eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielonka › Projekt kompleksu strzelnic otwartych wraz z budynkiem laboratoryjno-biurowym w ramach zadania pn.: Rozbudowa Laboratorium Badań Uzbrojenia Strzeleckiego i Osłon Zabezpieczających.Ogłoszenie z dnia 2023-09-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Projekt kompleksu strzelnic otwartych wraz z budynkiem laboratoryjno-biurowym w ramach zadania pn.: Rozbudowa Laboratorium Badań Uzbrojenia Strzeleckiego i Osłon Zabezpieczających.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010153990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Zielonka

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-220

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: witu@witu.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.witu.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytut Badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Projekt kompleksu strzelnic otwartych wraz z budynkiem laboratoryjno-biurowym w ramach zadania pn.: Rozbudowa Laboratorium Badań Uzbrojenia Strzeleckiego i Osłon Zabezpieczających.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d73dd5a0-53af-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00398623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/witu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/witu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. „Platformy Zakupowej' dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/witu (dalej: „Platforma Zakupowa").
2.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odpowiedzi na pytania oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Wyjaśnienia/zmiany/odpowiedzi w zakresie Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (zwanej dalej: STWiORB) mające charakter poufny „tajemnica przedsiębiorstwa” – będą przekazywane wyłącznie wykonawcom, którzy podpisali oświadczenie o zachowaniu poufności.
3.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty” – dotyczy części jawnej postępowania. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
4. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf;
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
6.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 150 MB. Zalecany format: .pdf.
7.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie środków komunikacji, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:
a) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez system, co następuje po terminie otwarcia ofert,
b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie środków komunikacji, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
a)dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
b)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy
zaleca się użyć formatu XAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w Rozdziale XIX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPR/8/23/D8/L/16/004/04/L/16/004/05/L/16/004/06

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projekt kompleksu strzelnic otwartych wraz z budynkiem laboratoryjno - biurowym na potrzeby zakładu B3 w ramach zadania pn.: Rozbudowa laboratorium badań uzbrojenia strzeleckiego i osłon zabezpieczających na terenie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych zgodnie z przepisami oraz uzyskania pozwolenia na budowę, świadczenia wsparcia merytorycznego dla Zamawiającego na etapie prowadzenia procedury przetargowej
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone w oparciu o dokumentację opracowaną przez Wykonawcę oraz pełnienia nadzoru autorskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
a) Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 600 000,00 PLN.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek może zostać spełniony przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej wykonawcy
Za spełniających warunek w powyższym zakresie, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali:
a) co najmniej jedną dokumentację projektową na kwotę co najmniej 50 000,00 zł brutto zawierającą między innymi opracowania projektu budowy lub przebudowy lub rozbudowy strzelnicy otwartej do broni palnej o długości osi strzeleckiej minimum 200 m wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz uzgodnieniami technologii zatwierdzonymi przez właściwą jednostkę naukową prowadzącą badania balistyczne.
b) co najmniej jedną dokumentację projektową na kwotę co najmniej 100 000,00 zł brutto, zawierającą między innymi opracowanie projektu wielobranżowego budowy lub przebudowy lub rozbudowy strzelnicy krytej do broni palnej o długości osi strzeleckiej minimum 50 m wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz uzgodnieniami technologii zatwierdzonymi przez właściwą jednostkę naukową prowadzącą badania balistyczne.
c) co najmniej jedną dokumentację projektową na kwotę co najmniej 100 000,00 zł brutto, zawierającą między innymi opracowanie projektu wielobranżowego budowy lub przebudowy lub rozbudowy strzelnicy krytej do broni palnej o długości osi strzeleckiej minimum 25 m wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz uzgodnieniami technologii zatwierdzonymi przez właściwą jednostkę naukową prowadzącą badania balistyczne.
d) co najmniej 3 opracowania technologii strzelnic krytych do broni palnej o długości osi strzeleckiej minimum 25m. Wyżej wymienione opracowania nie mogą być ujęte w punkcie a), b) i c).

UWAGA: Na potrzeby spełnienia warunku zdolności technicznej Zamawiający dopuszcza łączenie dokumentacji o której mowa w punkcie a), b) i c) pod warunkiem, iż przedmiot opracowania jest zbieżny z wymogami Zamawiającego dla wszystkich warunków oraz kwota opracowania jest nie mniejsza niż suma wartości opracowań projektowych o których mowa w punkcie a), b) i c).

