eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wroc豉w › Dostawa paliw p造nnych: benzyny bezo這wiowej 95-oktanowej E95 dla zabezpieczenia potrzeb transportowych i sprz皻owych Obwodu Drogowego w Miros豉wicach poprzez tankowanie na stacji/-ach paliw.Og這szenie z dnia 2023-09-15


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa paliw p造nnych: benzyny bezo這wiowej 95-oktanowej E95 dla zabezpieczenia potrzeb transportowych i sprz皻owych Obwodu Drogowego w Miros豉wicach poprzez tankowanie na stacji/-ach paliw.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Powiat Wroc豉wski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934816

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Ko軼iuszki 131

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wroc豉w

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-440

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wroc豉w

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiatwroclawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.powiatwroclawski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw p造nnych: benzyny bezo這wiowej 95-oktanowej E95 dla zabezpieczenia potrzeb transportowych i sprz皻owych Obwodu Drogowego w Miros豉wicach poprzez tankowanie na stacji/-ach paliw.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-2dde3ca9-53b1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00398661

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-15

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00032184/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.5 Dostawa paliwa

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Post瘼owanie prowadzone jest w formie elektronicznej, przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, tj. przy u篡ciu Platformy Przetargowej Logintrade: https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2. Za po鈔ednictwem Platformy Przetargowej Logintrade odbywa si komunikacja wykonawcy
z zamawiaj帷ym w post瘼owaniu, w szczeg鏊no軼i: przekazywanie dokument闚, o鈍iadcze, informacji, pyta, odpowiedzi na pytania, modyfikacji, przekazywanie wezwa i zawiadomie w ramach prowadzonego post瘼owania.
3. 字odkiem komunikacji elektronicznej, s逝膨cym z這瞠niu oferty przez Wykonawc, jest jego prawid這we z這瞠nie na Platformie Przetargowej Logintrade, w wierszu oznaczonym tytu貫m oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym post瘼owaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej Logintrade przez Wykonawc jest bezp豉tne.
4. U篡tkownikom zewn皻rznym – Wykonawcom przys逝guje prawo korzystania z wsparcia technicznego dla Wykonawc闚 Platformy Przetargowej: + 48 71 787 37 57; + 48 71 787 35 34; + 48 71 787 37 27; Pn.–pt.: 8:00 – 16:00; helpdesk@logintrade.net
5. Spos鏏 sporz康zenia ofert, o鈍iadczenia o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, pe軟omocnictw, zobowi您ania podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby oraz innych informacji o鈍iadcze lub dokument闚 przekazywanych w post瘼owaniu winne by zgodne z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie oraz w rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od Wykonawcy.
6. Zamawiaj帷y nie ponosi odpowiedzialno軼i za z這瞠nie oferty w spos鏏 niezgodny z instrukcj korzystania
z Platformy Przetargowej Logintrade, a w szczeg鏊no軼i za sytuacj, gdy zamawiaj帷y zapozna si z tre軼i oferty przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez zamawiaj帷ego za ofert handlow i nie b璠zie brana pod uwag w przedmiotowym postepowaniu, poniewa nie zosta spe軟iony obowi您ek okre郵ony w art. 221 ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Realizuj帷 obowi您ki, o kt鏎ych mowa w art. 13, rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wroc豉wskiego, ul. Ko軼iuszki 131, 50-440 Wroc豉w, tel.71/7221700, fax. 71/7221706, e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych Powiatu Wroc豉wskiego – Starostwa Powiatowego we Wroc豉wiu jest Pani Beata Pierzcha豉, kontakt: ul. Ko軼iuszki 131, 50-440 Wroc豉w, tel. 71/7221700, fax. 71/7221706, adres e-mail: beata.pierzchala@powiatwroclawski.pl z kt鏎 mo積a kontaktowa si we wszystkich sprawach dotycz帷ych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi您anych z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym
z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, z przetwarzaniem danych niezb璠nych do wykonania umowy, kt鏎ej stron jest osoba, kt鏎ej dane dotycz, lub do podj璚ia dzia豉 na 膨danie osoby, kt鏎ej dane dotycz, przed zawarciem umowy w post瘼owaniu nr SP-ZP.272.2.63.2023.KJ.II Dostawa paliw p造nnych: benzyny bezo這wiowej 95-oktanowej E95 dla zabezpieczenia potrzeb transportowych i sprz皻owych Obwodu Drogowego w Miros豉wicach poprzez tankowanie na stacji/-ach paliw prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy.
6. Obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy PZP, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu
o udzielenie zam闚ienia publicznego.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO.
9. Nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO.
10. Przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla przedmiotowej skargi jest Urz康 Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP-ZP.272.2.63.2023.KJ.II

