eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › "Rozbudowa, przebudowa i doposażenie KCZ Sp. z o.o. - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MAJĄCYCH NA CELU UTWORZENIE OŚRODKA REHABILITACJI W KOCIEWSKIM CENTRUM ZDROWIA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM".Ogłoszenie z dnia 2022-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Rozbudowa, przebudowa i doposażenie KCZ Sp. z o.o. - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MAJĄCYCH NA CELU UTWORZENIE OŚRODKA REHABILITACJI W KOCIEWSKIM CENTRUM ZDROWIA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT STAROGARDZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675600

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 17

1.5.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: organizacyjny@powiatstarogard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiatstarogard.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatstarogard.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Rozbudowa, przebudowa i doposażenie KCZ Sp. z o.o. - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MAJĄCYCH NA CELU UTWORZENIE OŚRODKA REHABILITACJI W KOCIEWSKIM CENTRUM ZDROWIA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c8ee175-3fe8-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00397496

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023193/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa, przebudowa i doposażenie KCZ Sp. z o.o. - przebudowa oddziału wewnętrznego oraz zakładu rehabilitacji

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

,,Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014- 2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371812/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 20/PG.042.2.2017

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1069372,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa, przebudowa i doposażenie KCZ Sp. z o.o. – WYKONANIE ROBÓT BUDOWALNYCH MAJĄCYCH NA CELU UTWORZENIE OŚRODKA REHABILITACJI W KOCIEWSKIM CENTRUM ZDROWIA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM. Prace polegać będą na przebudowie dawnego bloku operacyjnego znajdującego się na 5 piętrze budynku głównego szpitala oraz utworzenia w tym miejscu ośrodka rehabilitacji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ oraz załączniki do OPZ:
a) Projekt budowlany – Załącznik Nr 1 do OPZ:
a. Projekt zagospodarowania terenu (PZT)
b. Projekt architektoniczno-budowlany
c. Projekt konstrukcyjny
d. Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych
e. Projekt instalacji sanitarnych – W-K i CO
f. Projekt instalacji sanitarnych – WENT. MECH. i KLIMAT.
g. Projekt instalacji sanitarnych – Gazy medyczne
b) Projekt budowlany zamienny – Załącznik Nr 2 do OPZ:
a. Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych - zamienny
c) Projekt wykonawczy – Załącznik Nr 3 do OPZ:
a. Projekt techniczny architektoniczno-budowlany – zamienny – ośrodek rehabilitacji
b. Projekt techniczny instalacji elektrycznych – zamienny – ośrodek rehabilitacji
c. Projekt techniczny instalacji teletechnicznych – zamienny – ośrodek rehabilitacji
d. Projekt techniczny instalacji sanitarnych: WENT. MECH. i KLIMAT.– zamienny – ośrodek rehabilitacji
e. Projekt techniczny instalacji sanitarnych: W-K i CO – zamienny – ośrodek rehabilitacji
f. Projekt techniczny instalacji sanitarnych: instalacja gazów medycznych – zamienny – ośrodek rehabilitacji
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż – Załącznik Nr 4 do OPZ
e) Przedmiary robót dla poszczególnych branż – Załącznik Nr 5 do OPZ.
2. Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane. Szczegółowe warunki gwarancji opisano we wzorze umowy.
3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
4. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami art. 100 ust. 1 oraz art. 102 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, wymagania dotyczące dostępności osób niepełnosprawnych oraz uwzględniające potrzeby użytkowników zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ.
5. Miejsce świadczenia przedmiotu zamówienia: Kociewskie Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Balewskiego 1.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku Nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały trzy oferty. Oferta z najniższą ceną, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1487844,24 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.