eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w Łukasiewicz -IChPOgłoszenie z dnia 2023-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w Łukasiewicz -IChP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387049383

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rydygiera 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-793

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.rudyk@ichp.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ichp.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut działający w ramach Sieci badawczej Łukasieiwcz

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prace naukowo badawcze w dziedzinach nauk przyrodniczych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w Łukasiewicz -IChP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8d46e9e-5217-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00396598

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ich.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ich.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 15.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
15.2 Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
15.3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
15.4 Włączona obsługa JavaScript;
15.5 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
16. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
16.1. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
16.2. Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
16.3. Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
16.4. Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
17. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
18. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FL.250.21.2023.MR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstających w wyniku działalności prowadzonej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie, ul. Rydygiera 8 oraz ul. Starościńska 5.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatnosci

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeśli Wykonawca wykaże, że w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) ważne zezwolenie/zezwolenia w zakresie zbierania, przetwarzania odpadów lub dokument potwierdzający złożenie wniosku o dostosowanie posiadanego zezwolenia/posiadanych zezwoleń w trybie art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (D.U. 2018.1592), obejmujące kody odpadów zawarte w Załączniku nr 1
b) nadany numer rejestrowy i aktywacji konta BDO w zakresie transportu odpadów, obejmujące kody odpadów zawarte w Załączniku nr 1

c) umowę lub oświadczenie, że posiada podpisaną ważną umowę z firmą posiadającą ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów w ww. procesach, obejmującą kody odpadów zawarte w Załączniku nr 1 (w przypadku kiedy Wykonawca nie prowadzi instalacji do ostatecznego procesu odzysku odpadów - proces R1-R11 lub ostatecznego procesu unieszkodliwiania odpadów - proces D1-D12).

W przypadku przedłożenia wniosku o zmianę posiadanej/posiadanych decyzji, po upływie terminów (najdalej do 2 miesięcy), wybrany Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć decyzje zmieniające zezwolenie/zezwolenia, obejmujące kody odpadów zawarte w Załączniku nr 1.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich istotnych zmianach w zakresie posiadanych zezwoleń/ licencji/ decyzji/wpisów do rejestrów, mających wpływ na realizację usługi.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności dotyczącej przedmiotu zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto. Jeżeli z przedstawionego dokumentu nie będzie wynikało, że ubezpieczenie jest opłacone, Wykonawca do oferty powinien załączyć dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej. W przypadku załączenia do oferty polisy wystawionej na okres krótszy, niż czas trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia oprócz polisy- pisemnego oświadczenia, że zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto.
3) zdolności technicznej lub zawodowej - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże, że wykonał, a w przypadku umów o charakterze ciągłym/okresowym wykonuje (z zastrzeżeniem, że wykazywana umowa już została wykonana w zakresie wartości wymaganej treścią niniejszego warunku) w czasie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 3 zrealizowanych umów na odbiór odpadów wraz z transportem i zagospodarowaniem zawierających odpady o kodzie 070504 i/lub 070503 i/lub 160506 wskazane w załączniku nr 1 specyfikacji, o wartości nie mniejszej niż: 100 000 PLN

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany w umowie opisane są w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ichp.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.