eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Różańsko › Termomodernizacja oraz przebudowa Leśniczówki Leśnictwa Różańsko w miejscowości Piołunek 1 - III postępowanieOgłoszenie z dnia 2023-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja oraz przebudowa Leśniczówki Leśnictwa Różańsko w miejscowości Piołunek 1 - III postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różańsko

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Różańsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210238288

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piołunek 1A

1.5.2.) Miejscowość: Różańsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-311

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957601814

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rozansko@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rozansko.szczecin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja oraz przebudowa Leśniczówki Leśnictwa Różańsko w miejscowości Piołunek 1 - III postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4590e5f8-5202-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00393998

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00234218/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Termomodernizacja wraz z przebudową Leśniczówki Różańsko

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadl_rozansko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
wyłącznie Platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”) https://portal.smartpzp.pl/nadl_rozansko . Wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w zakładce „Korespondencja"

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu skorzystania z Platformy
konieczna jest rejestracja Wykonawcy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/nadl_rozansko po kliknięciu na przycisk „Załóż konto”.
Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go
za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
Zamawiający, informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów i
złożenia oferty nie jest niezbędne posiadanie certyfikatu kwalifikowanego. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi
kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych
dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm. Minimalne
wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy: a) przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w
formacie odpowiednio . png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath,
.xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg, b) wymagania sprzętowe dla Wykonawcy:
- przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze,
Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
- lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek,
- system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym,
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz
do komunikacji wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do
archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) wykonawca dołącza do
Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym
podpisem (typ wewnętrzny):
- dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES,
- Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES. Pełen i
szczegółowy opis w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Z-cy informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśniczy
Nadleśnictwa Różańsko. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, panią Karolinę Kaczmarek, z którą w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie wybierając numer +48 91 432 8712.Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.Z-cy udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IXPZP, do upływu terminu do ich wniesienia.Dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art.255-256 i 310 PZP – w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie
zamówienia i jego Archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania
zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.Dane osobowe
pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Dane osobowe
pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom
świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe.Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem
niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w
przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Z-cego, z uprawnienia, o
którym mowa wart. 15 ust. 1 -3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem dodatkowych
informacji,mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,do
sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są
przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,do
żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust.2RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie
ogranicza przetwarza danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku,
gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa wart. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia Z-cy nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO.Pozostałe informacje w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
dociepleniu stropu nad parterem oraz poddaszem, ociepleniu ścian poddasza, przebudowie pomieszczeń kancelarii (powiększenie pomieszczenia łazienki umożliwiające montaż kabiny prysznicowej, wykonanie części nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych, remont łazienki, wymiana stolarki drzwiowej).
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik nr 10 do SWZ,
- Przedmiar robót – Załącznik nr 2.1. do SWZ,
- Formularz do sporządzenia uproszczonego kosztorysu ofertowego – Załącznik nr 2a.1. do SWZ,
- Projekt architektoniczno - budowlany – Załącznik nr 11 do SWZ,
· Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest działka nr ewid. 429/1, obręb: Różańsko, gmina: Dębno

