eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › Wykonanie remontu dróg gminnych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją w msc. Kajetanówka, Dereźnia Solska, PodlesieOgłoszenie z dnia 2023-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontu dróg gminnych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją w msc. Kajetanówka, Dereźnia Solska, Podlesie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Biłgoraj

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369037

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 88

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminabilgoraj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu dróg gminnych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją w msc. Kajetanówka, Dereźnia Solska, Podlesie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c620769b-52d2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00396613

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055252/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 Wykonanie remontu dróg gminnych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją w msc. Kajetanówka, Dereźnia Solska, Podlesie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminabilgoraj.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminabilgoraj.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
zakupowej:https://gminabilgoraj.ezamawiajacy.pl lub poczty
elektronicznej:sekretariat@gminabilgoraj.pl 2.Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Biłgoraj: https://gminabilgoraj.ezamawiajacy.pl lub
https://oneplace.marketplanet.pl .Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.
3.Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Biłgoraj tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w
dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail:oneplace@marketplanet.pl 4.Zamawiający określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:-
Podłączenie do internetu: min. 512 kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);-
Komputer klasy PC lub MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;-
Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa wspierana przez producenta: MS Internet Explorer,
Firefox, Google Chrome lub MS Edge;5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:-
zainstalowana bezpłatna wersje oprogramowania Oracle JAVA w wersji co najmniej 1.8.0_202 lub
użycie JAVA w wersji oprogramowania OpenJDK wydanej licencji GPL. Rekomendowaną wersją jest
AdoptOpenJDK, dostępną na stronie https://adoptopenjdk.net;- podłączony lub wbudowany do
komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez
Wykonawcę;- certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się
logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie „Osobisty”).6.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o
wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif,
tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html,
xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.7. Zamawiający
określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:- Plik załączony przez Wykonawcę
na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania
UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego
po upływie terminu otwarcia ofert.- znaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim
źródłem czasu.8.Składanie ofert8.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej
a) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawie”
oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”;b) O terminie złożenia Oferty decyduje czas
pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie;c) Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany.
Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie
„usuń"8.2.Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 9.Wykonawca może przed upływem terminu do
składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy.10.Składanie dokumentów innych niż oferty oraz oświadczenia o których
mowa w rozdziale 8.1. SWZ: a) platforma
zakupowa; lub b) poczta elektroniczna

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wykonanie remontu dróg gminnych poprzez powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni grysami i emulsją w msc. Kajetanówka, Dereźnia Solska, Podlesie” prowadzonym w trybie podstawowym;
2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605.), dalej
„ustawa Pzp”;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
4) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio
go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza
integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
7) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane
w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie remontu dróg gminnych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją w msc. Kajetanówka, Dereźnia Solska, Podlesie”.
2. Zakres robót obejmuje:
• Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. I-IV
• Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 4 cm
• Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 12-16
• Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 8-11
• Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 2-8
Roboty należy wykonać w następujących miejscowościach:
• Dereźnia Solska dz. nr 1531
• Podlesie (obręb Dereźnia Solska) dz. nr 1121/18
• Podlesie (obręb Dereźnia Solska) dz. nr 1507 i 1509
• Kajetanówka dz. nr 490 i 610/2
Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji technicznej wykonania robót stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może
sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Formularz cenowy sporządzony i wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3a do SWZ
3) Oświadczenie, o których mowa w pkt 8.1 SWZ;
4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby
jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a),
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia
o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp
oraz postanowień Projektu Umowy § 20 Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy dopuszczalna będzie
w granicach wyznaczonych przepisami art. 455 Prawa zamówień publicznych.
3. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa
w art. 455 ust 1 pkt 1) mogą być dokonane w następującym zakresie:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zrealizowanie przedmiotu zamówienia:
a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
- klęski żywiołowe
- warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie
przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania przerwy w robotach na skutek tych
okoliczności.
b) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami archeologicznymi, geologicznymi lub terenowymi, w
szczególności, wykopaliska archeologiczne, niewypały
i niewybuchy, istnienie niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych mających wpływ
na termin realizacji. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na
zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres usuwania/zabezpieczania
znaleziska/wykopaliska lub o okres realizacji robót w związku z usuwaniem lub zabezpieczeniem kolizji z
niezainwentaryzowanym lub błędnie zainwentaryzowanym obiektem budowlanym.
c) Zmiany będące następstwem konieczności wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego; ze względu
na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może
ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres wstrzymania realizacji robót.
d) Zmiany będące następstwem konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz powodujących konieczność
wstrzymania realizacji robót.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie
przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres wstrzymania realizacji robót.
e) Zmiany będące następstwem konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych w trakcie realizacji umowy, mających wpływ na termin realizacji. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z
okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres czasu potrzebny na realizację robót
w wyniku wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej.
f) Zmiany będące następstwem konieczności wykonania innych robót na tym samym placu budowy uniemożliwiających
wykonywanie robót realizowanych w ramach przedmiotowego zamówienia. W przypadku wystąpienia okoliczności
wymienionej wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż
o okres wykonywania innych robót.
g) Zmiany będące następstwem konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, które nie mają charakteru
znacznego rozszerzenia zakresu świadczenia umownego, w rozumieniu art.454 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp. W przypadku
wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec
przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres niezbędny do wykonania dodatkowych robót budowlanych
ciąg dalszy w sekcji IX Informacje dodatkowe

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej https://gminabilgoraj.ezamawiajacy.pl w sposób określony w rozdziale 11.15. SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-29 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

kontynuacja sekcji VII
h) Zmiany będące następstwem odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie
przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności i realizacji robót
uzależnionych od tych okoliczności.
i) Zmiany będące następstwem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy
skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z
okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie
dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
Przedstawione przez strony umowy dokumenty będą podstawą do ustalenia zmiany terminu przewidziany na zrealizowanie
przedmiotu umowy.
2) zmiana zakresu świadczenia umownego ze względu na czynniki niezależne od Zamawiającego oraz których
Zamawiający nie mógł przewidzieć lub zmiana będzie uzasadniona z punktu widzenia technicznego, użytkowego lub
ekonomicznego, korzystna dla Zamawiającego.
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej, zakres przewidziany do zrealizowania w ramach przedmiotu
umowy może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa
ze zmienionym zakresem świadczenia umownego i zawarty aneks do umowy. Kalkulacja cenowa zostanie sporządzona w
oparciu o ceny jednostkowe robót podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym sporządzonym przed zawarciem
umowy a dla robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym w oparciu o nośniki cenotwórcze z kosztorysu ofertowego i ceny
rynkowe materiałów i sprzętu. Wykonawca sporządza kalkulację w formie kosztorysu szczegółowego. Ograniczenie
(zmniejszenie) zakresu świadczenia umownego (zamówienia) przez Zamawiającego może dotyczyć robót o wartości
maksymalnie 15% wartości pierwotnie ustalonej w umowie, minimalna wartość świadczenia stron wynosi 85%.
ze względu na ograniczona liczbę znaków odsyła się do zapisu załącznika nr 2 do SWZ- projekt umowy §20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.