eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryglice › Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024, Cz. I - XOgłoszenie z dnia 2023-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024, Cz. I - X

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYGLICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660909

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 9

1.5.2.) Miejscowość: Ryglice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-160

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146541019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryglice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024, Cz. I - X

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e7e8af7-521f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00394704

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034692/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024 w podziale na 10 części zamówienia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/817343

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/817343
(Adres str. internetowej prowadzonych postępowań: https://platformazakupowa.pl/pn/ryglice) 2. W celu skrócenia czasu udzielenia
odp. na pytania komunikacja w zakresie oświadczeń, wniosków, informacji, zawiadomień odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) przyjmuje się datę przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 3. W sytuacjach awaryjnych (tj. w przypadku niedziałania platformyzakupowej.pl) z wyjątkiem składania ofert Zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną poprzez email: przetargi@ryglice.pl. 4. Zamawiający będzie przekazywał informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dot. odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z RPRM z dn. 30.12.2020 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) komputer
klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,7)
oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Zalecenia dotyczące korzystania z platformazakupowa.pl i przygotowania plików przesyłanych za pośrednictwem platformy: 1) Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dn. 9.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jedn. tekstu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z. 4) Wśród rozszerzeń powszechnych a
niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 5) Zamawiający zaleca przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 6) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. 7) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 8) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty
np. w plik o rozszerzeniu .zip Zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.9) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 10) Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. 3. Wykonawca akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący oraz zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę. 5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 6. Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.7.
Dokumenty wskazane w SWZ winny być sporządzone i podpisane zgodnie z zasadami wskazanymi w RPRM z dnia 30.12.2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz RMRPiT z dnia 23.12.2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póź. zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, tj.: Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic – Pawła Augustyna Adres siedziby administratora: Urząd Miejski w Ryglicach, 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9 Dane kontaktowe : Tel. 146541019, Fax: 146541054 adres strony internetowej: www.ryglice.pl adres poczty elektronicznej: gmina@ryglice.pl; 2) z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Ryglicach można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@ryglice.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 19 oraz art. 74 ustawy PZP oraz odpowiednie organy kontrolne w zakresie ich kompetencji; 5)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. Dane te mogą
być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile
wynika to z ustawy z dnia 14.07.1983 r. (t.j. dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednakże prawo to nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie ZP w postępowaniu (Wyjaśnienie: w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca w Formularzu ofertowym (wzór zał. nr 1 do SWZ) nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): patrz pkt powyżej niniejszego ogłoszenia - RODO (obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ryglice (cz. północno-wschodnia):
Przedmiot zamówienia obejmuje 21,00 km dróg gminnych do odśnieżania.
Zamawiający szacuje 22 przejazdy w sezonie zimowym 2023/2024 , w tym 7 przejazdów w roku 2023 i 15 przejazdów w roku 2024 przy założeniu, że 1 pełny przejazd odpowiada liczbie kilometrów podanych powyżej.
W załączeniu do SWZ zestawienie dróg do odśnieżania (zał. nr 8 do SWZ).

Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg zalicza się:
1) usuwanie śniegu z dróg i usuwanie oblodzeń dróg.
2) Prace przygotowawcze do sezonu zimowego
Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby Wykonawca mógł go użyć do pracy w ciągu max. 2 godzin od momentu telefonicznego zlecenia Zamawiającego. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo o ruchu drogowym.
3) Wymagania w stosunku do operatorów sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzeń
Operatorem sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzeń może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. posiadać wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania układu hydraulicznego, zaczepu nośnika i stanu technicznego nośnika. Nie należy rozpocząć pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy również wykonywać niezbędne czynności konserwacyjne. W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu, w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy, zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego.
4) Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi zapewnić ciągłą łączność z Urzędem Miejskim w Ryglicach, posiadać telefon komórkowy lub radiotelefon współpracujący z konkretnym nr abonamentowym.
Rozpoczęciem akcji zimowej jest telefoniczne zlecenie Zamawiającego.
Wykonawca będzie rozliczał się raz w tygodniu (w przypadku zleconej usługi) na podstawie wpisów dokonywanych w kartach drogowych podpisywanych przez Sołtysa wsi/ Przewodniczącego Zarządu Miasta lub Członka Rady Sołeckiej/Członka Zarządu Miasta lub pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ryglicach. Karty drogowe akceptuje podpisem pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ryglicach.
5) Standardy zimowego utrzymania dróg i zasad odśnieżania i usuwania oblodzeń - patrz SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, tj. usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych .
Przewidywana ilość kilometrów dróg do odśnieżania wynosi maksymalnie 210,00 km (21,00 km [jeden pełny przejazd] x 10 pełnych przejazdów),
Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie dotychczasowemu wykonawcy:
a) Przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą;
b) Podpisanie umowy z Wykonawcą na warunkach określonych w umowie podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
CENA jednostkowa brutto oferty za 1 kilometr odśnieżania drogi = waga 60
CZAS REAKCJI na telefoniczne zlecenie Zamawiającego realizacji usługi = waga 40
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:
• za najniższą cenę jednostkową brutto
• za najkrótszy czas reakcji na telefoniczne zlecenie Zamawiającego
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:
1) Wg kryterium ceny:
P c = (Cn1 / Cb1 )x 60
gdzie:
• PC - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
• Cn1 – najniższa cena jednostkowa brutto ze wszystkich ważnych badanych ofert
• Cb1– cena jednostkowa brutto badanej oferty
2) Wg kryterium czas reakcji:
Wykonawca poza przypadkami określonymi w SWZ i wzorze umowy, zobowiązany jest do realizacji
usługi na wyraźne telefoniczne zlecenie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zlecenia.
Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna Wykonawcom dodatkowe punkty w przypadku gdy zobowiążą się do wcześniejszego niż wymagane 2 godziny rozpoczęcia realizacji usługi w przypadku jej zlecenia przez Zamawiającego, według następującego wzoru:
P cr = (CRn2 / CRb2) x 40
gdzie:
• P cr - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
• CRn2 – najkrótszy zaoferowany czas reakcji ze wszystkich ważnych badanych ofert (w minutach)
• CRb2– czas reakcji badanej oferty (w minutach)
Zamawiający wskazuje, iż maksymalny czas reakcji na telefoniczne zlecenie Zamawiającego wynosi 2 godziny (120 minut). W przypadku zaoferowania czasu reakcji w tej wysokości Wykonawca nie otrzyma
dodatkowych punktów.
UWAGA:
a) w przypadku zaoferowania czasu reakcji dłuższego niż 2 godziny (120 minut) Zamawiający odrzuci
ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP;
b) Oferta, w której Wykonawca zadeklaruje czas reakcji od momentu otrzymania zlecenia - 30 minut
lub krótszy otrzyma maksymalną punktację za ww kryterium, tj. 40 pkt.
5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
P = Pc + Pcr
gdzie:
P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
P c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena
P cr – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium czas reakcji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS REAKCJI na telefoniczne zlecenie Zamawiającego realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ryglice (cz. południowo-zachodnia):
Przedmiot zamówienia obejmuje 24,16 km dróg gminnych do odśnieżania.
Zamawiający szacuje 22 przejazdy w sezonie zimowym 2023/2024 , w tym 7 przejazdów w roku 2023 i 15 przejazdów w roku 2024 przy założeniu, że 1 pełny przejazd odpowiada liczbie kilometrów podanych powyżej.
W załączeniu do SWZ zestawienie dróg do odśnieżania (zał. nr 8 do SWZ).

Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg zalicza się:
1) usuwanie śniegu z dróg i usuwanie oblodzeń dróg.
2) Prace przygotowawcze do sezonu zimowego
Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby Wykonawca mógł go użyć do pracy w ciągu max. 2 godzin od momentu telefonicznego zlecenia Zamawiającego. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo o ruchu drogowym.
3) Wymagania w stosunku do operatorów sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzeń
Operatorem sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzeń może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. posiadać wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania układu hydraulicznego, zaczepu nośnika i stanu technicznego nośnika. Nie należy rozpocząć pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy również wykonywać niezbędne czynności konserwacyjne. W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu, w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy, zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego.
4) Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi zapewnić ciągłą łączność z Urzędem Miejskim w Ryglicach, posiadać telefon komórkowy lub radiotelefon współpracujący z konkretnym nr abonamentowym.
Rozpoczęciem akcji zimowej jest telefoniczne zlecenie Zamawiającego.
Wykonawca będzie rozliczał się raz w tygodniu (w przypadku zleconej usługi) na podstawie wpisów dokonywanych w kartach drogowych podpisywanych przez Sołtysa wsi/ Przewodniczącego Zarządu Miasta lub Członka Rady Sołeckiej/Członka Zarządu Miasta lub pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ryglicach. Karty drogowe akceptuje podpisem pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ryglicach.
5) Standardy zimowego utrzymania dróg i zasad odśnieżania i usuwania oblodzeń - patrz SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, tj. usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych .
Przewidywana ilość kilometrów dróg do odśnieżania wynosi maksymalnie 241,60 km (24,16 km [jeden pełny przejazd] x 10 pełnych przejazdów),
Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie dotychczasowemu wykonawcy:
a) Przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą;
b) Podpisanie umowy z Wykonawcą na warunkach określonych w umowie podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
CENA jednostkowa brutto oferty za 1 kilometr odśnieżania drogi = waga 60
CZAS REAKCJI na telefoniczne zlecenie Zamawiającego realizacji usługi = waga 40
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:
• za najniższą cenę jednostkową brutto
• za najkrótszy czas reakcji na telefoniczne zlecenie Zamawiającego
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:
1) Wg kryterium ceny:
P c = (Cn1 / Cb1 )x 60
gdzie:
• PC - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
• Cn1 – najniższa cena jednostkowa brutto ze wszystkich ważnych badanych ofert
• Cb1– cena jednostkowa brutto badanej oferty
2) Wg kryterium czas reakcji:
Wykonawca poza przypadkami określonymi w SWZ i wzorze umowy, zobowiązany jest do realizacji
usługi na wyraźne telefoniczne zlecenie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zlecenia.
Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna Wykonawcom dodatkowe punkty w przypadku gdy zobowiążą się do wcześniejszego niż wymagane 2 godziny rozpoczęcia realizacji usługi w przypadku jej zlecenia przez Zamawiającego, według następującego wzoru:
P cr = (CRn2 / CRb2) x 40
gdzie:
• P cr - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
• CRn2 – najkrótszy zaoferowany czas reakcji ze wszystkich ważnych badanych ofert (w minutach)
• CRb2– czas reakcji badanej oferty (w minutach)
Zamawiający wskazuje, iż maksymalny czas reakcji na telefoniczne zlecenie Zamawiającego wynosi 2 godziny (120 minut). W przypadku zaoferowania czasu reakcji w tej wysokości Wykonawca nie otrzyma
dodatkowych punktów.
UWAGA:
a) w przypadku zaoferowania czasu reakcji dłuższego niż 2 godziny (120 minut) Zamawiający odrzuci
ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP;
b) Oferta, w której Wykonawca zadeklaruje czas reakcji od momentu otrzymania zlecenia - 30 minut
lub krótszy otrzyma maksymalną punktację za ww kryterium, tj. 40 pkt.
5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
P = Pc + Pcr
gdzie:
P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
P c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena
P cr – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium czas reakcji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS REAKCJI na telefoniczne zlecenie Zamawiającego realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Zalasowa (cz. zachodnia):
Przedmiot zamówienia obejmuje 21,77 km dróg gminnych do odśnieżania.
Zamawiający szacuje 22 przejazdy w sezonie zimowym 2023/2024 , w tym 7 przejazdów w roku 2023 i 15 przejazdów w roku 2024 przy założeniu, że 1 pełny przejazd odpowiada liczbie kilometrów podanych powyżej.
W załączeniu do SWZ zestawienie dróg do odśnieżania (zał. nr 8 do SWZ).

Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg zalicza się:
1) usuwanie śniegu z dróg i usuwanie oblodzeń dróg.
2) Prace przygotowawcze do sezonu zimowego
Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby Wykonawca mógł go użyć do pracy w ciągu max. 2 godzin od momentu telefonicznego zlecenia Zamawiającego. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo o ruchu drogowym.
3) Wymagania w stosunku do operatorów sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzeń
Operatorem sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzeń może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. posiadać wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania układu hydraulicznego, zaczepu nośnika i stanu technicznego nośnika. Nie należy rozpocząć pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy również wykonywać niezbędne czynności konserwacyjne. W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu, w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy, zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego.
4) Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi zapewnić ciągłą łączność z Urzędem Miejskim w Ryglicach, posiadać telefon komórkowy lub radiotelefon współpracujący z konkretnym nr abonamentowym.
Rozpoczęciem akcji zimowej jest telefoniczne zlecenie Zamawiającego.
Wykonawca będzie rozliczał się raz w tygodniu (w przypadku zleconej usługi) na podstawie wpisów dokonywanych w kartach drogowych podpisywanych przez Sołtysa wsi/ Przewodniczącego Zarządu Miasta lub Członka Rady Sołeckiej/Członka Zarządu Miasta lub pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ryglicach. Karty drogowe akceptuje podpisem pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ryglicach.
5) Standardy zimowego utrzymania dróg i zasad odśnieżania i usuwania oblodzeń - patrz SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, tj. usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych .
Przewidywana ilość kilometrów dróg do odśnieżania wynosi maksymalnie 217,70 km (21,77 km [jeden
pełny przejazd] x 10 pełnych przejazdów),
Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie dotychczasowemu wykonawcy:
a) Przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą;
b) Podpisanie umowy z Wykonawcą na warunkach określonych w umowie podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
CENA jednostkowa brutto oferty za 1 kilometr odśnieżania drogi = waga 60
CZAS REAKCJI na telefoniczne zlecenie Zamawiającego realizacji usługi = waga 40
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:
• za najniższą cenę jednostkową brutto
• za najkrótszy czas reakcji na telefoniczne zlecenie Zamawiającego
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:
1) Wg kryterium ceny:
P c = (Cn1 / Cb1 )x 60
gdzie:
• PC - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
• Cn1 – najniższa cena jednostkowa brutto ze wszystkich ważnych badanych ofert
• Cb1– cena jednostkowa brutto badanej oferty
2) Wg kryterium czas reakcji:
Wykonawca poza przypadkami określonymi w SWZ i wzorze umowy, zobowiązany jest do realizacji
usługi na wyraźne telefoniczne zlecenie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zlecenia.
Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna Wykonawcom dodatkowe punkty w przypadku gdy zobowiążą się do wcześniejszego niż wymagane 2 godziny rozpoczęcia realizacji usługi w przypadku jej zlecenia przez Zamawiającego, według następującego wzoru:
P cr = (CRn2 / CRb2) x 40
gdzie:
• P cr - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
• CRn2 – najkrótszy zaoferowany czas reakcji ze wszystkich ważnych badanych ofert (w minutach)
• CRb2– czas reakcji badanej oferty (w minutach)
Zamawiający wskazuje, iż maksymalny czas reakcji na telefoniczne zlecenie Zamawiającego wynosi 2 godziny (120 minut). W przypadku zaoferowania czasu reakcji w tej wysokości Wykonawca nie otrzyma
dodatkowych punktów.
UWAGA:
a) w przypadku zaoferowania czasu reakcji dłuższego niż 2 godziny (120 minut) Zamawiający odrzuci
ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP;
b) Oferta, w której Wykonawca zadeklaruje czas reakcji od momentu otrzymania zlecenia - 30 minut
lub krótszy otrzyma maksymalną punktację za ww kryterium, tj. 40 pkt.
5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
P = Pc + Pcr
gdzie:
P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
P c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena
P cr – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium czas reakcji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS REAKCJI na telefoniczne zlecenie Zamawiającego realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Zalasowa (cz. wschodnia):
Przedmiot zamówienia obejmuje 22,98 km dróg gminnych do odśnieżania.
Zamawiający szacuje 22 przejazdy w sezonie zimowym 2023/2024 , w tym 7 przejazdów w roku 2023 i 15 przejazdów w roku 2024 przy założeniu, że 1 pełny przejazd odpowiada liczbie kilometrów podanych powyżej.
W załączeniu do SWZ zestawienie dróg do odśnieżania (zał. nr 8 do SWZ).

Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg zalicza się:
1) usuwanie śniegu z dróg i usuwanie oblodzeń dróg.
2) Prace przygotowawcze do sezonu zimowego
Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby Wykonawca mógł go użyć do pracy w ciągu max. 2 godzin od momentu telefonicznego zlecenia Zamawiającego. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo o ruchu drogowym.
3) Wymagania w stosunku do operatorów sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzeń
Operatorem sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzeń może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. posiadać wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania układu hydraulicznego, zaczepu nośnika i stanu technicznego nośnika. Nie należy rozpocząć pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy również wykonywać niezbędne czynności konserwacyjne. W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu, w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy, zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego.
4) Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi zapewnić ciągłą łączność z Urzędem Miejskim w Ryglicach, posiadać telefon komórkowy lub radiotelefon współpracujący z konkretnym nr abonamentowym.
Rozpoczęciem akcji zimowej jest telefoniczne zlecenie Zamawiającego.
Wykonawca będzie rozliczał się raz w tygodniu (w przypadku zleconej usługi) na podstawie wpisów dokonywanych w kartach drogowych podpisywanych przez Sołtysa wsi/ Przewodniczącego Zarządu Miasta lub Członka Rady Sołeckiej/Członka Zarządu Miasta lub pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ryglicach. Karty drogowe akceptuje podpisem pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ryglicach.
5) Standardy zimowego utrzymania dróg i zasad odśnieżania i usuwania oblodzeń - patrz SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, tj. usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych .
Przewidywana ilość kilometrów dróg do odśnieżania wynosi maksymalnie 229,80 km (22,98 km [jeden pełny przejazd] x 10 pełnych przejazdów),
Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie dotychczasowemu wykonawcy:
a) Przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą;
b) Podpisanie umowy z Wykonawcą na warunkach określonych w umowie podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
CENA jednostkowa brutto oferty za 1 kilometr odśnieżania drogi = waga 60
CZAS REAKCJI na telefoniczne zlecenie Zamawiającego realizacji usługi = waga 40
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:
• za najniższą cenę jednostkową brutto
• za najkrótszy czas reakcji na telefoniczne zlecenie Zamawiającego
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:
1) Wg kryterium ceny:
P c = (Cn1 / Cb1 )x 60
gdzie:
• PC - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
• Cn1 – najniższa cena jednostkowa brutto ze wszystkich ważnych badanych ofert
• Cb1– cena jednostkowa brutto badanej oferty
2) Wg kryterium czas reakcji:
Wykonawca poza przypadkami określonymi w SWZ i wzorze umowy, zobowiązany jest do realizacji
usługi na wyraźne telefoniczne zlecenie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zlecenia.
Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna Wykonawcom dodatkowe punkty w przypadku gdy zobowiążą się do wcześniejszego niż wymagane 2 godziny rozpoczęcia realizacji usługi w przypadku jej zlecenia przez Zamawiającego, według następującego wzoru:
P cr = (CRn2 / CRb2) x 40
gdzie:
• P cr - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
• CRn2 – najkrótszy zaoferowany czas reakcji ze wszystkich ważnych badanych ofert (w minutach)
• CRb2– czas reakcji badanej oferty (w minutach)
Zamawiający wskazuje, iż maksymalny czas reakcji na telefoniczne zlecenie Zamawiającego wynosi 2 godziny (120 minut). W przypadku zaoferowania czasu reakcji w tej wysokości Wykonawca nie otrzyma
dodatkowych punktów.
UWAGA:
a) w przypadku zaoferowania czasu reakcji dłuższego niż 2 godziny (120 minut) Zamawiający odrzuci
ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP;
b) Oferta, w której Wykonawca zadeklaruje czas reakcji od momentu otrzymania zlecenia - 30 minut
lub krótszy otrzyma maksymalną punktację za ww kryterium, tj. 40 pkt.
5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
P = Pc + Pcr
gdzie:
P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
P c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena
P cr – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium czas reakcji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS REAKCJI na telefoniczne zlecenie Zamawiającego realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Wola Lubecka:
Przedmiot zamówienia obejmuje 23,22 km dróg gminnych do odśnieżania.
Zamawiający szacuje 22 przejazdy w sezonie zimowym 2023/2024 , w tym 7 przejazdów w roku 2023 i 15 przejazdów w roku 2024 przy założeniu, że 1 pełny przejazd odpowiada liczbie kilometrów podanych powyżej.
W załączeniu do SWZ zestawienie dróg do odśnieżania (zał. nr 8 do SWZ).

Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg zalicza się:
1) usuwanie śniegu z dróg i usuwanie oblodzeń dróg.
2) Prace przygotowawcze do sezonu zimowego
Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby Wykonawca mógł go użyć do pracy w ciągu max. 2 godzin od momentu telefonicznego zlecenia Zamawiającego. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo o ruchu drogowym.
3) Wymagania w stosunku do operatorów sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzeń
Operatorem sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzeń może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. posiadać wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania układu hydraulicznego, zaczepu nośnika i stanu technicznego nośnika. Nie należy rozpocząć pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy również wykonywać niezbędne czynności konserwacyjne. W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu, w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy, zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego.
4) Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi zapewnić ciągłą łączność z Urzędem Miejskim w Ryglicach, posiadać telefon komórkowy lub radiotelefon współpracujący z konkretnym nr abonamentowym.
Rozpoczęciem akcji zimowej jest telefoniczne zlecenie Zamawiającego.
Wykonawca będzie rozliczał się raz w tygodniu (w przypadku zleconej usługi) na podstawie wpisów dokonywanych w kartach drogowych podpisywanych przez Sołtysa wsi/ Przewodniczącego Zarządu Miasta lub Członka Rady Sołeckiej/Członka Zarządu Miasta lub pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ryglicach. Karty drogowe akceptuje podpisem pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ryglicach.
5) Standardy zimowego utrzymania dróg i zasad odśnieżania i usuwania oblodzeń - patrz SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, tj. usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych .
Przewidywana ilość kilometrów dróg do odśnieżania wynosi maksymalnie 232,20 km (23,22 km [jeden pełny przejazd] x 10 pełnych przejazdów).
Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie dotychczasowemu wykonawcy:
a) Przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą;
b) Podpisanie umowy z Wykonawcą na warunkach określonych w umowie podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
CENA jednostkowa brutto oferty za 1 kilometr odśnieżania drogi = waga 60
CZAS REAKCJI na telefoniczne zlecenie Zamawiającego realizacji usługi = waga 40
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:
• za najniższą cenę jednostkową brutto
• za najkrótszy czas reakcji na telefoniczne zlecenie Zamawiającego
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:
1) Wg kryterium ceny:
P c = (Cn1 / Cb1 )x 60
gdzie:
• PC - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
• Cn1 – najniższa cena jednostkowa brutto ze wszystkich ważnych badanych ofert
• Cb1– cena jednostkowa brutto badanej oferty
2) Wg kryterium czas reakcji:
Wykonawca poza przypadkami określonymi w SWZ i wzorze umowy, zobowiązany jest do realizacji
usługi na wyraźne telefoniczne zlecenie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zlecenia.
Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna Wykonawcom dodatkowe punkty w przypadku gdy zobowiążą się do wcześniejszego niż wymagane 2 godziny rozpoczęcia realizacji usługi w przypadku jej zlecenia przez Zamawiającego, według następującego wzoru:
P cr = (CRn2 / CRb2) x 40
gdzie:
• P cr - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
• CRn2 – najkrótszy zaoferowany czas reakcji ze wszystkich ważnych badanych ofert (w minutach)
• CRb2– czas reakcji badanej oferty (w minutach)
Zamawiający wskazuje, iż maksymalny czas reakcji na telefoniczne zlecenie Zamawiającego wynosi 2 godziny (120 minut). W przypadku zaoferowania czasu reakcji w tej wysokości Wykonawca nie otrzyma
dodatkowych punktów.
UWAGA:
a) w przypadku zaoferowania czasu reakcji dłuższego niż 2 godziny (120 minut) Zamawiający odrzuci
ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP;
b) Oferta, w której Wykonawca zadeklaruje czas reakcji od momentu otrzymania zlecenia - 30 minut
lub krótszy otrzyma maksymalną punktację za ww kryterium, tj. 40 pkt.
5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
P = Pc + Pcr
gdzie:
P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
P c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena
P cr – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium czas reakcji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS REAKCJI na telefoniczne zlecenie Zamawiającego realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć VI: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Uniszowa, Bistuszowa:
Przedmiot zamówienia obejmuje 26,65 km dróg gminnych do odśnieżania.
Zamawiający szacuje 22 przejazdy w sezonie zimowym 2023/2024 , w tym 7 przejazdów w roku 2023 i 15 przejazdów w roku 2024 przy założeniu, że 1 pełny przejazd odpowiada liczbie kilometrów podanych powyżej.
W załączeniu do SWZ zestawienie dróg do odśnieżania (zał. nr 8 do SWZ).

Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg zalicza się:
1) usuwanie śniegu z dróg i usuwanie oblodzeń dróg.
2) Prace przygotowawcze do sezonu zimowego
Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby Wykonawca mógł go użyć do pracy w ciągu max. 2 godzin od momentu telefonicznego zlecenia Zamawiającego. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo o ruchu drogowym.
3) Wymagania w stosunku do operatorów sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzeń
Operatorem sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzeń może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. posiadać wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania układu hydraulicznego, zaczepu nośnika i stanu technicznego nośnika. Nie należy rozpocząć pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy również wykonywać niezbędne czynności konserwacyjne. W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu, w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy, zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego.
4) Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi zapewnić ciągłą łączność z Urzędem Miejskim w Ryglicach, posiadać telefon komórkowy lub radiotelefon współpracujący z konkretnym nr abonamentowym.
Rozpoczęciem akcji zimowej jest telefoniczne zlecenie Zamawiającego.
Wykonawca będzie rozliczał się raz w tygodniu (w przypadku zleconej usługi) na podstawie wpisów dokonywanych w kartach drogowych podpisywanych przez Sołtysa wsi/ Przewodniczącego Zarządu Miasta lub Członka Rady Sołeckiej/Członka Zarządu Miasta lub pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ryglicach. Karty drogowe akceptuje podpisem pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ryglicach.
5) Standardy zimowego utrzymania dróg i zasad odśnieżania i usuwania oblodzeń - patrz SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, tj. usług związanych z odśnieżaniem dróg gminnych )
Przewidywana ilość kilometrów dróg do odśnieżania wynosi maksymalnie 266,50 km (26,65 km [jeden pełny przejazd] x 10 pełnych przejazdów),
Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie dotychczasowemu wykonawcy:
a) Przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą;
b) Podpisanie umowy z Wykonawcą na warunkach określonych w umowie podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
CENA jednostkowa brutto oferty za 1 kilometr odśnieżania drogi = waga 60
CZAS REAKCJI na telefoniczne zlecenie Zamawiającego realizacji usługi = waga 40
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:
• za najniższą cenę jednostkową brutto
• za najkrótszy czas reakcji na telefoniczne zlecenie Zamawiającego
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:
1) Wg kryterium ceny:
P c = (Cn1 / Cb1 )x 60
gdzie:
• PC - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
• Cn1 – najniższa cena jednostkowa brutto ze wszystkich ważnych badanych ofert
• Cb1– cena jednostkowa brutto badanej oferty
2) Wg kryterium czas reakcji:
Wykonawca poza przypadkami określonymi w SWZ i wzorze umowy, zobowiązany jest do realizacji
usługi na wyraźne telefoniczne zlecenie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zlecenia.
Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna Wykonawcom dodatkowe punkty w przypadku gdy zobowiążą się do wcześniejszego niż wymagane 2 godziny rozpoczęcia realizacji usługi w przypadku jej zlecenia przez Zamawiającego, według następującego wzoru:
P cr = (CRn2 / CRb2) x 40
gdzie:
• P cr - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
• CRn2 – najkrótszy zaoferowany czas reakcji ze wszystkich ważnych badanych ofert (w minutach)
• CRb2– czas reakcji badanej oferty (w minutach)
Zamawiający wskazuje, iż maksymalny czas reakcji na telefoniczne zlecenie Zamawiającego wynosi 2 godziny (120 minut). W przypadku zaoferowania czasu reakcji w tej wysokości Wykonawca nie otrzyma
dodatkowych punktów.
UWAGA:
a) w przypadku zaoferowania czasu reakcji dłuższego niż 2 godziny (120 minut) Zamawiający odrzuci
ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP;
b) Oferta, w której Wykonawca zadeklaruje czas reakcji od momentu otrzymania zlecenia - 30 minut
lub krótszy otrzyma maksymalną punktację za ww kryterium, tj. 40 pkt.
5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
P = Pc + Pcr
gdzie:
P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
P c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena
P cr – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium czas reakcji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS REAKCJI na telefoniczne zlecenie Zamawiającego realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VII: Usuwanie oblodzeń na drogach gminnych na terenie Gminy Ryglice:
Przedmiot zamówienia obejmuje 49,21 km dróg gminnych do usuwania oblodzeń.
Zamawiający szacuje 22 przejazdy w sezonie zimowym 2023/2024 , w tym 7 przejazdów w roku 2023 i 15 przejazdów w roku 2024 przy założeniu, że 1 pełny przejazd odpowiada liczbie kilometrów podanych powyżej.
W załączeniu do SWZ zestawienie dróg do odśnieżania (zał. nr 8 do SWZ).

Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg zalicza się:
1) usuwanie śniegu z dróg i usuwanie oblodzeń dróg.
2) Prace przygotowawcze do sezonu zimowego
Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby Wykonawca mógł go użyć do pracy w ciągu max. 2 godzin od momentu telefonicznego zlecenia Zamawiającego. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo o ruchu drogowym.
3) Wymagania w stosunku do operatorów sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzeń
Operatorem sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzeń może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. posiadać wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania układu hydraulicznego, zaczepu nośnika i stanu technicznego nośnika. Nie należy rozpocząć pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy również wykonywać niezbędne czynności konserwacyjne. W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu, w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy, zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego.
4) Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi zapewnić ciągłą łączność z Urzędem Miejskim w Ryglicach, posiadać telefon komórkowy lub radiotelefon współpracujący z konkretnym nr abonamentowym.
Rozpoczęciem akcji zimowej jest telefoniczne zlecenie Zamawiającego.
Wykonawca będzie rozliczał się raz w tygodniu (w przypadku zleconej usługi) na podstawie wpisów dokonywanych w kartach drogowych podpisywanych przez Sołtysa wsi/ Przewodniczącego Zarządu Miasta lub Członka Rady Sołeckiej/Członka Zarządu Miasta lub pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ryglicach. Karty drogowe akceptuje podpisem pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ryglicach.
5) Standardy zimowego utrzymania dróg i zasad odśnieżania i usuwania oblodzeń - patrz SWZ.
W stosunku do części VII zamówienia:
Jezdnia winna być posypana mieszanką grysowo-piaskowo-solną w proporcji 10:10:1 w przypadku wystąpienia gołoledzi na całej długości odcinka drogi wskazanego w wykazie, a w szczególności w miejscach uciążliwych dla ruchu pojazdów takich jak: skrzyżowaniach dróg, przystankach autobusowych, spadkach jezdni itp.
Wykonawca we własnym zakresie zapewnia na swój koszt:
- zakup oraz rozwóz materiału (mieszanka z grysu kruszonego o uziarnieniu 2 mm - 8 mm, piasku kruszonego o uziarnieniu 0 mm - 4 mm oraz z soli w proporcji 10:10:1) do zwalczania śliskości zimowej,
- utwardzony plac do składowania ww. materiału,
- załadunek i pryzmowanie materiałów.
Wykonawca tej części zamówienia musi skoordynować w czasie swoją usługę z wykonawcami pozostałych części w taki sposób, żeby wykonywał usługę po odśnieżeniu drogi, przy czym rozpoczęcie usługi nastąpi w terminie wskazanym w formularzu ofertowym, jednak nie później niż 2 h od wezwania.
W przypadku kiedy droga nie została odśnieżona lub ponownie zasypana śniegiem Wykonawca tej części zamówienia wstrzymuje się z wykonaniem usługi do czasu odśnieżenia drogi, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi na każde zlecenie Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 190 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, tj. usług związanych z usuwaniem oblodzeń z dróg gminnych )
Przewidywana ilość kilometrów dróg do usuwania oblodzeń wynosi maksymalnie 492,10 km (49,21 km [jeden pełny przejazd] x 10 pełnych przejazdów).
Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie dotychczasowemu wykonawcy:
a) Przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą;
b) Podpisanie umowy z Wykonawcą na warunkach określonych w umowie podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
CENA jednostkowa brutto oferty za 1 kilometr posypywania drogi = waga 60
CZAS REAKCJI na telefoniczne zlecenie Zamawiającego realizacji usługi = waga 40
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:
• za najniższą cenę jednostkową brutto
• za najkrótszy czas reakcji na telefoniczne zlecenie Zamawiającego
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:
1) Wg kryterium ceny:
P c = (Cn1 / Cb1 )x 60
gdzie:
• PC - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
• Cn1 – najniższa cena jednostkowa brutto ze wszystkich ważnych badanych ofert
• Cb1– cena jednostkowa brutto badanej oferty
2) Wg kryterium czas reakcji:
Wykonawca poza przypadkami określonymi w SWZ i wzorze umowy, zobowiązany jest do realizacji
usługi na wyraźne telefoniczne zlecenie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zlecenia.
Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna Wykonawcom dodatkowe punkty w przypadku gdy zobowiążą się do wcześniejszego niż wymagane 2 godziny rozpoczęcia realizacji usługi w przypadku jej zlecenia przez Zamawiającego, według następującego wzoru:
P cr = (CRn2 / CRb2) x 40
gdzie:
• P cr - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
• CRn2 – najkrótszy zaoferowany czas reakcji ze wszystkich ważnych badanych ofert (w minutach)
• CRb2– czas reakcji badanej oferty (w minutach)
Zamawiający wskazuje, iż maksymalny czas reakcji na telefoniczne zlecenie Zamawiającego wynosi 2 godziny (120 minut). W przypadku zaoferowania czasu reakcji w tej wysokości Wykonawca nie otrzyma
dodatkowych punktów.
UWAGA:
a) w przypadku zaoferowania czasu reakcji dłuższego niż 2 godziny (120 minut) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP;
b) Oferta, w której Wykonawca zadeklaruje czas reakcji od momentu otrzymania zlecenia - 30 minut lub krótszy otrzyma maksymalną punktację za ww kryterium, tj. 40 pkt.
5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
P = Pc + Pcr
gdzie:
P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
P c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena
P cr – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium czas reakcji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS REAKCJI na telefoniczne zlecenie Zamawiającego realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VIII: Zakup i dostawa grysu kruszonego na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Ryglice:
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy zakupić i dostarczyć 150,00 ton (+/- 2%) grysu kruszonego o uziarnieniu od 2 mm do 8 mm. W cenie ofertowej należy uwzględnić: zakup, dostarczenie i rozładunek grysu kruszonego przy pomocy własnych urządzeń na plac składowy przy ul. A. Mickiewicza 27 w miejscowości Ryglice.
Sposób realizacji zamówienia:
- Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe kruszywo posiadało oznaczenie CE lub B oraz było zgodne z normą PN-EN 13043 lub PN-EN 12620,
- Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00,
- Do wykonania dostawy należy używać pojazdów dopuszczonych do poruszania się po drogach publicznych według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) w szczególności ich DMC nie może przekraczać 40 ton,
- Do realizacji dostawy Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał min. 1 samochód samowyładowczy o ładowności min. 24 tony,
- Dostawa każdej partii kruszywa musi odbywać się przy obecności następujących osób: pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ryglicach, po wcześniejszym zawiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego przez Wykonawcę z wyprzedzeniem 1 dnia,
- Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ wraz z kwitem wagowym. Deklarację zgodności wraz z certyfikatem fabrycznej kontroli jakości Wykonawca przedłoży do rozliczenia końcowego zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
CENA jednostkowa brutto oferty za zakup, dostawę i rozładunek 1 tony grysu kruszonego = waga 60
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA= waga 40
