eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › Usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa dla Gminy Miasta Puck w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina". Cz1. Usługa wykonania diagnozy cyberbezpieczenstwa Cz 2. Usługa szkoleniaOgłoszenie z dnia 2022-10-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa dla Gminy Miasta Puck w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
Cz1. Usługa wykonania diagnozy cyberbezpieczenstwa
Cz 2. Usługa szkolenia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA PUCK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1-go Maja 13

1.5.2.) Miejscowość: Puck

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@miasto.puck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastopuck.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

bip.miastopuck.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa dla Gminy Miasta Puck w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
Cz1. Usługa wykonania diagnozy cyberbezpieczenstwa
Cz 2. Usługa szkolenia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab0cb2fd-2dda-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00394433

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025802/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa dla Gminy Miasta Puck "Cyfrowa Gmina" . Cz.1. Diagnoza cyberbezpieczeństwa. Cz. 2 Usługa szkolenia.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

• Umowa o powierzenie grantu nr 3744/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00335829/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGKiM.271.12.2022.WJa

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługa wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Miasta Puck obejmująca:
a) ocenę zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI)/ Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC),
b) ocenę wybranych aspektów bezpieczeństwa systemów informatycznych,
c) ocenę dojrzałości wybranych procesów bezpieczeństwa,
d) opracowanie raportu z audytu oraz uzupełnienie arkusza do oceny,
e) wsparcie poaudytowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72150000-1 - Usługi doradztwa w zakresie audytu komputerowego oraz sprzętu komputerowego

79212200-5 - Usługi audytu wewnętrznego

4.5.5.) Wartość części: 4800,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

usługa szkolenia 57 pracowników Urzędu Miasta Puck z zakresu cyberbezpieczeństwa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego

4.5.5.) Wartość części: 10608,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3690,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6150,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3690,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7842389060

7.3.3) Ulica: ul. Platanowa 15,

7.3.4) Miejscowość: Gniezno

7.3.5) Kod pocztowy: 62-200

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3690 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-09-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9975,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENTERPRESS Marzena Żurek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8691969391

7.3.3) Ulica: ul. Walerego Sławka 17/23,

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-633

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1850 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.