eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Golub-Dobrzyń › "Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach projektu "Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim - pakiet 5".Ogłoszenie z dnia 2023-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim - pakiet 5”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118550

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000-lecia 25

1.5.2.) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 566835380

1.5.8.) Numer faksu: 564756111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@golub-dobrzyn.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.golub-dobrzyn.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim - pakiet 5”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e899f71c-5211-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00394439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047857/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługi społeczne: „Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim - pakiet 5”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/sp_golub_dobrzyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/sp_golub_dobrzyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/sp_golub_dobrzyn (dalej jako: ”Platforma”). Wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na Platformie.
2. Wizja lokalna – Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
3. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia – Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający przewiduje płatności częściowe.
4. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, tj. z dnia 14 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Golubsko-Dobrzyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń;
- Powiat Golubsko-Dobrzyński posiada inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod.powiat@golub-dobrzyn.com.pl lub pocztą tradycyjną: Inspektor Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego IBI.272.22.2023 którego przedmiotem jest „Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach projektu „Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim - pakiet 5”.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. z dnia 14 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla 20 uczniów/ 2 grupy po 10 osób, w terminie do 30.11.2023r.

2. Szkolenie przeznaczone jest dla młodzieży/ uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.
3. Ilość godzin: min. 30h dydaktycznych na grupę (1 godzina dydaktyczna=45 min.).
Zajęcia mogą być przeprowadzone w dowolnych dniach od pn-pt w godzinach pozalekcyjnych, od 15.00 do 21.00, w sobotę i niedzielę od 8.00-20.00, po ustaleniu z dyrekcją szkoły.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości uczestników kursu w przypadkach losowych lub rezygnacji uczestnika w trakcie kursu.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z dyrekcją szkoły harmonogramu przeprowadzenia kursu po podpisaniu umowy.
6. Miejsce szkolenia:
- kurs może odbywać się w sposób stacjonarny, e-learningowy lub on-line (szkolenia on-line prowadzone przez kompetentnego wykładowcę i odbywają się we wcześniej ustalonych godzinach, podobnie jak w przypadku szkoleń stacjonarnych. Szkolenia online są realizowane za pomocą specjalnej platformy internetowej, do której logują się uczestnicy. Po zalogowaniu do platformy, każdy uczestnik na żywo obserwuje i słyszy to co prezentuje wykładowca. Poszczególne ćwiczenia odtwarza samodzielnie na swoim własnym komputerze. Może w każdej chwili komunikować się z trenerem głosowo lub poprzez chat. W przypadku bardziej złożonego problemu trener ma możliwość udzielenia pomocy zdalnej na komputerze uczestnika. Materiał szkoleniowy (ekran wykładowcy i jego komentarz) jest udostępniany uczestnikom szkolenia na ich komputerach. Kurs odbywa się w oparciu o materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (skrypt oraz pliki ćwiczeń), pobierane przez uczestników na początku kursu.). W przypadku szkoleń stacjonarnych kurs ma odbywać się w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu (Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy salę szkoleniową zgodnie z wymogami KOWEZiU) w godzinach niekolidujących z zajęciami lekcyjnymi.
Jeśli Wykonawca zaoferuje realizację kursu w innym miejscu to będzie on zobowiązany na własny koszt zapewnić każdemu uczestnikowi kursu dojazd z siedziby szkoły do miejsca realizacji kursu i z powrotem. Czas dojazdu uczestników kursu nie może przekroczyć jednej godziny w jedną stronę. Transport musi być tak zorganizowany, by uczniowie nie musieli czekać więcej niż 15 minut na transport powrotny po zakończeniu zajęć.
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie kursu na platformie e-learningowej. W takiej formie Zamawiający wymaga nielimitowanego dostępu dla każdego użytkownika w terminie realizacji zadania, kurs w języku polskim, zakończony certyfikatem.
7. Tematyka szkolenia:
- montaż wideo, korekcja kolorów, efekty wizualne, grafika ruchoma i postprodukcja dźwięku.