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:
• za najniższą cenę jednostkową brutto – 60 pkt
• za najkrótszy czas realizacji zamówienia liczony w dniach – 40 pkt.
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:
1) Wg kryterium ceny:
P c = (Cn1 / Cb1 )x 60
gdzie:
• PC - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
• Cn1 – najniższa cena jednostkowa brutto ze wszystkich ważnych badanych ofert
• Cb1– cena jednostkowa brutto badanej oferty
2) Wg kryterium czasu realizacji zamówienia liczony w dniach:
- do 12 dni – 40 pkt. (Pcr = 40)
- od 13 do 18 dni – 30 pkt. (Pcr = 30)
- od 19 do 24 dni – 20 pkt. (Pcr = 20)
- od 25 do 29 dni – 10 pkt. (Pcr = 10)
P cr – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium czasu realizacji zamówienia liczony w dniach Zamawiający wskazuje, iż maksymalny czas reakcji zamówienia wynosi 30 dni od dnia zawarcia
umowy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje wykonanie zamówienia o czasie realizacji równym 30 dni wówczas nie otrzyma dodatkowych punktów.
Uwaga:
• Zaoferowany termin realizacji winien obejmować pełne dni.
• Oferta z dwunastodniowym lub krótszym okresem realizacji zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww kryterium tj. 40 pkt.
• W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (wzór Formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SWZ) pola określającego długość czasu realizacji zamówienia będzie to równoznaczne z wykonaniem zamówienia o czasie realizacji równym 30 dni.
• W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje czas realizacji zamówienia dłuższy niż 30
dni, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
P = Pc + Pcr
gdzie:
P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
P c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena
P cr – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium czasu realizacji zamówienia liczony w
dniach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IX: Zakup i dostawa piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Ryglice:
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy dostarczyć 300 ton piasku (+/- 2%) płukanego o frakcji 0-2 mm.
W cenie ofertowej należy uwzględnić: zakup, dostarczenie i rozładunek piasku przy pomocy własnych urządzeń na plac składowy przy ul. A. Mickiewicza 27 w miejscowości Ryglice.
Sposób realizacji zamówienia:
- Do wykonania dostawy należy używać pojazdów dopuszczonych do poruszania się po drogach publicznych według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) w szczególności ich DMC nie może przekraczać 40 ton,
- Dostawa każdej partii piasku musi odbywać się przy obecności następujących osób: pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ryglicach, po wcześniejszym zawiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego przez Wykonawcę z wyprzedzeniem 1 dnia,
- Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dowód WZ wraz z kwitem wagowym. Deklarację zgodności wraz z certyfikatem fabrycznej kontroli jakości Wykonawca przedłoży do rozliczenia końcowego zamówienia.
- Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:00.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
CENA jednostkowa brutto oferty za zakup, dostawę i rozładunek 1 tony piasku = waga 60
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA= waga 40
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:
• za najniższą cenę jednostkową brutto – 60 pkt
• za najkrótszy czas realizacji zamówienia liczony w dniach – 40 pkt.
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:
1) Wg kryterium ceny:
P c = (Cn1 / Cb1 )x 60
gdzie:
• PC - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
• Cn1 – najniższa cena jednostkowa brutto ze wszystkich ważnych badanych ofert
• Cb1– cena jednostkowa brutto badanej oferty
2) Wg kryterium czasu realizacji zamówienia liczony w dniach:
- do 12 dni – 40 pkt. (Pcr = 40)
- od 13 do 18 dni – 30 pkt. (Pcr = 30)
- od 19 do 24 dni – 20 pkt. (Pcr = 20)
- od 25 do 29 dni – 10 pkt. (Pcr = 10)
P cr – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium czasu realizacji zamówienia liczony w dniach Zamawiający wskazuje, iż maksymalny czas reakcji zamówienia wynosi 30 dni od dnia zawarcia
umowy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje wykonanie zamówienia o czasie realizacji równym 30 dni wówczas nie otrzyma dodatkowych punktów.
Uwaga:
• Zaoferowany termin realizacji winien obejmować pełne dni.
• Oferta z dwunastodniowym lub krótszym okresem realizacji zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww kryterium tj. 40 pkt.
• W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (wzór Formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SWZ) pola określającego długość czasu realizacji zamówienia będzie to równoznaczne z wykonaniem zamówienia o czasie realizacji równym 30 dni.
• W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje czas realizacji zamówienia dłuższy niż 30 dni, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
P = Pc + Pcr
gdzie:
P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
P c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena
P cr – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium czasu realizacji zamówienia liczony w
dniach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część X: Zakup i dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Ryglice:
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy dostarczyć 48 ton soli drogowej w workach typu „BigBag” o pojemności 1 t każdy.
W cenie ofertowej należy uwzględnić: zakup, dostarczenie i rozładunek soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Ryglice. Materiał należy dostarczyć i rozładować na placu przy ul. A. Mickiewicza 27, 33-160 Ryglice. Sól musi posiadać aktualne opinie i atesty stwierdzające przydatność soli do zwalczania śliskości zimowej na nawierzchniach dróg oraz potwierdzające spełnienie wymagań higienicznych.
Dostarczona sól drogowa powinna zawierać substancje niezbrylające i spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/02 oraz norm pokrewnych. Uziarnienie 1-6 mm (ziarna powyżej 6 mm – max. 10%; ziarna poniżej 1 mm – max. 20 %).
Dostawa soli drogowej będzie odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.
Dostawa soli drogowej musi odbywać się przy obecności następujących osób: pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ryglicach, po wcześniejszym zawiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego przez Wykonawcę z wyprzedzeniem 1 dnia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34927100-2 - Sól drogowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
CENA brutto oferty za zakup, dostawę i rozładunek 48 tony soli drogowej = waga 60
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA= waga 40
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:
• za najniższą cenę brutto – 60 pkt
• za najkrótszy czas realizacji zamówienia liczony w dniach – 40 pkt.
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:
1) Wg kryterium ceny:
P c = (Cn1 / Cb1 )x 60
gdzie:
• PC - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
• Cn1 – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych badanych ofert
• Cb1– cena brutto badanej oferty
2) Wg kryterium czasu realizacji zamówienia liczony w dniach:
- do 12 dni – 40 pkt. (Pcr = 40)
- od 13 do 18 dni – 30 pkt. (Pcr = 30)
- od 19 do 24 dni – 20 pkt. (Pcr = 20)
- od 25 do 29 dni – 10 pkt. (Pcr = 10)
P cr – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium czasu realizacji zamówienia liczony w dniach Zamawiający wskazuje, iż maksymalny czas reakcji zamówienia wynosi 30 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje wykonanie zamówienia o czasie realizacji równym 30 dni wówczas nie otrzyma dodatkowych punktów.
