eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Garwolin › "PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI RĘBKÓW"Ogłoszenie z dnia 2023-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI RĘBKÓW”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GARWOLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 16

1.5.2.) Miejscowość: Garwolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 25 682 05 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@garwolin-gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin-gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„PRZEBUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI RĘBKÓW”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49d1441a-530f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00397547

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033327/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Rębków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://garwolin-gmina.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pomocą Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://garwolin-gmina.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
5. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie; https://garwolin-gmina.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
11. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 100 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
12. Ofertę wraz z załącznikami należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy.
13. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin
 administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email urzad@garwolin-gmina.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.*
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Rębków”
 trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - dalej Pzp
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TIP.271.44.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 379430,90 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Rębków położonego na dz. nr ew. 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218 w miejscowości Rębków, istniejącego boiska do gry w piłkę nożną
o nawierzchni trawiastej (wymiary boiska 40x72,00m2). Przebudowa ma na celu wymianę istniejącej nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem piłkochwytów o wysokości 8,00m, instalacji oświetleniowej
i instalacji nawadniającej. Boisko wyposażone zostanie w zadaszone ławki dla drużyn i bramki do gry.
Zakres robót obejmuje m.in.:
 Instalacja odwodnienia – drenaż
 Montaż piłkochwytów
 Nawierzchnia trawiasta
 Montaż wyposażenia boisk
 Oświetlenie zewnętrzne
 Instalacja uziemienia
 System automatycznego nawodnienia boisk do gry w piłkę nożną
 Przyłącze wodociągowe
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 9 do SWZ na podstawie którego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego – uproszczonego.

Zadanie współfinansowane jest w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” - Umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/4993/2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45262300-4 - Betonowanie

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 % = 60 pkt.
2) Gwarancja na wykonane roboty budowlane (G) – waga kryterium 40 % = 40 pkt.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60 % = 60 pkt.
Łączna cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
Łączna cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie łączna cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (pkt 1).
b) Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie łącznej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej łącznej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według powyższego wzoru.

2) Gwarancja na wykonane roboty budowlane (w pełnych miesiącach) (G) – waga 40 % = 40 pkt.

Kryterium „Gwarancja na wykonane roboty budowlane” będzie rozpatrywana na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres gwarancji będzie liczony od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego robót.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji tylko w pełnych miesiącach tj. 36 miesięcy, 48 miesięcy,
60 miesięcy.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Najdłuższy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy.
W kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów, które będą przyznawane zgodnie z poniższym wykazem.
- gwarancja 36 miesięcy na roboty budowlane (G) – 0 pkt.
- gwarancja 48 miesięcy na roboty budowlane (G) – 20 pkt.
- gwarancja 60 miesięcy na roboty budowlane (G) – 40 pkt.

Uwaga!!!
Oferta Wykonawcy, który w formularzu ofertowym wskaże okres krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. W przypadku wskazania okresu gwarancji wynoszącego 60 miesięcy lub dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający przyzna max. liczbę punktów w tym kryterium, tj. 40 punktów.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł. (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych).

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykaz robót budowlanych (Załącznik nr 7) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji minimum jednej porównywalnej roboty polegające na należytym wykonaniu, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniu, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł obejmującego budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub modernizację boiska sportowego.

b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania budową objętą zamówieniem. Zamawiający wymaga, aby ww. osoba od której wymaga się uprawnień, była ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie (Załącznik nr 5 do SWZ) wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w Rozdziale IX SWZ.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych (Załącznik nr 7) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji
minimum jednej porównywalnej roboty polegające na należytym wykonaniu, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniu, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej jednej roboty budowlanej o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł
(słownie: trzysta tysięcy złotych i 00/100) obejmującego budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub
modernizację boiska sportowego.

2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania budową objętą zamówieniem. Zamawiający wymaga, aby ww. osoba od której wymaga się uprawnień, była ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ
3. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300.000,00 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023r. poz. 462).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Gminy Garwolin w Banku Spółdzielczym w Garwolinie o Nr: 42 9210 0008 0000 0055 2000 0010 z dopiskiem „Wadium
nr… postępowania”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: GMINA GARWOLIN
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach:
1) zmiany podmiotów trzecich na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
2) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z:
a) z brakiem możliwości prowadzenia robót spowodowanej niesprzyjającymi, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego tj. intensywnymi opadami deszczu, ulewami, nawałnicami;
b) działaniem siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenia zewnętrzne, na które nie ma wpływu, które są niemożliwe do przewidzenia i których skutkom nie można zapobiec,
c) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy,
d) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
e) wystąpienia niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie na terenie budowy podczas wykonywanych robót,
f) wystąpienia odmiennych warunków geologicznych, terenowych, wodnych, środowiskowych niż przyjęto w dokumentacji (kategorie gruntu, skał, kurzawka),
g) wystąpienia wykopalisk archeologicznych na terenie budowy podczas wykonywanych robót tj. w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość,
h) opóźnieniem w produkcji materiałów budowlanych, urządzeń spowodowanym przez producenta na które Wykonawca nie ma wpływu,
i) wystąpieniem niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
j) działaniem osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową,
k) wystąpieniem warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
l) działaniem organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: -przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
3) zmiany terminów płatności;
3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania innych technologii wykonania robót – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane okolicznościami, takimi jak:
- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń,
- pojawienie na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub uzyskanie lepszej jakości robót,
- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
c.d. Załącznik nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://garwolin-gmina.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.