eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb PZD w Częstochowie.Ogłoszenie z dnia 2023-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb PZD w Częstochowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151406009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343229222

1.5.8.) Numer faksu: 3443785468

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@czestochowa.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb PZD w Częstochowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8bb2d833-52c6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00395581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046565/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb PZD w Częstochowie w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzdczestochowa.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z elektronicznej platformy usług Zamawiającego pod adresem:
https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 9, tel. 34/3229222, fax. 34/3785468
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: ido@czestochowa.powiat.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
-art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy,
-art. 6. ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
-art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
4. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia zamówienia publicznego na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych (Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych z póżn. zmianami) dalej „ustawa Pzp” oraz po udzieleniu zamówienia, w celu realizacji umowy.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami).
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp oraz realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Państwa dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków ich przetwarzania wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. Posiadają Państwa następujące prawa:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora Danych Osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa 00-193).
10. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.262.34.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 190719,75 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie i dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic informacyjnych na drogi powiatowe i wojewódzkie dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.
1.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SWZ.
2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wysokiej jakości oraz spełniać wymogi zawarte w pkt 4.3., 4.4., 4.5, 4.6, 4.7. SWZ.
3. Wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe i pochodzące z bieżącej produkcji, a także muszą posiadać aktualny Krajowy Certyfikat Zgodności i Aprobatę Techniczną uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem budowlanym „B” nadawanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966) oraz na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019r poz. 266 i 730). Dodatkowo informuje się, że dostarczone znaki, tablice drogowe, bariery i inne materiały oraz urządzenia
bezpieczeństwa ruchu powinny być fabrycznie nowe, nieuszkodzone i posiadać oznakowanie CE. Dostarczone urządzenia i materiały powinny spełniać odpowiednie Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy powinny posiadać europejską aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki
drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny posiadać certyfikat CE.
4. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia. Zamówienie należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury a dnia 3 lipca 2003r. w sprawie „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.), a także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Wytycznymi technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich dla znaków drogowych przeznaczonych na drogi wojewódzkie.
5. W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany dostosować jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia do nowych norm.
6. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać znaki i urządzenia drogowe pionowe oraz urządzenia ruchu drogowego zostały opisane w załączniku nr 1 do specyfikacji.
7. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34992200-9 - Znaki drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.
1) kryterium oceny ofert jest:
- cena ryczałtowa brutto – 90 %,
- długość okresu gwarancji/rękojmi – 10 %.
2) sposób oceny
a) Wzór do obliczenia punktowego w kryterium CENA
Cena = Cena najniższa oferowana (brutto)/ Cena badanej oferty (brutto) x 100 punktów x 90%
b)Zasady obliczenia punktowego w kryterium DŁUGOŚĆ GWARANCJI/RĘKOJMI podany w liczbie miesięcy: okres gwarancji/rękojmi jakości zostaną przyznane w ilości po 5,00 punktu za każde pełne 12 miesięcy przedłużenia okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy (minimalny okres gwarancji) z tym, że maksymalnie jest możliwe uzyskanie 10,00 punktów za okres większy lub równy 84 miesiącom gwarancji.
Wykonawcy, którzy określą w formularzu ofertowym (zał. 3 do SWZ):
-60 miesięcy gwarancji/rękojmi za wykonany przedmiot zamówienia otrzymają 0,0 % - 0,00 pkt
-72 miesiące gwarancji/rękojmi za wykonany przedmiot zamówienia otrzymają 5,0 % - 5,00 pkt
-84 miesiące gwarancji/rękojmi za wykonany przedmiot zamówienia otrzymają 10,0 % - 10,00 pkt.
Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według poniższego wzoru:
K = (Kc) + (Kg) gdzie:
K – łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę
Kc – punkty uzyskane w kryterium CENA
Kg – punkty uzyskane w kryterium DŁUGOŚĆ GWARANCJI/RĘKOJMI
UWAGA: W przypadku, jeżeli wykonawca nie poda w Formularzu OFERTA długości okresu gwarancji, zamawiający uzna, że wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji i nie przyzna punktów za to kryterium oceny ofert.
„Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 246 ust. 2 Pzp z 11.09.2019 r: zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji (Warunki techniczne, wytyczne ZDW Katowice specyfikacje cenowe - kosztorys ofertowy). Dokumenty te wskazują parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania zadania. Uwzględnią także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny, jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji/rękojmi

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia w niniejszym postępowaniu odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (zał. Nr 5 do SWZ ). Określenie „dostawę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w niniejszym postępowaniu” oznacza: dostawy znaków drogowych za łączną kwotę dostawy nie mniejszą niż 50.000,00 zł w
ramach jednej umowy W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN) . Uwaga: w celu spełnienia wymagań wynikających z treści art. 117 ust. 3 Pzp w sytuacji, gdy powyższy warunek będzie spełniony przez jednego ze wspólników konsorcjum to ten wspólnik musi wykonać części dostaw o wartości robót co najmniej 50.000,00 zł brutto. Uwaga: w celu spełnienia wymagań wynikających z treści art. 118 ust. 2 Pzp w sytuacji, gdy powyższy warunek będzie spełniony nie przez wykonawcę lub wspólnika konsorcjum, a przez „ podmiot udostępniający zasoby wykonawcy (tzw. „podmiot trzeci”), to „podmiot” ten musi być podwykonawcą części dostaw o wartości robót co najmniej 50.000,00 zł brutto. Dysponowanie potencjałem technicznym.
- wyposażeniem technicznym przewidzianym do użycia przy realizacji zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Znajdowanie się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie
przedmiotu zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty
oświadczenia.Zobowiązanie wykonawcy złożone w Formularzu Ofertowym, że w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy (w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty) przedłoży zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:Ubezpieczenie ma obejmować:
1)ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy,
2) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy,Zawarte umowy ubezpieczenia podlegają weryfikacji przez zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp: wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
b)zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie wymagał złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
Wykazu dostaw, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ , spełniających wymagania określone w punkcie 18.1 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz dotyczy tylko dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło
wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej,
systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne".
Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie
przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie” (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykazy dostaw będą musiały być sporządzone i podpisane przez ten podmiot, który spełnia dany warunek, czyli odpowiednio przez: wykonawcę lub wspólnika konsorcjum lub „podmiot trzeci”.
Uwaga: wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia powyższych warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązanie tych podmiotów, o którym mowa w punkcie 10.1.4) SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności w przypadkach określonych w SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie opisanym w § 12 projektu umowy stanowiącej załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA:
Podstawą wykluczenia będzie również art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835):

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.