Uwaga:
• Zaoferowany termin realizacji winien obejmować pełne dni.
• Oferta z dwunastodniowym lub krótszym okresem realizacji zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww kryterium tj. 40 pkt.
• W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (wzór Formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SWZ) pola określającego długość czasu realizacji zamówienia będzie to
równoznaczne z wykonaniem zamówienia o czasie realizacji równym 30 dni.
• W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje czas realizacji zamówienia dłuższy niż 30 dni, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.
5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
P = Pc + Pcr
gdzie:
P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem
P c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cena
P cr – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium czasu realizacji zamówienia liczony w dniach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia określonego w SWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu - zgodnie z ust. 2,
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu - zgodnie z ust. 3 – dot. Części I – VII zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej i zawodowej, tj.: wykaże dysponowanie następującymi urządzeniami technicznymi do zimowego utrzymania dróg:
a) ciągnik z napędem 4x4 o mocy minimum 80 KM wyposażony w lemiesz lub koparko ładowarka kołowa z napędem 4x4 wyposażona w lemiesz w następującej ilości dla każdej części z osobna: co najmniej 1 szt. - dot. Części I-VI.
b) pługopiaskarka z napędem 4x4 o DMC do 15 ton w ilości co najmniej 1 szt.; ładowarka - dot. Części VII.
Uwaga
Zamawiający w odniesieniu do Części VIII – X zamówienia nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia (dot. Części I - X zamówienia):
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2 powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2. Jeżeli Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, wówczas Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VII ust. 2 pkt 2 SWZ (odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji).
Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych składnych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ust. 3 rozdz. VI SWZ, aktualnych na dzień złożenia (dot. Części I – VII zamówienia):
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – potwierdzający odpowiednio spełnianie warunku opisanego w rozdz. VI ust. 3 pkt 4 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ (wykaz urządzeń technicznych).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:
a) dot. Części I: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100),
b) dot. Części II: 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100),
c) dot. Części III: 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100),
d) dot. Części IV: 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100),
e) dot. Części V: 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100),
f) dot. Części VI: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100),
g) dot. Części VII: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),
h) dot. Części VIII: 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100),
i) dot. Części IX: 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100),
j) dot. Części X: 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Ryglicach, ul. Ks. J. Wyrwy 3 nr: 67 85890006 0050 0000 0084 0002. W tytule przelewu należy podać: „Wadium do postępowania nr RI.271.1.6.2023, Cz. …”.
Uwaga:
1) jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego,
2) w przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) wskazanie sumy gwarancyjnej;
3) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
4) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa lub numer przedmiotowego postępowania;
7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Ryglice;
8) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/ubezpieczyciela;
9) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
1) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (dot. Części I -X zamówienia) oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (dot. Części I - VII zamówienia),
2) do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ,
3) oświadczenie i dokument, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 SWZ składane są dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dot. Części I – X zamówienia),
4) dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust. 3 SWZ składane są dla tego lub tych Wykonawców, którzy spełniają określony warunek (dot. Części I – VII zamówienia).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 433 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a także w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia.
2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zostanie sporządzony aneks do umowy uwzględniający zmiany wartości wynikające z tego tytułu.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ponadto Zamawiający dopuszcza wszelkie inne zmiany jeżeli wpisują się w treść art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Nie jest zmianą umowy wymagającej formy pisemnej:
a) wyznaczenie innych osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy niż wskazane w § 4 umowy.
b) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na inną niż określona w umowie,
c) utrata mocy lub zmiany aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących aktów prawa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/817343

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-22 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz.
835) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.
2. Wraz z Formularzem ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (dot. Części I – X zamówienia) oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (dot. Części I – VII
zamówienia), sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ – jeżeli dotyczy,
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP – jeżeli dotyczy,
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jej reprezentowania. Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Dotyczy to również osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP,
5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli umocowanie osoby działającej w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 4 powyżej. Dotyczy to także osoby działającej w imieniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP,
6) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia,
7) wadium – tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej,
8) uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.
3. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
a) wykaz osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7a do SIWZ - „WYKAZ OSÓB zatrudnionych na umowę o pracę - Załącznik nr 1 do umowy nr .............. z dnia ………”). Powyższy zapis nie dotyczy osób prowadzących
samodzielnie działalność jednoosobową, którzy sami będą realizować przedmiot zamówienia oraz nie zatrudniają osób do realizacji Części I –VII zamówienia. – dot. Cz. I - VII zamówienia.
b) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dowodu rejestracyjnego lub deklaracji zgodności oferowanego urządzenia technicznego do zimowego utrzymania dróg. – dot. Cz. I - VII zamówienia.
Brak przedłożenia wymienionych dokumentów stanowi podstawę do uznania, iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.