eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług medycznych oraz ambulatoryjnej opieki medycznej dla pracowników Wytwórni Filmów Dokumentalnych i FabularnychOgłoszenie z dnia 2023-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług medycznych oraz ambulatoryjnej opieki medycznej
dla pracowników Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

1.3.) Oddział zamawiającego: WFDiF

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384561270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chełmska 21

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-724

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@wfdif.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfdif.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycznych oraz ambulatoryjnej opieki medycznej
dla pracowników Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33d2715b-51f9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00398880

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00099568/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługi medycyny pracy i opieka medyczna dla pracowników WFDiF

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wfdif.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wfdif.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy pomocy Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://wfdif.ezamawiajacy.pl
1. Korzystanie z Platformy w zakresie postępowania jest bezpłatne.
2. Wykonawca przystępując do postępowania, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie dostępnym:
https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień,
3. Instrukcja dla Wykonawcy Platformy dostępna pod adresem:
https://wfdif.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet? MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=wfdif&MP_module=main
4. Wykonawca w celu złożenia oferty musi posiadać konto na Platformie. Za datę przekazania oferty, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego złożenia/wysłania na
Platformie.
5. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej:
1) Podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łączeinternetowe),
2) Komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge.
6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
7. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego popisu elektronicznego:
1) Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu,
2) Certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być
widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie
"Osobisty").
8. Formaty przesyłania danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Ze względów technicznych zaleca się stosowanie formatu .pdf.
Wielkość plików do 100 MB.
9. Zaleca się następujące formaty kwalifikowalnego podpisu elektronicznego:
1) Dokumenty w formacie .pdf należy podpisywać formatem PadES,
2) Dokumenty w formacie innym niż .pdf należy podpisywać formatem XadES o typie zewnętrznym. W przypadku wykorzystania
formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi
oraz plików XAdES.
10. Podpis kwalifikowany należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę. Podpis ma spełniać wymagania ustawy z
dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173,2320).
11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy poprzez
„Zadaj pytanie” lub po przystąpieniu do postępowania poprzez „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się na konto użytkownika, w zakładce „Korespondencja skierowana do Zamawiającego”.
12. W przypadku problemów technicznych dotyczących Platformy zakupowej można się kontaktować z serwisem w PON-PT (z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00: pod nr tel: 22 257 22 23 i pod e-mail: oneplace@marketplanet.pl
13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Administrator danych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych („WFDiF”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-724), przy ul. Chełmskiej 21.
2.Inspektor Ochrony Danych. WFDiF wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się pod adresem email: iod@wfdif.com.pl lub pisemnie na adres siedziby WFDiF.
3.Źródło pochodzenia danych. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od ww. Wykonawcy, z siedzibą w……przy ul. ……, na
podstawie ww. umowy łączącej WFDiF z tym Wykonawcą (dalej zwanej „Umową”).
4. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane, o ile przetwarzanie danych dotyczyć będzie określonych poniżej celów:
1)umożliwienia wykonania Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WFDiF, jakim jest
wykonanie Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WFDiF wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów
podatkowych oraz z zakresu rachunkowości, a także szczególnych unormowań prawnych dotyczących realizacji przedmiotu Umowy
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
3)ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WFDiF – podstawą prawną
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes WFDiF, którym jest ochrona przed roszczeniami związanymi z zawartą
Umową lub dochodzenie tych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4)archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu WFDiF dotyczącego zabezpieczenia informacji
na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5.Kategorie odnośnych danych osobowych. Zakres przetwarzanych danych może obejmować dane identyfikacyjne (imię i nazwisko,
służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, stanowisko).
6.Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom danych:
1) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie WFDiF, w tym podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz WFDiF w takim
zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług w celu realizacji umowy łączącej ich z WFDiF;
2)organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.
sądom, instytucjom państwowym, itp.), gdy wystąpią z takim żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7.Przekazywanie danych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8.Okres przechowywania danych. W zależności od celu będziemy przechowywać Pani/Pana dane:
1) przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień
wynikających z przepisów prawa oraz okres przedawnienia roszczeń;
2) do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania
danych.
9.Prawa osoby, której dane dotyczą. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od WFDiF dostępu do swoich danych,
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10.Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
11.Prawa do wniesienia skargi. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w procesie nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P/7/2023/DZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych oraz ambulatoryjnej opieki medycznej dla pracowników Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, tj. świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowe specjalistyczne świadczenia zdrowotne.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do SWZ. Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik B do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

85130000-9 - Usługi stomatologiczne i podobne

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba placówek Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Usługa stomatologii zachowawczej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość upustu na świadczenia medyczne nieobjęte pakietem

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
2) spełnia warunek dotyczący:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn.zm.);
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi medyczne o wartości min. 100 000,00 zł brutto każda obejmujące swoim zakresem świadczenia usług medycznych oraz ambulatoryjnej opieki medycznej.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku zamówień sumujących się do wskazanej wartości.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł;
2) wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzony przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2022.633 z póź. zm.).
3) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umownych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wfdif.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.