eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › Prowadzenie bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Miasta EłkOgłoszenie z dnia 2023-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prowadzenie bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Miasta Ełk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Ełk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671076

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marsz. Józefa Piłsudskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Ełk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 087 732 20 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.elk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Miasta Ełk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-296d7844-5390-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00397820

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007281/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Prowadzenia bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Miasta Ełk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-296d7844-5390-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu E-Zamówień, który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/, oraz poczty elektronicznej – um@um.elk.pl .
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu »Wykonawca« na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa »Regulamin Platformy e-Zamówienia«, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce »Centrum Pomocy«. (...)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk;
b) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Ełku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Ełku za pomocą adresu e-mail: dpo@um.elk.pl ;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Prowadzenie bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Miasta Ełk, nr sprawy: O-ZP.271.33.2023, prowadzonym w trybie podstawowym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): * Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku po-stępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O-ZP.271.33.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 470000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest prowadzenia bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Miasta Ełk zwanego dalej konserwacją.
2) Konserwacja obejmuje 4806 sztuk opraw oświetleniowych zlokalizowanych na słupach oświetleniowych oraz 86 szaf oświetleniowych i 29 szaf elektrycznych infrastruktury komunalnej, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Ełk wg Załączników nr 5 i 6 do SWZ.
3) Przewiduje się podział konserwacji na roboty objęte miesięczną stawką zryczałtowaną oraz roboty nie objęte ryczałtem, obejmujące zadania o sprecyzowanym zakresie i terminie realizacji, objęte rozliczeniem po wykonaniu zadania, zgodnie ze SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO I PARKOWEGO NA TERENIE GMINY MIASTA EŁK – Załącznik nr 4 do SWZ.

2. Roboty objęte miesięcznymi opłatami ryczałtowymi:
1) Prowadzenie bieżącej dokumentacji eksploatacyjnej konserwowanych urządzeń - książki urządzeń oświetlenia i infrastruktury komunalnej wymienionych w Załączniku nr 6.
2) Dokonywanie bieżącej oceny stanu technicznego słupów, opraw, linii napowietrznych i kablowych, oraz szaf oświetleniowych i infrastruktury komunalnej z wyposażeniem.
3) Samochodowe i piesze kontrole świecenia wszystkich opraw w porze świecenia – co najmniej raz na miesiąc - przyjęto 240 r-g/rok.
4) Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej szafek oświetleniowych i infrastruktury komunalnej - przyjęto 115 szt/rok.
5) Pomiary rezystancji uziemienia szafek oświetleniowych i infrastruktury komunalnej - przyjęto 115 szt/rok.
6) Pomiar skuteczności zerowania szaf oświetleniowych i infrastruktury komunalnej - przyjęto 115 szt/rok.
7) Kontrola stanu technicznego drzwiczek wnęk słupowych – 2 razy w roku z potwierdzeniem kontroli wpisem do książki urządzeń oświetlenia.
8) Wymiana sodowych, rtęciowych i metalohalogenkowych źródeł światła lub stateczników w istniejących oprawach oświetleniowych - przyjęto wymianę 1000 szt. źródeł światła lub stateczników różnych typów na rok. Maksymalny termin wymiany niesprawnych punktów świetlnych (źródeł światła, stateczników lub opraw) ustala się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia telefonicznego, mailowego lub pisemnego.
9) Przeprogramowanie (wiosną, latem i jesienią) 86 zegarów sterujących w czasie uzgodnionym z Zamawiającym - przyjęto 258 przestawień na rok.
10) Koszty dopuszczeń do pracy w technologii PPN przez Rejon Energetyczny – przyjęto 30 razy na rok.
11) Usuwanie wszelkiego rodzaju naklejek (ogłoszeń, reklam, itp.) umieszczonych na obudowach szaf oświetleniowych i zasilających infrastrukturę komunalną - przyjęto 115 razy na rok.
12) Obsługa zgłoszeń i reklamacji oraz przygotowywanie raportów dziennych i miesięcznych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w każdy dzień roboczy do godz. 8.00, elektroniczną informację o rejestrze zgłoszonych i usuniętych awarii za poprzedni dzień lub dni wolne. Wykonawca do dnia 10–tego następnego miesiąca będzie dostarczał sprawozdanie z wykonanych w danym miesiącu zabiegów konserwacyjnych ryczałtowych.
13) Całodobowa praca dyżurna, w systemie pogotowia awaryjnego, wyposażonego w specjalistyczny sprzęt, do zabezpieczania zagrożeń powstałych na skutek m.in. awarii, kataklizmów, wypadków drogowych i działań wandalicznych związanych z obwodami oświetleniowymi i infrastrukturą komunalną oraz innych prac zabezpieczających wskazanych przez Zamawiającego – przyjęto 350 r-g/rok.
14) Obsługa sterowania oświetleniem ulicznym Gminy Miasta Ełk za pomocą „Systemu sterowania oraz zarządzania oświetleniem ulicznym i parkowym Gminy Miasta Ełk” opisanym w Załączniku nr 4 do SWZ - Specyfikacja techniczna – m.in. zdalna zmiana parametrów załączania i wyłączania oświetleniem ulicznym, monitoring działania szaf oświetleniowych oraz punktów świetlnych. Wykonawca musi znać i biegle posługiwać się programami sterowania oświetleniem ulicznym opisanymi w ww. Załączniku nr 4.
15) Codzienna kontrola poprawnego zapalenia się oświetlenia ulicznego w całym mieście za pomocą „Systemu sterowania oraz zarządzania oświetleniem ulicznym i parkowym Gminy Miasta Ełk” i potwierdzenie tego faktu za pomocą wysłanego sms na wskazany przez Zamawiającego nr telefonu, w czasie do 40 min. od momentu zapalenia się oświetlenia, w ramach całodobowej pracy dyżurnej.
16) W przypadku nie włączenia przez urządzenia sterownicze oświetlenia ulicznego w zaprogramowanym czasie, Wykonawca zobowiązany jest przybyć do urządzenia sterowniczego maksymalnie do 20 min. od uzyskania informacji z programu sterowania oświetleniem on-line, telefonicznej, ustnej, mailowej lub pisemnej i w możliwie krótkim czasie usunąć awarię i włączyć oświetlenie, w ramach całodobowej pracy dyżurnej.
17) W przypadku nie wyłączenia w dzień przez urządzenia sterownicze oświetlenia ulicznego lub parkowego, Wykonawca zobowiązany jest przybyć do urządzenia sterowniczego maksymalnie do 20 min. od uzyskania informacji z programu sterowania oświetleniem on-line, telefonicznej, ustnej, mailowej lub pisemnej i w możliwie krótkim czasie usunąć awarię i wyłączyć oświetlenie, w ramach całodobowej pracy dyżurnej.
18) Cena ryczałtu konserwacyjnego zawiera wykonanie robót konserwacyjnych razem z materiałami dotyczącymi źródeł światła sodowych, rtęciowych i metalohalogenkowych oraz stateczników.

