eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białowieża › TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BIAŁOWIEŻAOgłoszenie z dnia 2022-10-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W GMINIE BIAŁOWIEŻA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Białowieża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659214

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Białowieża

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 856812487

1.5.8.) Numer faksu: 85 68 12 487

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.bialowieza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialowieza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W GMINIE BIAŁOWIEŻA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22c1c2de-2376-11ed-9071-8637ea33a6f9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00398891

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024724/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Białowieża

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00317192/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.271.23.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1431167,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na „Termomodernizacji budynku użyteczności
publicznej w Gminie Białowieża” w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu
terytorialnego.
2. Zadanie podzielone jest na 2 etapy:
1) Etap I:
- Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich
- Docieplenie stropów matami z wełny mineralnej
2) Etap II:
- Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia w technologii mokrej
- Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia w technologii suchej
- Izolacja ścian piwnicy
- Docieplenie stropów w pomieszczaniach piwnicy
- Wymiana stolarki drzwiowej
- Wymiana stolarki okiennej
- Wymiana pokrycia na dachach żelbetowych nad wejściami w części C
- Wymiana pokrycia dachowego i przedłużenie zadaszenia nad zejściem do piwnicy w części C
- Renowacja murków i studni doświetleniowej
- Renowacja zadaszenia z pokryciem wiórem osikowym
- Renowacja stropodachu przed wejściem do kina
- Zadaszenie wejścia w części B
- Modernizacja schodów – bud. A i B (od frontu)
- Schody i pochylnia zewnętrzna – bud. A (z tyłu)
- Schody – bud. C (z tyłu)
- Schody i pochylnia zewnętrzna – bud. B (z tyłu)
- Balustrady
- Opaski wokół budynku
3. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi ,,towarzyszące” realizacji robót w
szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty związane z
uruchomieniem, rozruchem całości inwestycji, koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, ubezpieczenia
budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy,
doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót, sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu (dla ul. Sarniej i ul.
Puszczańskiej) wraz z uzyskaniem uzgodnień (po uzgodnieniu z inwestorem) oraz przeprowadzenie procedury
zawiadomienia o terminie wprowadzenia stałej organizacji ruchu oraz jej odebrania protokołem sporządzonym przez organ
zarządzający ruchem.
4. Szczegółowy opis zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót (stanowiącymi materiał
pomocniczy) zwane w dalszej części dokumentacją projektową, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej SWZ oraz
Projektowane istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej SWZ
5. W przypadku rozbieżności wielkości i rodzaju robót pomiędzy dokumentami: projektem budowlanym/technicznym,
STWiOR, przedmiarami robót, Wykonawca przy realizacji umowy będzie kierował się w pierwszej kolejności projektem
budowlanym/technicznym.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie
zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik do SWZ
7. Zamawiający żąda udzielenia, co najmniej 5-letniej gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane roboty.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3001200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3001200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3001200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): RBC Roman Buszko

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Romar Budownictwo Sp. z o.o., ElektroArt Krzysztof Tryskuć

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6030037063

7.3.3) Ulica: Al. Jana Pawła II 59A/14

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-704

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 300120000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-07-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.