eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Zakup i dostawa opon, dętek i ochraniaczy felg do SpW będącego na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału GospodarczegoOgłoszenie z dnia 2023-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa opon, dętek i ochraniaczy felg do SpW będącego na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320987895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-231

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.fabisinska@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.15wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa opon, dętek i ochraniaczy felg do SpW będącego na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2179f8a3-5235-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00396380

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/15wog/public/postepowanie?postepowanie=53209322

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/15wog/public/postepowanie?postepowanie=53209322

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały zawarte w rozdziale 8 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w rozdziale 3 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 73-ZP-09-23-162

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa opon, dętek i ochraniaczy do felg do SpW będącego na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie. Przedmiot zamówienia i ilość została określona w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawierają także projektowane postanowienia przyszłej umowy (załącznik nr 5 do SWZ) oraz opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ). Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z warunkami opisanymi w powyższych załącznikach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34350000-5 - Opony do pracy w lekkich i ciężkich warunkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34352100-0 - Opony do pojazdów ciężarowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Realizacja prawa opcji – w zależności od posiadanych środków finansowych i potrzeb Zamawiającego – polegać będzie na zwiększeniu asortymentu do ilości wskazanych w kolumnie nr 5 w Formularzu cenowym (załącznik nr 3), co stanowi zwiększenie maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego. Realizowanie opcjonalnej części zamówienia będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jego realizacji w ramach obowiązującej umowy. Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane na tych samych warunkach, co zamówienie podstawowe. Rozliczenie w ramach opcji będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartych w umowie. Zasady skorzystania z prawa opcji zostały szczegółowo opisane we „Wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. Wykonawca składając ofertę obowiązany jest uwzględnić w niej także prawo opcji, dokonując jej wyceny w formularzu cenowym oraz wskazując cenę całkowitą opcji w formularzu ofertowym. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia warunki udziału w postępowaniu i uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu poniższych kryteriów. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów (100%). Szczegółowy sposób oceny ofert został zawarty w rozdziale 14 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający brak podstaw wykluczenia z postępowania oceni na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/podmiotów udostępniających zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z treścią art. 106 ust 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych do produktów z pozycji od numeru 1 do numeru 33 Formularza cenowego wraz z ofertą:
a) opisów technicznych np. charakterystyki technicznej lub kart produktu lub kart katalogowych (niemających postaci materiału reklamowego czy promocyjnego) oferowanego produktu, ze wskazaniem nazwy i parametrów technicznych (w szczególności rozmiaru, sezonu używalności oraz indeksu nośności), w celu potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) opisy techniczne np. charakterystyki techniczne lub karty produktu lub karty katalogowe (niemające postaci materiału reklamowego czy promocyjnego) oferowanego produktu, ze wskazaniem nazwy i parametrów technicznych (w szczególności rozmiaru, sezonu używalności oraz indeksu nośności), w celu potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) Formularz ofertowy, zgodny ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do SWZ;
2) Formularzy cenowy (załącznik nr 3 do SWZ);
3) Przedmiotowe środki dowodowe dla pozycji od numeru 1 do numeru 33 Formularza cenowego;
4) Oświadczenia wstępne Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/podmiotów udostępniających zasoby (załączniki nr 2 do SWZ);
5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
7) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

9.1 Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł.
9.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
9.3 Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach (art. 97 ust 7 ustawy Pzp):
1) w pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 Nr 42, poz. 299, z późn. zm.).
9.4 Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez NBP O/Szczecin o numerze rachunku: 94 1010 1599 0024 2413 9120 2000, do upływu terminu wyznaczonego na składnie ofert, tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert. W tytule przelewu należy wpisać „wadium w postępowaniu nr 73-ZP-09-23-162”.
9.5 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin zaksięgowania środków na rachunku zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
9.6 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu przez inny podmiot, niż składający ofertę, należy w tytule przelewu poza nr referencyjnym postępowania, wskazać nazwę podmiotu, na rzecz którego wadium jest wnoszone.
9.7 Wadium wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt 9.3 ppkt. 2, 3, powinno mieć bezwarunkowy charakter i być płatne na pierwsze wezwanie zamawiającego, w sytuacji, gdy wykonawca:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji warunków zamówienia,
3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
4) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.107 ust.2 lub art.128 ust.1 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności o których mowa w art.57 lub art. 106 ust.1 oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, innych dokumentów lub oświadczeń, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9.8 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą i obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 96 ust 6 ustawy Pzp. Jako beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia należy wskazać: Skarb Państwa – 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie, adres: ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin.
9.9 Zamawiający zwraca wadium wykonawcy z urzędu lub na wniosek, zgodnie z art.98 ust 1 i 2 ustawy Pzp.
9.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (tzw. konsorcja lub spółki cywilne). W takim przypadku wykonawcy powinni:
1) Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich lub reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty (oryginał w postaci elektronicznej podpisany w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub elektroniczna kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
2) Złożyć wspólną ofertę według niniejszej SWZ, przy czym dokumenty dotyczące własnej firmy, a w szczególności:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie w jakim wykazuje brak podstaw do wykluczenia.
Pozostałe dokumenty i oświadczenia (np. formularz oferty, formularz cenowy) składa pełnomocnik w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został zawarty w załaczniku nr 5 do SWZ tj. projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-22 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na https://portal.smartpzp.pl/15wog w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-22 08:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1% wartości brutto oferty. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym również z tytułu kar umownych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.