eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmiec › Dostawy gazu do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2023-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy gazu do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Chełmiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00004907522163

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Papieska 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełmiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-395

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 185480227

1.5.8.) Numer faksu: 185480243

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@chelmiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy gazu do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-232c9260-5395-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00397859

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000545/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawy gazu ziemnego do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: postępowaniu odbywa się wyłącznie
przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, pliki należy opatrzyć: - kwalifikowanym podpisem elektronicznym; podpisem zaufanym, -
lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO,
informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
2. Pana/Pani dane nie podlegają współadministrowaniu,
3. Zamawiający powołał inspektora ochrony danych osobowych, którym jest dostępny pod adresem email: iod@chelmiec.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania: ZGKIM.271.14.2023.
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO,
9. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGKIM.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: Dostawy gazu obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu w roku 2024.
1. Zamówienie obejmuje kompleksową dostawę (sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji) gazu ziemnego na potrzeby
Zamawiającego do punktów poboru określonych w załączniku do SWZ.
2. Szczegółowe dane dotyczące dostawy i sposobu jej wykonania:
2.1. zamawiający zamawia dostawy gazu na okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r., jednak rozpoczęcie dostawy
paliwa gazowego nastąpi nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie
wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy kompleksowej (sprzedaży i dystrybucji paliwa
gazowego) z dotychczasowym dostawcą która obowiązuje do 31.12.2023 r. oraz po pozytywnie przeprowadzonej
procedurze zmiany sprzedawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zwiększenie zakresu umowy do maksymalnie 10% wartości umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium – „Cena”:
W kryterium „Cena” ilość punktów zostanie obliczona, według poniższego wzoru:
C = ( CN / CB ) x 60
C – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”
CN – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert (nieodrzuconych)
CB - cena w ofercie badanej
W tym kryterium jako „cena” przyjęta zostanie „wartość brutto zamówienia” podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
W kryterium „termin płatności faktury” Zamawiający przyzna punkty wg zamieszonej w SWZ tabeli.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez oświadczenie przez wykonawcę, że:
a) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców
będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej lub posiada aktualną podpisaną generalną z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji gazu na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia
gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt. 1 uPzp
• art. 108 ust. 1 pkt. 2 uPzp
• art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
• art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp
• art. 109 ust. 1 pkt. 6 uPzp.
• art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez oświadczenie przez wykonawcę, że:
a) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
b) zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących Właścicielami
sieci dystrybucyjnej lub posiada aktualną podpisaną generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie
usług dystrybucji gazu na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie
będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie:
a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym należy wskazane
pełnomocnictwo złożyć wraz z ofertą.
b) W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
c) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale
SWZ, z tym, że oświadczenie wstępne wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast oświadczenia potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.
d) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SWZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
e) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia publicznego kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegóły zmian zawiera wzór umowy stanowiący załącznik 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Możliwość prowadzenia negocjacji treści oferty w zakresie kryteriów oceny ofert
1. Zamawiający może zaprosić wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli
nie podlegały one odrzuceniu.
2. Negocjacje treści ofert:
a) nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ;
b) dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
3. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców do 3, których zaprosi do negocjacji
4. Zamawiający wskazuje, że w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert, zamierza
zastosować kryterium ,,Ceny”, kryterium „termin płatności faktury” według zasad,
wag i wzorów przyznawania punktacji określonych w rozdziale XIX. Przy czym maksymalnie 3 wykonawców zostanie
zaproszonych do negocjacji ofert z zastrzeżeniem ust. 6.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.