eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Sukcesywne dostawy mięs i wędlin do Zakładu Karnego w Białej PodlaskiejOgłoszenie z dnia 2023-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy mięs i wędlin do Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320905

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prosta 33

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_biala_podlaska@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zakład Karny

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy mięs i wędlin do Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ec88a7f-522b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00396521

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00526241/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Sukcesywne dostawy mięs i wędlin do Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ec88a7f-522b-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składnie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie „Pzp”, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Ochrona danych osobowych – RODO:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
15. administratorem Pani/Pana danych jest Zakład Karny w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 33, 21-500 Biała Podlaska, tel.: (83) 344 75 00, e-mail: zk_biala_podlaska@sw.gov.pl;
16. inspektorem ochrony danych w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej jest por. Grzegorz Jakóbczuk, tel.: (83) 344 75 24, e-mail: iod_biala_podlaska@sw.gov.pl;
17. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na dostawy pn. „Sukcesywne dostawy mięs i wędlin do Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej” przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp;
18. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 19 oraz art. 72 ust.1 Pzp;
19. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
20. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
21. konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
22. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/Kw.2232.17.2023.PN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Blok drobiowy lub równoważny 180 kg zamówienie podstawowe + 50 kg w ramach opcji, CPV 15131135-0,
2) Kiełbasa mortadela lub równoważny 700 kg w ramach zamówienia podstawowego + 300 kg w ramach opcji, CPV 15131130-5,
3) Kiełbasa parówkowa lub równoważny 300 kg w ramach zamówienia podstawowego + 100 kg w ramach opcji, CPV 15131130-5,
4) Kiełbasa z piersi kurczaka lub równoważny 70 kg w ramach zamówienia podstawowego + 30 kg w ramach opcji, CPV 15131135-0,
5) Kiełbasa zwyczajna lub równoważny 300 kg w ramach zamówienia podstawowego + 100 w ramach opcji, CPV 15131130-5,
6) Kości schabowe 200 kg w ramach zamówienia podstawowego + 50 kg w ramach opcji, CPV 15113000-3,
7) Łopatka wieprzowa b/k mrożona 120 kg w ramach zamówienia podstawowego + 30 kg w ramach opcji, CPV 15113000-3,
8) Mielonka drobiowa lub równoważny 180 kg w ramach zamówienia podstawowego + 50 kg w ramach opcji, CPV 15131135-0,
9) Mortadela drobiowa lub równoważny 600 kg w ramach zamówienia podstawowego + 100 kg w ramach opcji, CPV 15131135-0,
10 Parówki drobiowe cienkie 600 kg w ramach zamówienia podstawowego + 100 w ramach opcji, CPV 15131135-0,
11 Parówki wieprzowe cienkie 350 kg w ramach zamówienia podstawowego + 70 kg w ramach opcji, CPV 15131130-5,
12 Parówkowa drobiowa lub równoważny 180 kg w ramach zamówienia podstawowego + 30 kg w ramach opcji, CPV 15131135-0,
13 Pasztetowa 700 kg w ramach zamówienia podstawowego + 100 kg w ramach opcji, CPV 15131130-5,
14 Podgardle wieprzowe (ze skórą lub bez skóry) 180 kg w ramach zamówienia podstawowego + 40 kg w ramach opcji, 15113000-3,
15 Salceson drobiowy lub równoważny 400 kg w ramach zamówienia podstawowego + 50 kg w ramach opcji, CPV 15131135-0,
16 Salceson wieprzowy lub równoważny 350 kg w ramach zamówienia podstawowego + 50 kg w ramach opcji, CPV 15131130-5,
17 Schab wieprzowy b/k 80 kg w ramach zamówienia podstawowego + 40 kg w ramach opcji, CPV 15113000-3,
18 Serdelki drobiowe lub równoważny 100 kg w ramach zamówienia podstawowego + 20 kg w ramach opcji, CPV 15131135-0,
19 Słonina surowa wieprzowa 450 kg w ramach zamówienia podstawowego + 70 kg w ramach opcji, CPV 15113000-3,
20 Wątroba wieprzowa 380 kg w ramach zamówienia podstawowego + 50 kg w ramach opcji, CPV 15114000-0,
21 Wieprzowina kl. II b/k 280 kg w ramach zamówienia podstawowego + 50 kg w ramach opcji, CPV 15113000-3,