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa benzyny bezo這wiowej 95-oktanowej E95 dla zabezpieczenia potrzeb transportowych i sprz皻owych Obwodu Drogowego w Miros豉wicach poprzez tankowanie na stacji/-ach Wykonawcy
1) Szacunkowa 陰czna wielko嗆 dostaw paliw: benzyny bezo這wiowej 95-oktanowej E95 - 3.000 litr闚
Okre郵ona wielko嗆 dostaw paliw jest ilo軼i orientacyjn, w zwi您ku z tym Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo zwi瘯szenia lub zmniejszenia ilo軼i paliwa danego rodzaju, stosownie do potrzeb, pod warunkiem nieprzekroczenia warto軼i umowy.
2) Benzyna bezo這wiowa 95-oktanowa E95 musi spe軟ia wymagania okre郵one w Rozporz康zeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 pa寮ziernika 2015 w sprawie wymaga jako軼iowych dla paliw ciek造ch ( Dz.U. poz. 1680z p騧n.zm.)
3) Minimalna warto嗆 procentowa zadania, jak Zamawiaj帷y zobowi您uje si zrealizowa, wynosi 80% warto軼i umownej brutto.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezo這wiowa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 2. Zamawiaj帷y dokona oceny ofert na podstawie wyniku osi庵ni皻ej liczby punkt闚 przyznanych przez komisj przetargow, w oparciu o kryteria oceny ofert i ustalon punktacj. Maksymaln ilo嗆 punkt闚 jak mo瞠 otrzyma oferta wynosi 100 pkt (100% = 100 pkt).

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Sta造 opust (rabat) na benzyn bezo這wiow E95 w PLN od ceny jednostkowej brutto za 1 litr paliwa

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Warunkiem udzia逝 w post瘼owaniu jest posiadanie uprawnie do wykonywania dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciek造mi wydan zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385)

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

1. Zamawiaj帷y nie wymaga z這瞠nia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1) Formularz ofertowy stanowi帷y za陰cznik nr 1 do SWZ.
2) O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. Tre嗆 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 2 do SWZ.
2.1) O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, tj. o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu - podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby - je瞠li dotyczy. Tre嗆 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 2.1 do SWZ.
3) O鈍iadczenie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia – je瞠li dotyczy. Tre嗆 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 3 do SWZ.
4) Dokumenty potwierdzaj帷e umocowanie do podpisania oferty lub Pe軟omocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia – je瞠li dotyczy.
5) Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia – je瞠li dotyczy. Tre嗆 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt umowy stanowi za陰cznik 4 do niniejszej SWZ.
2. Zamawiaj帷y i Wykonawca wybrany w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia obowi您ani s wsp馧dzia豉 przy wykonaniu umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, zwanej dalej „umow”, w celu nale篡tego wykonania zam闚ienia.
3. Zmiana umowy podlega uniewa積ieniu, je瞠li zosta豉 dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
4. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym w projekcie umowy (za陰cznik 4 do SWZ).
5. Zmiana umowy wymaga pod rygorem niewa積o軼i, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-09-25 12:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 12:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-10-24

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.