3. Roboty konserwacji nie objęte ryczałtem, to roboty mające zapewnić odtworzenie zdewastowanych lub wyeksploatowanych urządzeń, wykonanie zabiegów i prac eksploatacyjnych, uznanych za niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania instalacji oświetleniowej, w szczególności:
1) Roboty obejmujące zadania o sprecyzowanym zakresie i terminie realizacji, objęte rozliczeniem po wykonaniu zadania. Roboty te mają zapewnić odtworzenie zdewastowanych lub wyeksploatowanych urządzeń, wykonanie zabiegów eksploatacyjnych terminowych, prac eksploatacyjnych uznanych przez odpowiedzialne służby Zamawiającego za niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania instalacji oświetleniowej.
2) Roboty konserwacyjne w instalacjach oświetleniowych zlecone przez zamawiającego zostaną objęte rozliczeniem na podstawie stawek jednostkowych załączonych do oferty (Załącznik nr 3 do SWZ).
3) W wycenach robót jednostkowych uwzględnić należy zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy oraz odtworzenie terenu po robotach.
4) W ramach robót zlecanych poza ryczałtem konserwacyjnym będą realizowane m.in.:
a) Lokalizacja uszkodzeń kabli wraz z ich naprawą.
b) Budowa lub wymiana kabli elektroenergetycznych.
c) Wymiana słupów, wysięgników, fundamentów i opraw.
d) Malowanie i czyszczenie słupów.
e) Mycie kloszy.
f) Prostowanie (pionowanie) słupów oświetleniowych.
g) Pomiar rezystancji izolacji przewodów.
h) Naprawy i wymiany szafek oświetleniowych.
i) Korekta położenia wysięgnika lub oprawy.

4. Gwarancja - min. 12 miesięcy od podpisania umowy na roboty nie objęte ryczałtem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Kryterium cena (Wc) :

a) Cena ryczałtu konserwacyjnego w okresie 12 miesięcznym (Wc1 ).
Oferta z najniższą ceną ryczałtu konserwacyjnego w okresie 12 miesięcznym otrzyma max. liczbę punktów – przy czym max. liczba punktów w tym kryterium to 35 - pozostałym ofertom przyznana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.
Sposób punktacji za cenę ryczałtu konserwacyjnego w okresie 12 miesięcznym jest następujący:
Wc1 = Cn1/Cp1 x 35
Cn1 – najniższa oferowana cena ryczałtu konserwacyjnego w okresie 12 miesięcznym
Cp1 – cena ryczałtu konserwacyjnego w okresie 12 miesięcznym oferty porównywanej
Wc1 – wynik