8. W przypadku kursów stacjonarnych i on-line Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad frekwencją obecności uczestników kursu poprzez:
-prowadzenie list obecności uczestników kursu,
-bieżące informowanie Zamawiającego o nieobecności na kursie osób skierowanych, nie przystąpieniu do kursu przez te osoby lub też rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania,
-zawiadomienie Zamawiającego o fakcie uchylenia się uczestnika kursu od przystąpienia do ewentualnych zaliczeń cząstkowych oraz egzaminu końcowego;
- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (po zakończeniu kursu) raport z realizacji kursu zawierający:
-imienne wskazanie osób, które odbyły kurs (wymagane jest dołączenie do raportu list obecności),
-wykaz wydanych uczestnikom dokumentów wraz z poświadczeniem ich odbioru oraz kserokopie wydanych uczestnikom kursu dokumentów (certyfikatów);
-rozliczenie godzin zrealizowanych na kursie uwzględniające tematykę zrealizowanych zajęć,
-ankiety oceny szkolenia łącznie z ich opracowaniem,
oraz dokumentację fotograficzną w formie płyty CD/DVD
9. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i systematycznego prowadzenia wszelkiej dokumentacji kursu; podczas trwania kursu dokumentacja będzie udostępniana osobom kontrolującym kurs, a po zakończeniu kursu niezwłocznie przekazana do biura projektu.
10.Wszystkie dokumenty i materiały szkoleniowe, miejsce prowadzenia szkolenia i listy obecności muszą być oznaczone logotypami projektu zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.
11. Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty złożone zgodnie ze wskazaniami SWZ.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego dla każdej części zamówienia w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium Waga
Cena
60,00 %

Skrócenie terminu 40,00 %

Nazwa kryterium: Cena
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku „bez zaokrąglania”), obliczona wg wzoru:
Comin
C= ( ------------------- x 100 pkt) x Wc
Cobad

sposób oceny:
Comin – najniższa oferowana cena brutto
Cobad – cena ofertowa brutto badanej oferty
Wc – waga kryterium oceny – 60 %


Nazwa kryterium „skrócenie terminu”
T – punkty uzyskane w kryterium „skrócenie terminu”.

Ocena punktowa w kryterium „skrócenie terminu” dokonana zostanie wg poniższych zasad:

Za brak skrócenia terminu wykonania zamówienia – 0 pkt
Za skrócenie terminu wykonania zamówienia o 14 dni – 40 pkt
Za skrócenie terminu wykonania zamówienia o 7 dni – 20 pkt

Maksymalny termin wykonania zadania dla każdej części zamówienia - do 30.11.2023 r.

sposób oceny:

Wc – waga kryterium oceny – 40 %

Kbad
T= ( ---------- x 100 pkt) x Wc
40

T – punkty uzyskane w kryterium „skrócenie terminu”
Kbad–ilość punktów w ofercie badanej przyznana wykonawcy w kryterium "skrócenie terminu"

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z największą liczbą punktów z uwzględnieniem wag każdego kryterium i wyliczona wg wzoru:
O=C+T