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15113000-3 - Wieprzowina

15114000-0 - Podroby

15131130-5 - Wędliny

15131135-0 - Wędliny drobiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Blok drobiowy lub równoważny 50 kg w ramach opcji,
2) Kiełbasa mortadela lub równoważny 300 kg w ramach opcji,
3) Kiełbasa parówkowa lub równoważny 100 kg w ramach opcji,
4) Kiełbasa z piersi kurczaka lub równoważny 30 kg w ramach opcji,
5) Kiełbasa zwyczajna lub równoważny 100 w ramach opcji,
6) Kości schabowe 50 kg w ramach opcji,
7) Łopatka wieprzowa b/k mrożona 30 kg w ramach opcji,
8) Mielonka drobiowa lub równoważny 50 kg w ramach opcji,
9) Mortadela drobiowa lub równoważny 100 kg w ramach opcji,
10 Parówki drobiowe cienkie 100 w ramach opcji,
11 Parówki wieprzowe cienkie 70 kg w ramach opcji,
12 Parówkowa drobiowa lub równoważny 30 kg w ramach opcji,
13 Pasztetowa 100 kg w ramach opcji,
14 Podgardle wieprzowe (ze skórą lub bez) 40 kg w ramach opcji,
15 Salceson drobiowy lub równoważny 50 kg w ramach opcji,
16 Salceson wieprzowy lub równoważny 50 kg w ramach opcji,
17 Schab wieprzowy b/k 40 kg w ramach opcji,
18 Serdelki drobiowe lub równoważny 20 kg w ramach opcji,
19 Słonina surowa wieprzowa 70 kg w ramach opcji,
20 Wątroba wieprzowa 50 kg w ramach opcji,
21 Wieprzowina kl. II b/k 50 kg w ramach opcji,
3. Zamawiający korzysta z prawa opcji na podstawie art. 441 Pzp.
Ilości asortymentów w ramach prawa opcji zostały określone w kolumnach pn.: „ilość w ramach opcji”.
1) Zamawiający może z prawa opcji skorzystać lub skorzystać w części;
2) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
3) Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć po uprzednim wykonaniu zamówienia podstawowego tj. dostarczeniu ilości asortymentów określonych w kolumnach pn.: „ilość w ramach zamówienia podstawowego” bez konieczności zawiadamiania o tym fakcie przez Zamawiającego;
4) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy;
5) Przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji może obejmować asortyment określony w tabelach w kolumnach pn.: ilość w ramach opcji;
6) Zamawiający zastrzega, że suma ilości asortymentów w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach prawa opcji jest wielkością maksymalną, a ilość ta mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy;
7) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w całym okresie obowiązywania umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-02 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium cena brutto - waga kryterium 80 pkt zostanie wyliczona na podstawie następującego wzoru. Sposób oceny - minimalizacja, stosownie do wzoru:

A=(Cmin/Cn) x 80% x 100 pkt.

Cmin – cena najniższa spośród złożonych ofert,
Cn – cena oferty złożona przez wykonawcę – n.

2. Kryterium termin wymiany zareklamowanego asortymentu na wolny od wad – waga kryterium 20 pkt.
1) termin wymiany asortymentu do 48 godzin (włącznie) – 20 pkt
2) termin wymiany asortymentu miedzy 49 - 72 godziny ( włącznie) – 15 pkt
3) termin wymiany asortymentu między 73-96 godzin (włącznie) – 10 pkt
4) termin wymiany asortymentu miedzy 97-120 godzin (włącznie) – 5 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany zareklamowanego asortymentu na wolny od wad

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Ćwiartka z kurczaka (udko) 1500 kg w ramach zamówienia podstawowego + 300 kg w ramach opcji CPV 15112130-6,
2) Filet z piersi z kurczaka 0 kg w ramach zamówienia podstawowego + 50 kg w ramach opcji, CPV15112130-6,
3) Serca kurze 280 kg w ramach zamówienia podstawowego + 40 kg w ramach opcji, CPV15114000-0,
4) Wątróbki kurze 650 kg w ramach zamówienia podstawowego + 80 kg w ramach opcji, CPV 15114000-0.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15114000-0 - Podroby

15112300-9 - Wątróbki drobiowe

15112000-6 - Drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Ćwiartka z kurczaka (udko) 300 kg w ramach opcji,
2) Filet z piersi z kurczaka 50 kg w ramach opcji,
3) Serca kurze 40 kg w ramach opcji,
4) Wątróbki kurze 80 kg w ramach opcji.
Zamawiający korzysta z prawa opcji na podstawie art. 441 Pzp.
1) Zamawiający może z prawa opcji skorzystać lub skorzystać w części;
2) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
3) Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć po uprzednim wykonaniu zamówienia podstawowego bez konieczności zawiadamiania o tym fakcie przez Zamawiającego;
4) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy;
5) Przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji może obejmować asortyment określony w tabelach w kolumnach pn.: ilość w ramach opcji;
6) Zamawiający zastrzega, że suma ilości asortymentów w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach prawa opcji jest wielkością maksymalną, a ilość ta mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy;
7) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w całym okresie obowiązywania umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-02 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium cena brutto - waga kryterium 80 pkt zostanie wyliczona na podstawie następującego wzoru. Sposób oceny - minimalizacja, stosownie do wzoru:

A=(Cmin/Cn) x 80% x 100 pkt.

Cmin – cena najniższa spośród złożonych ofert,
Cn – cena oferty złożona przez wykonawcę – n.

2. Kryterium termin wymiany zareklamowanego asortymentu na wolny od wad – waga kryterium 20 pkt.
1) termin wymiany asortymentu do 48 godzin (włącznie) – 20 pkt
2) termin wymiany asortymentu miedzy 49 - 72 godziny ( włącznie) – 15 pkt
3) termin wymiany asortymentu między 73-96 godzin (włącznie) – 10 pkt
4) termin wymiany asortymentu miedzy 97-120 godzin (włącznie) – 5 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany zareklamowanego asortymentu na wolny od wad

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do należytego wykonania
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony ustalają, że treść umowy może ulec zmianie zgodnie z art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć w szczególności:
1) nazwy, adresu oraz osób reprezentujących strony;
2) cen artykułów o kwotę nie większą niż wynikającą ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanego przez GUS publikowanego na stronie internetowej www.stat.gov.pl. Wskaźnik cent towarów i usług konsumpcyjnych.
3) urzędowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowa stawka podatku VAT obowiązuje od dnia wejścia przepisów ją wprowadzających.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.