Zamawiający w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dopuszcza możliwość sumowania doświadczenia pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę oświadczenia z którego wynika przypisanie określonym podmiotom (Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia) obowiązku wykonania poszczególnych części zamówienia – skierowania zgłoszonych podmiotów do realizacji danej części przedmiotu zamówienia (załącznik nr 9).
Uwaga
W przypadku dostarczenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących warunków udziału w postępowaniu, w których wartości zostały podane w walutach obcych, zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx


Warunek zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej osób:
Wykonawca musi wykazać osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone (Załącznik nr 7): `
a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta w branży budowlanej, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe oraz opłaconą składkę OC;
b) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta w branży budowlanej, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe oraz opłaconą składkę OC;
c) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta w branży sanitarnej, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającą minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe oraz opłaconą składkę OC;
d) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta w branży elektrycznej, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającą minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe oraz opłaconą składkę OC;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego. że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
5. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego
3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
5) art. 109 ust. 1 pkt 5 – 10 ustawy
- sporządzone wg wzoru, który stanowi załącznik Nr 5

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 600 000,00 zł – (na potwierdzenie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej).
2. wykaz opracowań projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których opracowania te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te opracowania zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego opracowania projektowe zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wzór stanowi załącznik nr 6 (na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej )
3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ. (na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej )

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wykonawca przystępujący
do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 9000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku PKO Bank Polski S.A., 38 1020 1042 0000 8002 0512 3536, zaznaczeniem numeru sprawy ZPR/8/23/D8/L/16/004/04/L/16/004/05/L/16/004/06.
5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej poprzez wczytanie na Platformie zakupowej. Wadium powinno być oznaczone : Wadium – nr sprawy, nazwa postepowania lub inny pozwalający na identyfikację postępowania. Ponadto powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w ten sposób, że czynią wykonanie umowy na dotychczasowych zasadach niecelowym, niezgodnym z wymaganiami lub niemożliwym, przy czym zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień umowy do wprowadzonych przepisów prawa;
2) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, przy czym zmiana umowy może polegać na wyeliminowaniu rozbieżności lub niejasności w umowie lub jednoznacznym sprecyzowaniu postanowień umowy wywołujących wątpliwości pomiędzy Stronami;
3) zmiany terminu wykonania zamówienia (o czas trwania przeszkód), w tym zmiany terminu wykonania poszczególnych zadań lub etapów:
a) gdy dochowanie terminu nie jest możliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia;
b) w razie wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
c) w przypadku, gdy z uwagi na przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
np. w związku z wniesieniem odwołania, umowa pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą zostanie zawarta w terminie uniemożliwiającym realizację umowy w terminie w niej przewidzianym;
d) w razie przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym kodeksie postępowania administracyjnego;
e) gdy jest ona spowodowana udzieleniem przez Zamawiającego innego zamówienia, którego przedmiot pozostaje w bezpośrednim związku i istotnie wpływa na termin wykonania niniejszej umowy, przy czym przedłużenie okresu wykonania umowy może nastąpić tylko o ilość dni, w których Wykonawca faktycznie nie mógł wykonywać żadnych czynności związanych z wykonywaniem umowy oczekując na uzyskanie przedmiotu takiego zamówienia;
4) zmiana rozwiązań projektowych, zastosowanych technologii, materiałów i urządzeń w zakresie wynikającym z zaleceń, wniosków i opinii uprawnionych organów;
5) zmiany będące następstwem wstrzymania prac przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy;
6) zmiany wynikające z orzeczeń sądów powszechnych, decyzji administracyjnych i orzeczeń sądów i organów administracyjnych;
7) gdy wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy;
8) zmiana wynagrodzenia w przypadkach określonych w § 19;
9) w zakresie zmiany podwykonawcy lub zakresu (części) przedmiotu Umowy powierzanego do wykonania podwykonawcy;
10) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń, wysokości wynagrodzenia oraz sposobu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę wynikających z działania organów administracji lub osób trzecich, w szczególności wynikających z nałożonych na Zamawiającego obowiązków związanych z realizacją inwestycji;
11) sposobu wykonania lub zakresu przedmiotowego umowy, związana z zaistnieniem niezależnych od Stron okoliczności, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, powodujących niecelowość lub zbędność wykonania elementów przedmiotu zamówienia.

Ponadto Zamawiający w Projektowanych postanowieniach umowy wprowadził zapisy waloryzacyjne - szczegóły w § 19 niniejszych postanowień.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/witu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa postępowania:
PROJEKT KOMPLEKSU STRZELNIC OTWARTYCH WRAZ Z BUDYNKIEM LABORATORYJNO - BIUROWYM NA POTRZEBY ZAKŁADU B3 W RAMACH ZADANIA PN.: ROZBUDOWA LABORATORIUM BADAŃ UZBROJENIA STRZELECKIEGO I OSŁON ZABEZPIECZAJĄCYCH NA TERENIE WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA W ZIELONCE.


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Etap I – wykonanie projektu koncepcyjnego kompleksu strzelnic otwartych oraz budynku laboratoryjno-biurowego w terminie 70 dni od dnia zawarcia Umowy,
2. Etap II – wykonanie projekt budowlanego kompleksu strzelnic otwartych oraz budynku laboratoryjno-biurowego wraz ze złożeniem dokumentów do właściwego organu architektoniczno- budowlanego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w terminie nie dłuższym niż 16.12.2024 r.
3. Etap III – wykonanie projektu technicznego kompleksu strzelnic otwartych oraz budynku laboratoryjno-biurowego wraz z dokumentacją kosztorysową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz prawomocną decyzją pozwolenia na budowę w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od terminu zawarcia umowy.
4. Etap IV – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych - od czasu rozpoczęcia do zakończenia robót budowlanych (planuje się około 10 nadzorów autorskich).


Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy.
- na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia - oświadczenie Załącznik 3 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.