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
oceny ofert: cena - 60%, przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości - 40%.
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C = (Cn/Co) x 100 pkt x 60 %
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto podana w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W ramach kryterium „Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości”
oceniane będzie przedłużenie okresu gwarancji jakości w stosunku do minimalnego
okresu gwarancji jakości wynikającego z SWZ (tj. 36 miesięcy od dnia zakończenia
realizacji Przedmiotu Umowy wskazanego w protokole odbioru końcowego
Przedmiotu Umowy). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęta liczba pełnych
miesięcy przedłużająca minimalny okres gwarancji jakości zawarta w formularzu
Oferty (załącznik nr 1 do SWZ). Wykonawca może przedłużyć minimalny okres gwarancji jakości maksymalnie o 12 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje przedłużenie minimalnego okresu gwarancji o liczbę miesięcy równą zero, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został minimalny 36 miesięczny okres gwarancji i przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium 0 punktów. Oferta z zaoferowaną największą liczbą miesięcy przedłużającą minimalnym okres gwarancji (tj. maksymalnie o 12 m-cy) otrzyma najwyższą ilość punktów w tym kryterium oceny ofert (tj. 40 pkt). W przypadku zaoferowania liczby miesięcy przedłużających minimalny okres gwarancji jakości więcej niż o 12 miesięcy, do oceny w ramach tego kryterium
przyjęte zostaną 12 miesięcy oraz maksymalna ilość punktów (tj. 40 pkt). Natomiast do umowy zostanie wprowadzony przedłużony okres gwarancji jakości wynikający z Oferty. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) liczby miesięcy przedłużających minimalny okres gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został minimalny 36 miesięczny okres gwarancji i przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium 0 punktów.
Pozostali Wykonawcy, tj. Wykonawcy, którzy zaoferują liczbę miesięcy przedłużającą minimalny okres gwarancji pomiędzy maksymalnie o 12 miesięcy, a minimalnie o 1 miesiąc otrzymają liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
Go
G = --------------------------------- x 40%x100 pkt
Gn (12 mc.)
gdzie:
G – liczba punktów w ramach kryterium „Przedłużenie minimalnego okresu
gwarancji jakości”,
Go – liczba miesięcy przedłużająca minimalny okres gwarancji jakości w ofercie ocenianej
Gn – najwyższa liczba miesięcy przedłużająca minimalny okres gwarancji jakości przewidziana przez Zamawiającego (o 12 miesięcy)
Maksymalna ilość punktów za przedłużenie minimalnego terminu gwarancji – 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w
odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100 zł)
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
wykonał:
co najmniej dwie roboty budowlane (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegające na budowie, przebudowie budynku mieszkalnego,
obejmujące wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej o wartości zadania nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda.
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: a) co najmniej 1 osobą – Kierownikiem Robót, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w co najmniej
ograniczonym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potw. braku podst. do wyklucz.z postępow.,o których mowa w pkt 6.1. i 6.3.W-ca składa wraz z ofertą oświadcz.,o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. b)oświadcz. o braku podst. do wyklucz., sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym zał. nr 3B do SWZ.W celu potw.braku
podstaw do wyklucz.,o których mowa w pkt 6.1. i 6.3. Z-cy przed udzieleniem zamówienia,działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP
wezwie W-cę,którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie,nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,aktualnych na dzień złożenia następujących podmiot. śr. dowodowych: a)oświadcz.W-cy,w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP,o braku przynal. do tej samej grupy kapitał.,w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.o ochronie konkurencji i
konsumentów(tekst jedn.Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.),z innym W-cą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową,albo
oświadcz. o przynal. do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub inform. potw. przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego W-cy należącego do tej samej grupy kapitałowej-(wzór oświadcz.W-cy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynal. lub braku przynal. do tej samej grupy kapitałowej stanowi zał.nr6do SWZ),b)zaświad. właściwego naczelnika
US potw.,że W-ca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem,a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadcz.,Z-cy żąda złożenia
dokumentów potw.,że przed upływem terminu składania ofert W-ca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,c)zaświadcz. albo innego dokumentu
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS
potw., że W-ca nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społ. lub zdrow., w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP,wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezp. społ. lub zdrow. wraz z
zaświadcz. albo innym dokumentem Z-cy żąda złożenia dokumentów potw.,że przed upływem terminu składania ofert W-ca dokonał
płatności należnych składek na ubezp. społ. lub zdrow. wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności,d) odpisu lub infor. z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP,sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji W-ca nie jest zobowiązany do
złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Z-cy może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych,o ile W-ca wskazał w oświadcz.,o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów.e)oświadcz. w-cy o aktualności infor. zawartych w oświadcz.,o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP(oświadcz. o
braku pods.do wykl., sporządzone wg załącznika nr 3B do SIWZ),w zakresie podst. wykl. z postęp. określonych w: a) art. 108 ust. 1
pkt 1-2 PZP,b) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, c) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamów. pub. tytułem
środka zapobieg.,d)art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu
zakłócenie konkurencji, e)art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,f) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP,odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących
płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), g) art. 109 ust. 8 i 10 PZP,h) art. 7 ust. 1 pkt 1 Specustawy;i) art. 7 ust. 1 pkt 2
Specustawy j)art. 7 ust. 1 pkt 3 Specustawy-(wzór oświadcz. W-cy o aktualności infor. zawartych w oświadcz.,o którym mowa w art.
125 ust. 1 PZP w zakresie podst.wyklucz. z postęp. stanowi zał.nr 9 do SWZ).Pełen opis w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3A do SWZ.
Oświadczenia, o których mowa wyżej stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w lit. a), wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający
sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji
dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje się
na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami
wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Okres
wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert. c) dowodów określających,
że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności
technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty. d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), doświadczenia (jeżeli jest wymagane) wykształcenia (jeżeli
jest wymagane) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ).
Pełen i szczegółowy opis w SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert W-ca zobowiązany jest złożyć Z-cemu Ofertę zawierającą:
a) formularz Oferty wg wzoru stanowiącego zał.nr 1 do SWZ pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,b) kosztorys ofert. uproszczony sporządzony na
podstawie przedmiaru robót stanowiącego zał.nr 2 SWZ pod rygorem nieważności, w formie elektron. lub w postaci elektron.
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (Z-cy zaleca sporządzenie kosztorysu ofer.z wykorzystaniem
formularza stanowiącego zał.nr 2a do SWZ), c) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio
zał. nr 3A i zał.3B do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektron.lub w postaci elektron.opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie,
złożone przez: - Wykonawcę,- W-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia); d) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio zał.nr
3C i zał. 3D do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektron. lub w postaci elektron.opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu udostępniającego W-cy zasoby na zasadzie
określonej w art. 118 PZP,o ile dotyczy,e) zobow.podmiotu udostęp.zasoby do oddania W-cy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamów. lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że W-ca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasob.tych podm. zgodnie z pkt 9.4. SWZ, jeżeli W-ca wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobow.do
oddania w-cy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamów.stanowi zał. nr 5 do SWZ), f)odpis lub
inform. z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu W-cy/podmiotu
udostępn. zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, jest umocowana do jego reprezentowania.W-ca nie jest zobow.
do złożenia dok., o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Z-cy może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby dostarczy dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów, g) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wcy/podm.udostępn.zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, jeżeli w imieniu W-cy/podm. udostęp.zasoby działa
osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. odpisu
lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), sporządzone pod rygorem nieważności w postaci elektron. i
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektron. podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie opisanej w pkt
9.17-9.21 SWZ, h) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnom.ustanowionego przez W-ców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów. do reprezent. ich w postępowaniu albo do reprezent. w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamów. Publ., jeżeli ofertę składają W-cy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektron.i opatrzonej się kwalifikowanym podpisem elektron., podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie opisanej w pkt 9.17-9.21 SWZ, i) podmiotowy środek dowodowy w postaci
oświadcz., o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP – z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni W-cy,
w przypadku w-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów.(Z-cy rekomenduje wykorzystać oświadczenie
znajdujące się w treści formularza Oferty stanowiącego zał. nr 1 do SWZ).j) wadium w oryginale w postaci elektron.,
opatrzonej kwalifi.podpisem elektron.osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy W-ca wnosi wadium w formie
niepieniężnej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299). Wadium wnoszone w
pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP Paribas Bank S.A. Oddział w Myśliborzu nr rachunku: 13 2030 0045 1110 0000 0126 4460 z
dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Termomodernizacja i przebudowa Leśniczówki Leśnictwa
Różańsko w miejscowości Piołunek 1 - II postępowanie”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w
