eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla Budynku Dydaktycznego oraz parkingu przy ul. Jaczewskiego 3 w Lublinie, działka nr 6Ogłoszenie z dnia 2022-10-17

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla Budynku Dydaktycznego oraz parkingu przy ul. Jaczewskiego 3 w Lublinie, działka nr 6

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288716

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ALEJE RACŁAWICKIE 1

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-059

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 448 52 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.czyzewska-krolik@umlub.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlub.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla Budynku Dydaktycznego oraz parkingu przy ul. Jaczewskiego 3 w Lublinie, działka nr 6

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5cba818-38c5-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00395353

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00089290/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Dystrybucja energii elektrycznej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356143/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zakup energii elektr.(E)jest związany z koniecznością jej przesyłu od wytwórcy do nabywcy. Dystrybucja to transp. E sieciami dystryb.w celu jej dostarczenia odbior.,bez jej sprzedaży.Podm.świadczącym usługi przesyłania i dystryb.E powinien być podm.,do którego sieci przyłączone są nieruchomości.Brak jest możliwości wyboru przeds.energ.zajmującego się świadczeniem usług dystryb.bądź przesyłania E.Poniższe przyczyny techn.uniemożliwiają powierzenie realizacji zamów.innemu Wykonawcy,gdyż dystryb.E zajmują się wyznaczeni decyzją Prezesa URE OSD,których przedm.działaln.obejmuje wyznaczony teren.Dział.w zakresie dystryb.E ma charakter monopolu naturalnego.Jest on trwały i nieprzezwyciężalny.Dotyczy on posiadania niezbędnej infrastruktury.PGE Dystrybucja S.A. jest właścicielem sieci dystryb. i urządzeń przesyłowych zlokal. na terenie Lublina,został wyznaczony jako OSD i zamawiający nie ma innej możliwości niż zawarcie z nim umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UM-ZP-262-50/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 142848,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dystrybucji energii elektrycznej dla Budynku Dydaktycznego oraz parkingu przy ul. Jaczewskiego 3 w Lublinie, działka nr 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zaproszeniu do negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9462593855

7.3.3) Ulica: ul. Garbarska 21A

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-340

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 175703,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W pkt. 8.3) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej powinno być - czas nieokreślony (brak możliwości takiego zapisu)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.