eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kleszczów › Dostawa pojazdu specjalnego do zimowego utrzymania drógOgłoszenie z dnia 2023-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa pojazdu specjalnego do zimowego utrzymania dróg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Komunalny "Kleszczów" Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 592130741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 41

1.5.2.) Miejscowość: Kleszczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-410

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zkkleszczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zkkleszczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pojazdu specjalnego do zimowego utrzymania dróg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-168ac962-5399-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00397969

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym
a Wykonawcą odbywa się przy użyciu nw. środków komunikacji elektronicznej:
a) Platformy do obsługi postepowań przetargowych, dostępnej pod adresem: http://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl lub
b) poczty elektronicznej: sekretariat@zkkleszczow.pl
z zastrzeżeniem iż oferta wraz załącznikami oraz dokumenty postępowania mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.

Ogólne zasady korzystania z Platformy:
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
b) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
c) Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
c1) podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym),
lub
c2) kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu,
lub
c3) jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.


Szczegółowe wymagania określa Dział XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje:
I.Administratorem danych osobowych Oferentów jest Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Głównej 41. II.Sprawy odnośnie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw zgłaszać można wyznaczonemu przez Administratora - Inspektorowi Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zkkleszczow.pl III.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a także nadzorem nad przebiegiem oraz realizacją udzielonego zamówienia prowadzonym w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa PZP”);-na podst. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;IV.Odbiorcami danych osobowych będą: osoby lub podmioty, którym Administrator ma obowiązek udostępnienia dokumentacji postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, a także osoby z pomocą, których realizowane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, rozpatrzenie oferty oraz nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia;V.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i przez okres:1.prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przez okres przewidziany przepisami prawa, tj. okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP);2.przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;3.przewidziany przepisami prawa do czasu upływu okresu zapewniającego realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z brzmieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);VI.Pani/Pana dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych (art. 10 RODO) będą przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia korzystania z ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP (na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie i przez okres upływu terminu do ich wniesienia.VII.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy PZP, regulujących udzielanie zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ww. przepisów prawnych;VIII.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;IX.Przysługujące prawa Prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 15 RODO.
Prawo do sprostowania bądź poprawienia Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO – skorzystanie z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podst. art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
X.Prawa które Pani/Panu nie przysługują:Prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.Prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO - podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.2600.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego używanego pojazdu specjalnego do zimowego utrzymania dróg (zwanego Pojazdem Specjalnym) na potrzeby Zakładu Komunalnego „Kleszczów” Sp. z o.o. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), w tym wymagania techniczne i minimalne parametry pojazdu, zostały opisane w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144400-2 - Pojazdy utrzymania dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144440-4 - Piaskarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie przewiduje obowiązku składania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu oraz nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający informuje, że wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
2. Przedmiotowymi środkami dowodowymi w tym postępowaniu są:
a) oświadczenie potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – oświadczenie składane jest zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ,
b) dokumentacja fotograficzna oferowanego pojazdu, tzn. minimum 6 zdjęć pojazdu, a dodatkowo zdjęcia stanu licznika oraz numeru VIN,
c) kserokopia karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego,
d) kserokopia polisy ubezpieczeniowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowymi środkami dowodowymi przewidzianymi do uzupełnienia są:
a) oświadczenie potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia – oświadczenie składane jest zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ,
b) dokumentacja fotograficzna oferowanego pojazdu, tzn. minimum 6 zdjęć pojazdu, a dodatkowo zdjęcia stanu licznika oraz numeru VIN,
c) kserokopia karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego,
d) kserokopia polisy ubezpieczeniowej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zestawienie niezbędnych dokumentów w celu prawidłowego złożenia oferty:
a) oferta sporządzona zgodnie z formularzem, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ
b) przedmiotowe środki dowodowe, zgodnie z opisem działu X SWZ,
c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, ww. dokument składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to składa również podmiot udostępniający zasoby – Załącznik nr 3,
d) oświadczenie o udostępnieniu zasobów – Załącznik nr 4, jeżeli dotyczy
e) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:
a) zamówień na roboty budowlane lub usługi,
b) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
5. W przypadku przewidzianym w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia - projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zkkleszczow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.