podanym
terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Wadium wnoszone w formie
gwarancji lub poręczenia, o których mowa w
pkt 11.2 ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę
przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub
złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich
siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i
nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w
art. 98 ust. 6 PZP. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): 1)w formularzu oferty
należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich W-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2)oferta musi być
podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich W-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa
załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 3)Oświadcz.,o których
mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadcz. o speł. war. udziału w postęp.(wg wzoru stanowiącego zał. nr 3A do SWZ) oraz
oświadcz. o braku podst.do wykl.(wg wzoru stanowiącego zał.nr 3B do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadcz.te
potwierdzają brak pods.wyklucz.oraz spełn. war.udziału w postęp.w zakresie, w jakim każdy z w-ców wykazuje
spełn.war.udziału w postęp.Oświadcz. w-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej
powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektr. lub w postaci elektr.opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.4)dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. obowiązany będzie złożyć każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 5)wszyscy W-cy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamów.będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 6)W-cy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamów.wyznaczą spośród siebie W-cę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobow.,otrzymywania poleceń
oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów; 7)Z-cy może w ramach odpow. solidarnej żądać
wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich W-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów.łącznie
lub każdego z osobna. 8)Z-cy informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków
dot.wykształcenia, kwalifikacji zawod. lub doświadcz. w-cy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamów.mogą polegać na
zdoln.tych z w-ców, którzy wykonają rob.bud., do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym
Wca jest zobow.załączyć do oferty podm.śr.dow.w postaci oświadcz.,z którego wynika, które roboty bud.wykonają
poszczególni W-cy. Wzór stosownego oświadcz.został zawarty w formularzu Oferty stanowiącym zał.nr 2 do SWZ i Z-cy
zaleca złożyć to
oświadcz.właśnie w tym formularzu. W przypadku W-ców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia
dot. oferty W-ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamów.(konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem,że
do odpowiedzi na wezwanie Z-cego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 9.3. należy załączyć (1)
zaświad.właściwego naczelnika US potw.,że W-ca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem
podatków lub opłat wraz z zaświad.,Z-cy żąda złożenia dokumentów potwierdzające, że przed upływem terminu składania
ofert W-ca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należn.,oraz (2) zaświad. albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału region.lub właściwej placówki terenowej KRUS potw., że W-ca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezp. społ. lub zdrow., w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezp. społ. lub zdrow. wraz z zaśw. albo
innym dokumentem Z-cy żąda złożenia dokumentów potw.,że przed upływem terminu składania ofert W-ca dokonał
płatności należnych składek na ubezp. społ. lub zdrow. wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące poroz.w sprawie spłat tych należn.-odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z-cy na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:(1)w zakresie
zmiany terminów realizacji poszczególnych robót określonych w Harmonogramie oraz Terminu Wykonania;(2)w zakresie
zmiany kolejności wykonywania lub zmiany terminów wykonania poszczególnych świadczeń wchodzących w skład
Przedmiotu Umowy w stosunku do kolejności i terminów określonych w Harmonogramie jednakże bez dokonywania zmiany
Terminu Wykonania. Przedmiotowa zmiana będzie mogła być wprowadzona w szczególności w przypadku zaistnienia
okoliczności wskazanych w pkt (1).(3)w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związanej z koniecznością
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych;(4)W zakresie
zmiany Wynagrodzenia, w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w pkt (3) będą miały wpływ na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna
decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności
mogących powodować zmianę umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani
nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.3.Niezależnie od postanowień
niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian danych Stron
ujawnionych w rejestrach publicznych, nie stanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 PZP. Pełen i szczegółowy opis zawiera SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy (SmartPZP), https://portal.smartpzp.pl/nadl_rozansko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z uwagi na fakt iż formularz Ogłoszenie o zamówienia nie przewiduje wskazania terminu realizacji zamówienia/umowy w tygodniach, Zamawiający wskazał termin w dniach w ilości 70 dni. Docelowym terminem zgodnym z SWZ oraz dokumentami zamówienia jest termin 10 tygodni od momentu przekazania terenu budowy.
2. Pełen i szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera SWZ dostępny na stronie https://portal.smartpzp.pl/nadl_rozansko

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.