eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Zapewnienie w formie cateringu dla 31 uczestników Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle 1 ciepłego posiłku dziennie (obiad jednodaniowy)Ogłoszenie z dnia 2023-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zapewnienie w formie cateringu dla 31 uczestników Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle 1 ciepłego posiłku dziennie (obiad jednodaniowy)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004010685

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 25

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 4134464328

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mopsjaslo@mopsjaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mopsjaslo.4bip.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zapewnienie w formie cateringu dla 31 uczestników Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle 1 ciepłego posiłku dziennie (obiad jednodaniowy)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6adf2ce-51fb-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00393697

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f6adf2ce-51fb-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym oświadczenie wstępne, odbywa się przy użyciu platformy e-zamówienia, która jest dostępna na https://ezamowienia.gov.pl
2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
3. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji w postępowaniu nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz dokumentów innych niż określone w SWZ, odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej, na adres Zamawiającego: mopsjaslo@mopsjaslo.pl
6. Dokumenty i oświadczenia elektroniczne, inne niż określone SWZ, składane są przez Wykonawcę e-mailem na adres Zamawiającego: mopsjaslo@mopsjaslo.pl. W tytule wiadomości Zamawiający zaleca wskazanie znaku postępowania. Sposób sporządzenia dokumentów i oświadczeń elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
7. Za datę przekazania dokumentów, o których mowa w SWZ, przyjmuje się datę ich wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: mopsjaslo@mopsjaslo.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z rozdziałem 12 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z rozdziałem 12 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FK.261.101.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w formie cateringu dla 31 uczestników Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle 1 ciepłego posiłku dziennie (jednodaniowy obiad) w dni robocze od poniedziałku do piątku o godzinie 13:30

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-10-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW
a) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
LP = C + A
gdzie:
LP – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium I,
A - punkty uzyskane w kryterium II.
b) Ocena punktowa w kryterium I „Cena ofertowa brutto za przygotowanie i dowóz całego przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto za przygotowanie i dowóz całości zamówienia wykazana w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Cena brutto musi zawierać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia.
Ocena punktowa w kryterium II „Aspekty społeczne” dokonana zostanie na podstawie zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia osób wykazanych w art. 96 ust. 2 ustawy PZP.
2. Kryterium oceniane będzie poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia w formularzu oferty (tabela) i będzie podlegało ocenie wg wzoru poniżej:
• zatrudnienie do realizacji zamówienia co najmniej 2 osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 PZP. – 40 pkt;
• zatrudnienie do realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby, o których mowa w art. 96 ust. 2 PZP. – 20 pkt;
• jeżeli Wykonawca nie wskaże do realizacji zamówienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 PZP – 0 pkt – oferta podlega odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
2. Zamawiający określa dodatkowe wymagania związane z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy PZP:
a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
c) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
d) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,
e) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
f) innych osób niż określone w lit. a–e, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2241) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.
3. Zamawiający stawia wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 PZP Zamawiający stosownie do art. 69 ust. 3 Ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wskazanych przez Zamawiającego do czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465)
a) Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób przygotowujących lub dostarczających posiłki przez cały okres trwania zamówienia,
b) Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez Zamawiającego, a wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wykonuje samodzielnie to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania- wykonawca złoży oświadczenie w tym zakresie w terminie 7 dni od podpisania umowy,
c) Jeżeli oferta zostanie złożona przez spółkę osobową, w której wspólnicy będą samodzielnie świadczyć pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego, to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania - wykonawca złoży oświadczenie w tym zakresie w terminie 7 dni od podpisania umowy,
d) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 69 ust. 3: w terminie 7 dni od zawarcia umowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, z którego wynikało będzie, iż przy realizacji zamówienia (przygotowaniu lub dowozie posiłków) zatrudnione są osoby na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub zaświadczenie o samozatrudnieniu.
e) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 69 ust. 3:
W przypadku niezatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę lub w przypadku niewywiązania się z obowiązku przekazania zamawiającemu we wskazanym w SWZ terminie oświadczenia, z którego wynikało będzie, iż przy realizacji zamówienia zatrudnione są osoby na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (lub o samozatrudnieniu) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki; niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy stanowiące załącznik nr 4.
7. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik –pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum .zip.
W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie wstępne, o którym mowa w pkt 4.4.1.1.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiana jest dopuszczalna wyłącznie w zakresie niepowodującym zwiększenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy.
2) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia.
3) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:
a) gdy wykonanie przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zleceniodawcy,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem ich nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-22 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-22 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
 Kryterium I - cena– waga 60 %
 Kryterium II – aspekty społeczne - waga 40%
Zamawiający wymaga aby Wykonawca do przedmiotu zamówienia zatrudniał osoby, o których mowa w art. 96 ust. 2 PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.