie posiada op豉cone ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum ubezpieczenia w kwocie minimum
30 000,00 z na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i udzia貫m w豉snym lub/i franszyz nie wy窺z ni 10% nale積ego odszkodowania lub 10 000z.

4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Jako spe軟ienie warunku udzia逝 w post瘼owaniu Zamawiaj帷y wymaga aby Wykonawca wykaza w:
a) wykazie rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wska瞠 w wykazie rob鏒 budowlanych i wykona w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie- roboty budowlane polegaj帷e na wykonaniu co najmniej dw鏂h rob鏒 polegaj帷ych na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej lub/i sieci wodoci庵owo-kanalizacyjnej o warto軼i brutto nie mniejszej ni 30 000,00 z ka盥a, oraz za陰czy dowody dotycz帷e tych rob鏒 okre郵aj帷e, 瞠 roboty te zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone.
Ocena warunku dokonana b璠zie metod spe軟ia - nie spe軟ia

b) wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, si dysponowaniem do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zam闚ienia nast瘼uj帷ymi kluczowymi osobami:
a) Kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiada nast瘼uj帷e do鈍iadczenie zawodowe i kwalifikacje: wykszta販enie techniczne, do鈍iadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych po uzyskaniu uprawnie minimum 5 lat, uprawnienia budowlane instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych lub r闚nowa積e im wa積e uprawnienia wydane wed逝g wcze郾iejszych przepis闚, zrzeszonego we w豉軼iwej Okr璕owej Izbie In篡nier闚 Budownictwa.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowi您any jest do z這瞠nia o鈍iadczenia wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz w o鈍iadczeniu o braku podstaw wykluczenia z post瘼owania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez zamawiaj帷ego – wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ.
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia wraz z o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w ppkt1 tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz w o鈍iadczeniu o braku podstaw wykluczenia z post瘼owania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez zamawiaj帷ego– wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) wykazu rob鏒 budowlanych - zgodnego ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 7 do SWZ, spe軟iaj帷ych wymagania okre郵one w ust. VIII pkt.2 ppkt. 4) lit. a) SWZ - wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykazu os鏏- zgodnego ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 8 do SWZ, spe軟iaj帷ych wymagania okre郵one w ust. VIII pkt. 2 ppkt. 4) lit b) SWZ - skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) Dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej
z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – suma gwarancyjna zosta豉 okre郵ona przez Zamawiaj帷ego w ust. VIII pkt. 2
ppkt. 3) SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wykonawca przyst瘼uj帷y do post瘼owania jest zobowi您any wnie嗆 wadium w wysoko軼i:
400,00 z (s這wnie: czterysta z這tych).

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia zosta造
okre郵one w SWZ

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany zawarte s w projekcie umowy stanowi帷ym za陰cznik do SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-10-02 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-10-31

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.