eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › "Modernizacja ulicy Wesołej w Świdniku"Ogłoszenie z dnia 2023-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja ulicy Wesołej w Świdniku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Świdnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019359

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@e-swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja ulicy Wesołej w Świdniku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e3880a6-53aa-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00398485

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058316/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja ul. Wesołej w Świdniku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3e3880a6-53aa-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3e3880a6-53aa-11ee-9aa3-96d3b4440790. Komunikacja
w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji
dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w
szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji
umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).W szczególnie uzasadnionych
przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-
Zamówienia,Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:zampub@e-swidnik.pl (nie
dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r (RODO) dotycząca osób fizycznych, których dane osobowe pozyskał
Zamawiający, w szczególności: wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczna prowadzącą
jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczna, członka organu zarządzającego
wykonawcy, będącego osobą fizyczną, osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Świdnik z siedzibą w Świdniku, ul.Stanisława
Wyspiańskiego 27, 2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Świdnik można kontaktować się poprzez e-mail:
iod@e-swidnik.pl,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w trybie podstawowym,4) odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”; 5)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:- na podstawie art.15RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych ;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)
nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIZN 271.29.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego, zamówienia o charakterze „projektuj i buduj” pod nazwą: „Modernizacja ulicy Wesołej w Świdniku’’.
3.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie dokumentacji projektowej na „Modernizacja ulicy Wesołej w Świdniku” wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagającego pozwolenia na budowę, która obejmuje:
a) uproszczony projekt wykonawczy w zakresie niezbędnym do określenia zakresu i ilości niezbędnych do wykonania robót remontowych ulicy;
b) projekt czasowej organizacji ruchu, obejmujące obszar oddziaływania projektowanych inwestycji, zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem,
c) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
d) inne opracowania niezbędne do zrealizowania zadania zgodnie z przepisami prawa.
2) opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia itp.:
a) Wykonawca uzyska również swoim staraniem i na swój koszt:
 wniosek zgłoszenia i brak sprzeciwu ze strony organu przyjmującego zgłoszenie dokona Wykonawca
 zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem
 aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową, (w formie papierowej oraz numerycznej zwektoryzowanej w formacie dxf),
 wszelkie niezbędne materiały do realizacji przedmiotu zamówienia.
3) nadzór autorski:
Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski.
4) realizację robót budowlanych w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę
i zatwierdzony przez Zamawiającego projekt. W zakres robót budowlanych wchodzi:
a) Roboty rozbiórkowe: rozebranie krawężników betonowych z ławą betonową z oporem, rozebranie nawierzchni zjazdów indywidualnych w zakresie umożliwiającym dokonanie wymiany krawężników wraz z ławą betonową i oporem, odtworzenie stanu pierwotnego geometrii krawędzi jezdni w planie - odcięcie piłą mechaniczną zbędnych fragmentów nawierzchni bitumicznej, sfrezowanie nawierzchni bitumicznej wynikających z przyjętego profilu, w celu umożliwienia wykonanie pełnej grubości warstwy ścieralnej.
b) roboty ziemne: wykonanie rowka pod krawężnik na ławie betonowej z oporem, plantowanie skarp i korony nasypów i wykopów (kształtowanie zieleńców od krawędzi jezdni do ok. 1,5m).
c) zieleń drogowa: przekopanie gleby, humusowanie, torfowanie, obsianie trawą w pasie zieleni na których prowadzone były roboty,
d) wykonanie robót budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej,
e) kanalizacja: regulacja pionowa studzienek włazów kanałowych, zaworów, wpustów deszczowych w jezdni
f) ustawienie krawężników: krawężnik betonowy wystający 15x30 cm koloru szarego na podsypce cem-piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 (C8/10), krawężnik najazdowy 15x22 cm koloru szarego na podsypce cem-piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 (C8/10),
g) wykonanie konstrukcji nawierzchni:
 jezdnia ul. Wesołej: warstwa ścieralna (nakładka) z betonu asfaltowego grub. 6cm o uziarnieniu 0/12,8mm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego śred. grub. 2cm o uziarnieniu 0/16,8mm, czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową dwóch warstw jezdni,
 w przypadku konieczności odbudowa jezdni, poprzez wyrównanie jej mieszanką mineralno-bitumiczną. Istniejącą konstrukcję nawierzchni odtworzyć przy zachowaniu nośności konstrukcji dla kategorii ruchu KR1.
 regulacja nawierzchni istniejących zjazdów: na podsypce z grysu 2-5mm grub. 4cm
h) roboty budowlane nieprzewidziane w projekcie, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania budowanych obiektów,
i) wykonanie i dostarczenie geodezyjnych pomiarów powykonawczych (inwentaryzacji) umożliwiających zasilenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w wersji papierowej i elektronicznej zwektoryzowanej w formacie dxf).
j) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej.
3.3 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wynika z następujących dokumentów:
1) SWZ, w tym w szczególności Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert odbywać się będzie w sposób wskazany w sekcji 14 SWZ na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert - cena 60%, okres gwarancji i rękojmi 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali roboty budowlane polegające na wykonaniu należycie co najmniej 1 remontu,budowy lub przebudowy ulicy o dł. 150,0 mb.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 18.2.2 Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a wprzypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału wpostępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz zodsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie wsprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecz-nych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 18.2 Podmiotowe środki dowodowe obejmują:

18.2.1 Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu:

1) wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty imiejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, októrych mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie
z innymi wykonawcami, powyższy wykaz może dotyczyć tylko robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy).
2. Pełnomocnictwo lub inne dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019r. poz.700 z późn.zm.).
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) zaświadczenia, o którym mowa w sekcji 5.6) pkt 1 ogłoszenia, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w sekcji 5.6)
pkt 2 ogłoszenia– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 1 Pzp
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy (wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę, a oferta powinna być podpisana przez ustanowionego
pełnomocnika.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są przedstawić:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowę o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo,
b) oświadczenie składane na podstawie art.117 ust. 4 (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ).
3. Zasady spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia podano w sekcji 5.4 ogłoszenia
4.Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z udziału w
postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:
1) koniecznością wykonania części dokumentacji jako zamiennej,
2) warunkami atmosferycznymi – w których przez okres co najmniej 3 dni niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologia lub zasadami wiedzy technicznej,
3) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
4) siła wyższa w rozumieniu aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego,
5) wydłużeniem minimalnych określonych przepisami terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji przez Wykonawcę i Zamawiającego, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę i Zamawiającego należytej staranności,
6) wydłużeniem minimalnych terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień Dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę należytej staranności
7) przestojami i opóźnieniami zawinionymi przez Zamawiającego.
2. Informacja o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 musi być przekazana Zamawiającemu na piśmie, a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 dodatkowo potwierdzona przez inspektora nadzoru.
3. W przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi uzasadnionej przerwy lub przestoju.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie przedmiotu zamówienia lub zmiany wynagrodzenia w przypadkach:
1) konieczności wykonania części dokumentacji jako zamiennej - bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
2) gdy wykonanie całego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn prawnych, finansowych, organizacyjnych lub społecznych niezależnych od Wykonawcy,
3) stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności rezygnacji z wykonania części przedmiotu zamówienia,
4) konieczności wykonania robót dodatkowych określonych w § 3 ust. 7 na zasadach określonych w § 3 ust. 8, 9 i 10,
5) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) odpowiednio poprzez podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione,
6) w sytuacjach określonych w pkt 2 i 3 rozliczenie za wykonane roboty nastąpi
w sposób analogiczny, jak wskazano w § 17 ust. 8.
5. Powyższe zmiany można wprowadzić za zgodą obu Stron, w formie aneksu.
6. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie narusza ważności pozostałych jej postanowień, a Strony zobowiązują się w takim przypadku niezwłocznie zastąpić nieważne postanowienie innym, prawnie wiążącym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.