eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Usługa drukowania publikacji uczelnianych 3Ogłoszenie z dnia 2022-10-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa drukowania publikacji uczelnianych 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Morski w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145112

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Morska 81-87

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-225

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 55-86-421

1.5.8.) Numer faksu: 7412250

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@umg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umg.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.umg.edu.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa drukowania publikacji uczelnianych 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e667014f-408d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00396425

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010973/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 usługi drukowania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372100/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CRZP/210/2022/AZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 568850 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 180000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Druk 60 publikacji uczelnianych (skryptów, podręczników, monografii, SJ of GMU).
1. Parametry publikacji:
- format B-5 (170x240),
- nakład: od 10 do 300 egzemplarzy,
- objętość od 50 do 300 stron,
- środek: papier offset 80 g, druk cz.-b. dwustronny (1+1), oraz 20 stron kolorowych rozrzuconych,
- druk tekstu na stronach czarnych i kolorowych nie może się różnić,
- oprawa miękka, klejona (karton jednostronnie kredowany 250 g), kolorowa (4+0), lub twarda klejona (4+0), tektura introligatorska 2 mm;
- uszlachetnienie okładki: folia mat lub błysk
- cały nakład pakowany w zafoliowane paczki (5-10 egzemplarzy),
- każdy karton opisany (tytuł i liczba egzemplarzy).
2. Sposób dostarczenia materiałów do drukarni:
Pliki PDF środka i okładki przesłane zostaną przez Zamawiającego na FTP Wykonawcy.
3. Termin realizacji poszczególnych zleceń:
a) oprawa miękka i twarda: egzemplarz próbny (oprawiona i sklejona książka) - będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego w ciągu 3 dni* od daty przesłania na FTP drukarni pliku PDF na koszt Wykonawcy. Egzemplarz próbny nie wlicza się do nakładu głównego.
b) Zamawiający zobowiązuje się do zatwierdzenia egzemplarza próbnego lub naniesienia poprawek w ciągu 2 dni od daty jego otrzymania,
c) Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić uwagi lub poprawki Zamawiającego i dostarczyć kompletny nakład do siedziby Zamawiającego w ciągu maksymalnie 5 dni* dla oprawy miękkiej oraz 7 dni* dla oprawy twardej od akceptacji egzemplarza próbnego.
*według deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie

4. Wykonawca gwarantuje w zakresie umowy jakość druku tekstu, rysunków, wykresów i zdjęć.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wydruku z otrzymanym od Zamawiającego oryginałem.
6. Zła jakość wydruku, wszelkie błędy wynikające z winy Wykonawcy mogą być powodem zwrotu nakładu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie do powtórnego wydrukowania nakładu, zgodnie z wymaganą jakością, na własny koszt i dostarczenia go do siedziby Zamawiającego
w terminie nieprzekraczającym 3 dni od daty zwrotu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79811000-2 - Usługi drukowania cyfrowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 168672,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 186060,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 168672 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGENCJA REKLAMOWA TOP AGNIESZKA ŁUCZAK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 888-101-28-51

7.3.3) Ulica: Chocimska

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 168672 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.