b) Cena robót nie objętych ryczałtem konserwacyjnym w okresie 12 miesięcznym (Wc2 ).
Oferta z najniższą ceną robót nie objętych ryczałtem konserwacyjnym w okresie 12 miesięcznym otrzyma max. liczbę punktów – przy czym max. liczba punktów w tym kryterium to 25 - pozostałym ofertom przyznana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.
Sposób punktacji za cenę robót nie objętych ryczałtem konserwacyjnym w okresie 12 miesięcznym jest następujący:
Wc2 = Cn2/Cp2 x 25
Cn2 – najniższa oferowana cena robót nie objętych ryczałtem konserwacyjnym w okresie 12 miesięcznym
Cp2 – cena robót nie objętych ryczałtem konserwacyjnym w okresie 12 miesięcznym oferty porównywanej
Wc2 – wynik

Wynik w kryterium cena
Wc = Wc1 + Wc2

3. Kryterium: Za każdorazowe wykonywanie zadań dotyczących bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego i parkowego, przy użyciu minimum 1 pojazdu elektrycznego w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 875, z późn. zm.), z wyłączeniem zadań z wykorzystaniem pojazdów specjalistycznych np. typu podnośnik koszowy – zwyżka (We).

Oferta deklarująca każdorazowe wykonywanie zadań dotyczących bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego i parkowego, przy użyciu 1 lub więcej pojazdów elektrycznych otrzyma max. liczbę punktów – przy czym max. liczba punktów w tym kryterium to 20.
Oferta deklarująca każdorazowe wykonywanie zadań dotyczących bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego i parkowego przy użyciu 0 pojazdów elektrycznych otrzyma liczbę punktów 0.

4. Kryterium: Okres gwarancji i rękojmi dla robót nie objętych ryczałtem konserwacyjnym (Wg)

Oferta zawierająca gwarancję i rękojmię dla robót nie objętych ryczałtem konserwacyjnym powyżej 12 miesięcy otrzyma proporcjonalnie więcej punktów, przy czym max. liczba punktów w tym kryterium to 20 - okres oferowanej gwarancji należy określić w pełnych miesiącach.
Sposób punktacji za gwarancję i rękojmię dla robót nie objętych ryczałtem konserwacyjnym:
Wg = Gp/Gn x 20

Gp– okres gwarancji oferty porównywanej po odliczeniu okresu wymaganego tj. 12 miesięcy
Gn – najdłuższy oferowany okres gwarancji po odliczeniu okresu wymaganego tj. 12 miesięcy
Wg – wynik

Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 12-miesięcznej gwarancji i rękojmi dla robót nie objętych ryczałtem konserwacyjnym, oferta otrzyma 0 pkt. w tym kryterium.
Gwarancja i rękojmia dla robót nie objętych ryczałtem konserwacyjnym udzielona na 60 miesięcy i więcej, będzie przyjęta do liczenia punktacji w tym kryterium jako 60 miesięcy.

Uwaga: minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi dla robót nie objętych ryczałtem konserwacyjnym to 12 pełnych miesięcy; oferta z gwarancją i rękojmią dla robót nie objętych ryczałtem konserwacyjnym poniżej 12 miesięcy będzie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Za każdorazowe wykonywanie zadań dotyczących bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego i parkowego, przy użyciu minimum 1 pojazdu elektrycznego w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 875, z późn. zm.), z wyłączeniem zadań z wykorzystaniem pojazdów specjalistycznych np. typu podnośnik koszowy - zwyżka

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi dla robót nie objętych ryczałtem konserwacyjnym

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1
ustawy, tj. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (wzór załącznik nr 1 do SWZ), składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, w przypadku urzędowych zmian:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy dokonywane będą w formie aneksu obustronnie podpisanego.
3. Przewiduje się możliwość zmian terminów określonych w zleceniu zadań pozaryczałtowych w przypadku:
a) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót zgodnie z specyfikacją techniczną konserwacji,
b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania określonych umową terminów. Terminy te mogą ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności,
c) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,
d) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
4. Przewiduje się możliwość zmiany terminu dokonania naprawy zgłoszonych niesprawnych punktów świetlnych, powyżej 3 dni od daty zgłoszenia, w przypadku:
a) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną konserwacji,
b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania określonych umową terminów. Terminy te mogą ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności,
c) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,
d) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.
5. Na podstawie art. 439 ustawy p.z.p. Stronom przysługuje prawo do zastosowania klauzuli waloryzacyjnej tj. do zwiększenie/zmniejszenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zwana dalej „waloryzacją”.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Podstawy wykluczenia, o których mowa w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 1.
3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie pkt. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


II. . Do oferty należy dołączyć:
a) Formularz ofertowy – interaktywny formularz dostępny na ezamówienia.gov.pl w widoku przedmiotowego postępowania;
b) kosztorys ofertowy/zestawienie cen robót poza ryczałtem konserwacyjnym (wg. zał. nr 3 do SWZ)
c) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.