gdzie:
O - oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę
C - oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „Cena”
T – oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „Skrócenie terminu”.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalna liczbę punktów. Pozostałym ofertom wypełniającym wymagalne kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kurs Florystyki I i II stopnia
1. Liczba uczestników: 1 nauczyciel z Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu.
2. Ilość godzin: min. 40h dydaktycznych (po 45 min.).
3. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z uczestnikiem kursu harmonogramu przeprowadzenia kursu po podpisaniu umowy (sugerowany tryb wieczorowy lub weekendowy).
4. Miejsce szkolenia:
- powiat golubsko-dobrzyński lub powiaty ościenne.
5. Tematyka kursu:
Kurs florystyczny
1. Zawód florysta -perspektywy rozwoju z branży • Warsztat florystyczny – materiałoznawstwo • narzędzia i urządzenia florystyczne • środki techniczne • materiały dekoracyjne • organizacja stanowiska pracy
2. Materiał roślinny • podstawowe wiadomości z zakresu botaniki, fizjologii i morfologicznej budowy roślin • pielęgnacja roślin doniczkowych • przedłużanie trwałości roślin • zielone dodatki we florystyce • wybór roślin do zastosowania w kompozycjach • Teoria barw i kompozycji • zagadnienia normalizacji we florystyce • kolor i perspektywa • Florystyczne zasady kompozycyjne • porządek we florystyce • styl kompozycji • linie w kompozycji • punkt w kompozycji • sposób rozmieszczenia elementów w kompozycji • proporcje we florystyce • Zastosowanie kwiatów sztucznych przy tworzeniu kompozycji. • Sposoby wiązania wstążek i kokard • Pakowanie prezentów • Dekorowanie roślin doniczkowych • Ocena jakości roślin ciętych- zajęcia w terenie • analiza warunków zakupowych: cena, transport • rozpoznawanie różnych rodzajów roślin ciętych i doniczkowych • ciekawostki ze świata roślin użyteczne przy dokonaniu zakupu • Przygotowanie roślin do sprzedaży • prawidłowe postępowanie z materiałem roślinnym: podcinanie, obieranie z liści i kolców • kondycjonowanie profesjonalne i sposobami domowymi • właściwe przechowywanie kwiatów i zieleni ciętej
3. Florystyka okolicznościowa • nauka wykonywania kokard ozdobnych i dostosowanie ich do kompozycji • rodzaje technik układania kwiatów • zasady prawidłowo wykonanego bukietu • bukiety komercyjne na co dzień i od święta • bukiety na kryzach i w ręku • bukiety okrągłe i stopniowane • Sztuka układania kwiatów w naczyniach • kompozycje w naczyniach klasyczne i nowoczesne • Dekoracje stołów weselnych i okazjonalnych • cechy dobrej dekoracji stołu • dobór naczyń i kwiatów • rozmieszczenie kompozycji na stole • dodatkowe elementy wystroju stołu • okolicznościowa dekoracja stołu
4. Florystyka ślubna • historia bukietu ślubnego i moda współczesna • trafiony dobór bukietu ślubnego do ubioru i oczekiwań panny młodej • rodzaje bukietów ślubnych: • wiązanki okrągłe: biedermeier, półkula w mikrofonie, berło, kamelia, • wiązanki spływające: kaskada, wiązanka francuska, wiedeńska, angielska • pozostałe formy: naręcze, pomander, wachlarz, muOa, bransoletka z kwiatów • dekoracja domu Panny Młodej • dekoracja auta • dekoracja kościoła • pomysły na prezenty dla rodziców i gości
5. MarkeEng wyrobów i usługi florystyczne • analiza rynku konkurencji • rynek kwiatów • kalkulacja kosztów wyrobów florystycznych • wycena bukietów • Profesjonalna obsługa klienta • rozpoznanie różnych typów klienta • przyjmowanie zamówień oraz ustalanie formy płatności • Najnowsze trendy florystyczne • nowości i nowinki ze świata florystyki
6. Florystyka komunijna • wianki i półwianki komunijne • dekoracja świecy • dodatki do strojów komunijnych • Biżuteria floralna • dobór biżuterii do osoby i okoliczności • dobór kwiatów i dodatków • bransoletki, naszyjniki, brosze • Duża forma przestrzenna w odniesieniu do otoczenia lub okoliczności • dobór odpowiednich materiałów i technik wykonywania form • metody mocowania kwiatów • floralne kompozycje wiszące, stojące, leżące • kompozycje wielkoformatowe
7. Florystyka Adwentu, Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy • wieniec adwentowy • wieniec bożonarodzeniowy • stroik wielkanocny • Florystyka funeralna • dobór materiałów do kompozycji pogrzebowych • nauka wiązania i pisania szarfy • bukiety do ręki • wiązanki we florecie • wieńce pogrzebowe okrągłe, półokragłe i płaskie • poduszki, serca, krzyże oraz pozostałe formy ozdobne
6. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2023r.
7. Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe (książki lub
materiały firmowe - skrypty zawierające pełną wiedzę z zakresu kursu) i inne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia (np. kwiaty, materiały dekoracyjne itp.).

