eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolimów › Budowa sieci dróg w mieście BolimówOgłoszenie z dnia 2022-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci dróg w mieście Bolimów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOLIMÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łowicka 9

1.5.2.) Miejscowość: Bolimów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-417

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468380305

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug.sekretariat@bolimow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bolimow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.ugbolimow.nv.pl/a,17399,budowa-sieci-drog-w-miescie-bolimow.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci dróg w mieście Bolimów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1372f0fb-29e6-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00397079

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064541/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa sieci dróg w mieście Bolimów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00329699/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GRP.271.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci dróg w mieście Bolimów” obejmującego:
1) budowę ulicy Sportowej o długości 252,50 m,
2) budowę ulicy Polnej o długości 223,50 m,
3) budowę ulicy Leśnej o długości jezdni 142,50 m.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) budowę ul. Sportowej w Bolimowie. W zakres zadania wchodzą następujące roboty budowlane:
a) wykonanie koryta pod konstrukcję poszczególnych nawierzchni,
b) ustawienie krawężników i obrzeży,
c) wykonane poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
d) uporządkowanie terenu.
2) budowę ul. Polnej w Bolimowie. W zakres zadania wchodzą następujące roboty budowlane:
a) wykonanie koryta pod konstrukcję poszczególnych nawierzchni,
b) ustawienie krawężników i obrzeży,
c) wykonane poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
d) uporządkowanie terenu.
3) budowę ul. Leśnej w Bolimowie. W zakres niniejszego zadania wchodzą następujące roboty budowlane:
a) wykonanie koryta pod konstrukcję poszczególnych nawierzchni,
b) ustawienie krawężników i obrzeży,
c) wykonane poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
d) uporządkowanie terenu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji określają:
1) projekt budowlany budowy ulicy Sportowej w Bolimowie stanowiący załącznik nr 8 do SWZ,
2) projekt budowlany budowy ulicy Polnej w Bolimowie stanowiący załącznik nr 9 do SWZ,
3) projekt budowlany budowy ulicy Leśnej w Bolimowie stanowiący załącznik nr 10 do SWZ,
4) projekt stałej organizacji ruchu stanowiący załącznik nr 11 do SWZ,
5) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 12 do SWZ. Przedmiar robót ma charakter jedynie pomocniczy,
6) szczegółowa specyfikacja techniczna dla projektu budowy ulicy Sportowej w Bolimowie stanowiąca załącznik nr 13 do SWZ,
7) szczegółowa specyfikacja techniczna dla projektu budowy ulicy Polnej w Bolimowie stanowiąca załącznik nr 14 do SWZ,
8) szczegółowa specyfikacja techniczna dla projektu budowy ulicy Leśnej w Bolimowie stanowiąca załącznik nr 15 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1389900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2322240,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1978151,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX Marek Kieralńczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8360001075

7.3.3) Ulica: Łowicka

7.3.4) Miejscowość: Skierniewice

7.3.5) Kod pocztowy: 96-100

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1978151,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.