eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Maków › Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP ŚwięteOgłoszenie z dnia 2023-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Święte

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Świętem

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750065852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Święte Laski 22

1.5.2.) Miejscowość: Maków

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-124

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 666102025

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osp-swiete1967@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ugmakow.nv.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Święte

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26877bb2-53a0-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00398180

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00397809/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Święte

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://asystent.postepowania.pl/org/gminamakow/org/ochotnicza-straz-pozarna-w-swietem/postepowania/1004

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z wyjątkiem przypadków określonych w Ustawie. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W niniejszym postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (za pomocą platformy „Asystent Postępowania”, dostępnej pod adresem https://postepowania.pl/ oraz poczty elektronicznej), przy czym ofertę można złożyć tylko za pomocą platformy „Asystent postępowania”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z wyjątkiem przypadków określonych w Ustawie. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

10.4. W niniejszym postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (za pomocą platformy „Asystent Postępowania”, dostępnej pod adresem https://postepowania.pl/ oraz poczty elektronicznej), przy czym ofertę można złożyć tylko za pomocą platformy „Asystent postępowania”.

10.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na platformie „Asystent postępowania” oraz zaakceptować Regulamin korzystania ze wskazanej platformy. Instrukcja założenia konta dla Wykonawcy i złożenia oferty oraz wskazany Regulamin znajduje się pod wskazanym w pkt 10.4. adresem.

10.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Pozostałe wymogi techniczne wskazane są w Regulaminie dostępnym pod adresem wskazanym w pkt. 10.4.

10.7. Za datę przekazania oferty w formie elektronicznej, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie „Asystent postępowania”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 22.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Świętem, Święte Laski 22, 96-124 Maków, e-mail: osp-swiete1967@wp.pl;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Święte” prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
c) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
d) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.
e) Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
f) Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 22.2 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Świętem, Święte Laski 22, 96-124 Maków, e-mail: osp-swiete1967@wp.pl;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Święte” prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
c) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
d) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.
e) Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
f) Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Święte.
Pojazd fabrycznie nowy, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2022 poz.988) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:
● rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.Nr 85 poz.553 z 2010r)
● rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego , Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594)
● rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 2560),

Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta.
Podwozie z roku produkcji min. 2022 oraz z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 210 kW.

Podwozie pojazdu musi spełniać min następujące warunki:
● układ jezdny- ze stałym napędem 4x4, z blokadami mechanizmów różnicowych mostów napędowych oraz międzyosiowego,
● blokadą mechanizmu różnicowego: osi przedniej, osi tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego,
● na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne,
● obręcze kół minimum R22.5
● skrzynia biegów manualna, min. 6-io biegowa + wsteczny,
● zbiornik paliwa minimum 150 litrów,
● samochód musi być wyposażony w tempomat,
● światła do jazdy dziennej, zabezpieczone osłonami ochronnymi
● układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania – ABS,.

Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SWZ - OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena - waga 60%
2) Gwarancja jakości dodatkowa - waga 20%
3) Przeglądy okresowe - waga 20%

16.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 16.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1) Cena:
(Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
- Cof - cena podana w ofercie badanej

2) Gwarancja jakości dodatkowa
Podstawowa gwarancja jakości, jaka obowiązuje każdego Wykonawcę to 12 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
Wykonawca otrzyma 20 pkt jeżeli zaoferuje dodatkowe 12 miesięcy gwarancji jakości (łącznie 24 miesiące gwarancji).
Niezaznaczenie żadnego pola oznacza przyjęcie gwarancji podstawowej.
Zamawiający wymaga, aby gwarancja na nadwozie i podwozie została udzielona na ten sam okres.

3)Punktacja za kryterium „Przeglądy okresowe” będzie wyliczana wg następujących reguł:
Jeżeli Przedmiot zamówienia jest objęty w trakcie całego okresu gwarancji darmowymi przeglądami okresowymi i konserwacyjnymi wówczas oferta otrzyma 20 pkt.
Jeżeli Przedmiot zamówienia nie jest objęty w trakcie całego okresu gwarancji darmowymi przeglądami okresowymi i konserwacyjnymi wówczas oferta otrzyma 0 pkt.
Niezaznaczenie żadnego pola oznacza przyjęcie odpowiedzi NIE i oferta otrzyma 0 pkt.


16.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
16.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych
przez niego ofert.
16.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości dodatkowa

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przeglądy okresowe

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego – według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ (do oferty),

b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497)
(na wezwanie Zamawiającego)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.1.7. Sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

9.1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile dotyczy) oraz oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy).

13.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje mocodawca lub notariusz.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za wykonaną część Umowy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych okoliczności, na warunkach i w zakresie wskazanym poniżej:
a. w przedmiocie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, terminu wykonania Umowy oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w przedłożonej Zamawiającemu ofercie pojazdu w szczególności w związku z:
1. wycofaniem zaoferowanego w ofercie Wykonawcy pojazdu lub elementów jego wyposażenia z produkcji,
2. sankcji i ograniczeń prawnych nałożonych na kraj producenta pojazdu lub samego producenta pojazdu,
3. działań wojennych powodujących przestój w dostawie pojazdu trwający dłużej niż 2 miesiące,
4. wprowadzeniem nowej wersji pojazdu względem pojazdu zaoferowanego w ofercie Wykonawcy;
poprzez zmianę terminu wykonania Umowy lub poprzez dokonanie zamiany w zakresie zaoferowanego pojazdu lub wysokości wynagrodzenia. Zmiana terminu nastąpi o liczbę dni należycie udokumentowaną i faktycznie odpowiadającą okresowi opóźnienia spowodowanego jedną z powyższych przyczyn. Zaoferowany przez Wykonawcę pojazd zamienny musi charakteryzować się takimi samymi albo wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SWZ a wartość wynagrodzenia nie może być wyższa niż 15% względem wartości wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy.
b. w przedmiocie zmiany terminów wykonania Umowy:
1. zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności, gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie Umowy;
2. braku możliwości stawienia się przedstawicieli Zamawiającego we wskazanym terminie odbioru ze względu na obowiązki personelu OSP Święte,
3. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
3. Przedłużenie terminu realizacji Umowy, wskazane w ustępach powyżej nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi niemożności lub wydłużenia realizacji dostawy. Zmiany, o których mowa wyżej muszą zostać udokumentowane.
4. Pismo (wniosek) dotyczące zmian, o których mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 10 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Wszelkie zmiany wymagają uprzedniej oceny i zgody Zamawiającego.
5. Zmianę postanowień zawartych w Umowie uznaje się za istotną zgodnie z art. 454 ust. 2 PZP.
6. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 Prawa zamówień publicznych i nie wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy:
a. zmiana danych osób kontaktowych,
b. zmiana danych teleadresowych,
c. zmiana formy zabezpieczenia,
d. zmiana osób z personelu Wykonawcy, pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych kwalifikacjach, jakie są niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Makowie, ul. Akacjowa 2A, 96-124 Maków, Polska. Składanie ofert za pośrednictwem platformy "Asystent postępowania"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497).

W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497)
(na wezwanie Zamawiającego).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.