8. Materiały dydaktyczne do zajęć teoretycznych (książki lub
materiały firmowe - skrypty zawierające pełną wiedzę z zakresu kursu) po zrealizowanym kursie stają się własnością uczniów;

9. Kurs winien zakończyć się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym przez Wykonawcę i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty złożone zgodnie ze wskazaniami SWZ.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego dla każdej części zamówienia w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium Waga
Cena
60,00 %

Skrócenie terminu 40,00 %

Nazwa kryterium: Cena
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku „bez zaokrąglania”), obliczona wg wzoru:
Comin
C= ( ------------------- x 100 pkt) x Wc
Cobad

sposób oceny:
Comin – najniższa oferowana cena brutto
Cobad – cena ofertowa brutto badanej oferty
Wc – waga kryterium oceny – 60 %


Nazwa kryterium „skrócenie terminu”
T – punkty uzyskane w kryterium „skrócenie terminu”.

Ocena punktowa w kryterium „skrócenie terminu” dokonana zostanie wg poniższych zasad:

Za brak skrócenia terminu wykonania zamówienia – 0 pkt
Za skrócenie terminu wykonania zamówienia o 14 dni – 40 pkt
Za skrócenie terminu wykonania zamówienia o 7 dni – 20 pkt

Maksymalny termin wykonania zadania dla każdej części zamówienia - do 30.11.2023 r.

sposób oceny:

Wc – waga kryterium oceny – 40 %

Kbad
T= ( ---------- x 100 pkt) x Wc
40

T – punkty uzyskane w kryterium „skrócenie terminu”
Kbad–ilość punktów w ofercie badanej przyznana wykonawcy w kryterium "skrócenie terminu"

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z największą liczbą punktów z uwzględnieniem wag każdego kryterium i wyliczona wg wzoru:
O=C+T

gdzie:
O - oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę
C - oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „Cena”
T – oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „Skrócenie terminu”.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalna liczbę punktów. Pozostałym ofertom wypełniającym wymagalne kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa tego warunku dla żadnej części postępowania. Należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu – na załączniku nr 2 do SWZ.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa tego warunku dla żadnej części postępowania. Należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu – na załączniku nr 2 do SWZ.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa tego warunku dla żadnej części postępowania. Należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu – na załączniku nr 2 do SWZ.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa tego warunku dla żadnej części postępowania. Należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu – na załączniku nr 2 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz oświadczeń w celu
wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Oświadczenie składane zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy PZP,
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
a) oświadczenie – zał. nr 3.
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy
PZP oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń w celu
wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Oświadczenie składane zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy PZP,
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
a) oświadczenie – zał. nr 3.
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy
PZP oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Przedmiotowe oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dla tej części zamówienia, dla której będzie składał ofertę:
1) wypełniony formularz ofertowy (dla części 1 - załącznik nr 1a, dla części 2 – załącznik nr 1b);
2) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
3) Wykonawca, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, to zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp musi złożyć wraz z ofertą – załącznik nr 3 do SWZ zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania mu do dyspozycji te zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zgodnie z art. 118 ust 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych podmiotów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia tych zasobów przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c) ustanowienie pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1.4) SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 2.
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień w zawieranej umowie, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy.
3.1.Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
a) w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia,
c) zawieszenia wykonywania usługi przez Zamawiającego,
d) zmiany miejsca prowadzenia kursów,
e) zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia,
f) zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp.
g) uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.),
h) rezygnacji przez Zamawiającego z części usługi,
i) zmiany stanu prawnego,
j) braku możliwości kontynuacji usługi z winy Zamawiającego,
k) działania sił natury,
l) konieczności zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy,
m) możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminów i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia,
n) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania usługi, o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
o) Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę dotychczasowego może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
p) zmian wysokości ceny, która spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
Warunki dokonania zmian:
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem
nieważności,
b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
- opisze zaistniałe okoliczności,
- uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
- obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
- opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy.
c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/sp_golub_dobrzyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-22 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.