eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mogilno › Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno-Jaworowo w km 12+138 - 13+163 na długości 1,025 km w obrębie Ostrowo IIOgłoszenie z dnia 2023-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno-Jaworowo w km 12+138 – 13+163 na długości 1,025 km w obrębie Ostrowo II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092365448

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Konopnickiej 20

1.5.2.) Miejscowość: Mogilno

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 52 315 70 47

1.5.8.) Numer faksu: 52 315 70 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpmogilno@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp-mogilno.rbip.mojregion.info/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno-Jaworowo w km 12+138 – 13+163 na długości 1,025 km w obrębie Ostrowo II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6af0a5f8-5219-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00394239

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045136/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno-Jaworowo w km 12+138 – 13+163 na długości 1,025 km w obrębie Ostrowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdp-mogilno.rbip.mojregion.info/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym
składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p.,
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: zdpmogilno@post.pl
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdpmogilno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których
mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc,
.docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 KB/S,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Instytutu Miar.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Jakub Łuczkowiak, e-mail: jakubluczkowiakzdp@gmail.com
5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
7. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania odpowiednio ofert.
8. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 7, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny
do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia
ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 7, zamawiający nie ma
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
9. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 8, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.11.272.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno-Jaworowo w km 12+138 – 13+163 na
długości 1,025 km w obrębie Ostrowo. Droga powiatowa 2449C stanowi pas drogowy zlokalizowany na działkach
ewidencyjnych numer 257 i 258/3 obręb Ostrowo - gmina Strzelno, woj. Kujawsko — Pomorskie. Działki stanową pas drogi
powiatowej, dla przedmiotowych działek Zarządca drogi rozpoczął proces powiatyzacji.
Roboty remontowe będą prowadzone w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej w miejscu istniejącej jezdni
bitumicznej. Nie nastąpi zajęcie gruntów obcych.
Początek i koniec drogi do modernizacji został oznaczony , przez Inwestora, w terenie poprzez wbicie metalowych bolców w
oś drogi i zakreślony farbą najezdni.
Modernizacja polegać będzie na oczyszczeniu istniejącej jezdni, ścięciu zawyżonych poboczy gruntowych, wykonaniu
nakładki z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową kationową istniejącej nawierzchni
bitumicznej jezdni w ilości wg przedmiaru robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
a) Cena (C) – maks. 60 pkt;
b) Gwarancja (G) – maks. 40 pkt.;
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
a) Cena (C)
C = cena najniższa brutto*/ cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
• Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym.
• Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
b) Gwarancja (G)
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie długości terminu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w
formularzu oferty. Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji zostanie przyznana zgodnie z poniższym:
G = [(G of. Ocen. – 36) / 24] * 40
gdzie:
G - ilość punktów w kryterium okres gwarancji (w zaokrągleniu do dwóch miejsc
po przecinku)
G of. ocen. - okres gwarancji wyrażony w miesiącach w ofercie ocenianej
60 - 36 - długość przedziału określającego dopuszczalne limity okresu gwarancji określone przez Zamawiającego
UWAGA:
Najkrótszy możliwy termin okresu gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 36 miesięcy
Najdłuższy możliwy termin okresu gwarancji uwzględniony do oceny ofert: 60 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki
zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą.
Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji lub wskaże okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, oferta zostanie
odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów (P), stanowiących sumę punktów przyznanych w
każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru:
P = C + G
gdzie:
P – liczba uzyskanych punktów
C – liczba uzyskanych punktów w kryterium Cena
G – liczba uzyskanych punktów w kryterium Gwarancja
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100,00.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, iż posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub w
mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i użytkowaniem mienia oraz
szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (o.c. deliktowa i kontraktowa) na sumę
gwarancyjną min. 100 000 zł.
Uwaga: Zamawiający nie wymaga odrębnej polisy do przedmiotowego kontraktu. Wykonawca spełni wymaganie składając
ogólną polisę ubezpieczenia OC, która obejmuje przedmiot zamówienia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie zdolności technicznej
Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę,
modernizację, przebudowę, rozbudowę, remont drogi o wartości przynajmniej 200 000,00 złotych.
b) w zakresie zdolności zawodowej:
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą
uprawnienia w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do
wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże roboty budowlane określone w warunku wskazanym w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 lit.
a. oraz złoży dowody, że roboty te zostały wykonane należycie.
Przedmiotowy wykaz robót budowlanych należy złożyć na formularzu udostępnionym w ramach niniejszej SWZ - wzór
przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 7 SWZ.
2) Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
określonym w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 3. W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy, wykonawca
powinien załączyć do polisy inny dokument potwierdzający odprowadzanie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego lub
rachunek).
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym
wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 lit. b.
Przedmiotowy wykaz osób należy złożyć na formularzu udostępnionym w ramach niniejszej SWZ - wzór przedmiotowego
oświadczenia stanowi zał. nr 10 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy w przypadkach przewidzianych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych oraz jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust.1 Ustawy sankcyjnej:
Z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę o której mowa w art. 2 przedmiotowej ustawy ze wskazaniem zastosowania środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej,
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej,
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1-3 powyżej.
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej, Zamawiający odrzuca ofertę takiego
wykonawcy na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 lit. a Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.