eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starachowice › "REMONT DOJAZDU DO SIEDZIBY NADLEŚNICTWA STARACHOWICE NA DZIAŁCE NR EWID. 1121, 1120 OBR. EWID. 0002 W STARACHOWICACH."Ogłoszenie z dnia 2023-09-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„REMONT DOJAZDU DO SIEDZIBY NADLEŚNICTWA STARACHOWICE NA DZIAŁCE NR EWID. 1121, 1120 OBR. EWID. 0002 W STARACHOWICACH.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Starachowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290020101

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d

1.5.2.) Miejscowość: Starachowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starachowice@radom.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://starachowice.radom.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„REMONT DOJAZDU DO SIEDZIBY NADLEŚNICTWA STARACHOWICE NA DZIAŁCE NR EWID. 1121, 1120 OBR. EWID. 0002 W STARACHOWICACH.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-336cc2df-5160-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00392933

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00431511/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 „REMONT DOJAZDU DO SIEDZIBY NADLEŚNICTWA STARACHOWICE NA DZIAŁCE NR EWID. 1121, 1120 OBR. EWID. 0002 W STARACHOWICACH.”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starachowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starachowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej, stanowiącym załącznik nr 8 do
SWZ.
2. Maksymalna ilość plików przesyłanych za pośrednictwem platformy zakupowej wynosi 10 plików lub spakowanych folderów.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie zakupowej. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień,
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w ust 8.7.2 lub złożenia na platformie zakupowej.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 67 PZP określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie
zakupowej tj.
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje,
iż administratorem danych osobowych jest - Nadleśnictwo Starachowice, z siedzibą w: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14d, 27-200
Starachowice, tel.: +48 412747620, fax:+48 412747620, e-mail: starachowice@radom.lasy.gov.pl REGON: 290020101; NIP: 664-
000-60-61. Administrator wyznaczył osobę, z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować
się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Pozostałe informacje zawarte są w Rozdziale 20 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.270.1.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego i kompleksowego zakresu robót remontowych pn. „Remont dojazdu do siedziby Nadleśnictwa Starachowice na działce nr ewid.1121, 1120 w Starachowicach obręb 0002”
Remont podbudowy i nawierzchni dojazdu. Nawierzchnia betonowa z kostki . Podbudowa z kruszyw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Opcjonalnie (art. 441 ust.1 ustawy PZP) Zamawiający będzie uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy (dalej: ”Opcja”), obejmujący roboty związane z wykonaniem ułożenia kabla sieciowego (typu skrętka) oraz kabla energetycznego zasilającego na odcinku ok. po 50 m wg lokalizacji wskazanej na załączniku nr 9 do SWZ na działkach ewid. nr 1121, 1122 w obr. ewid. 0002, wg dokumentacji projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy wraz ze zleceniem dodatkowego zakresu „Opcji”.
3.23.1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów (kabli) wykonanych w ramach opcji:
a) opatrzoną oświadczeniem geodety sporządzającego inwentaryzację o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji o którym mowa w art. 12 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz opatrzoną klauzulą o odpowiedzialności karnej sporządzającego za złożenie fałszywego oświadczenia, lub
b) przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o opatrzoną klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt. 3 w/w ustawy.
Termin przekazania Zamawiającemu w/w inwentaryzacji powykonawczej oraz zasady płatności za inwentaryzację zostaną ustalone z Wykonawcą w negocjacjach, z zastrzeżeniem, że termin przekazania w/w inwentaryzacji nie będzie dłuższy niż 40 dni od terminu zakończenia robót, a płatność za inwentaryzację zostanie dokonana po jej przekazaniu Zamawiającemu w wysokości stanowiącej maksymalnie 5 % wartości robót zleconych w „Opcji”.
3.23.2. W przypadku zlecenia zakresu robót w Opcji, Wykonawca musi zapewnić kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
3.23.3. Warunki płatności za zakres rzeczowy zlecony w Opcji zostaną ustalone w negocjacjach z Wykonawcą z uwzględnieniem wskaźników kosztorysowych ujętych w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu. Do negocjacji Wykonawca winien przedstawić kosztorys ofertowy robót zleconych w ramach Opcji, sporządzony z uwzględnieniem wskaźników kosztorysowych wskazanych w ofercie Wykonawcy.
3.23.4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia robót objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Roboty będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone maksymalnie na wartość do 30% wartości przedmiotu umowy określonego w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ i będą obejmować roboty opisane powyżej. W przypadku zlecenia robót w ramach „Opcji” obowiązuje termin realizacji robót wskazany w pkt. 4 SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa wart. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług i robót budowlanych podobnych do usług i robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia,
5.2. Zamówienia, o których mowa w ust. 5.1. będą polegały na powtórzeniu usług i robót budowlanych zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. wyszczególnionych wprost w opisie przedmiotu zamówienia lub różniących się od wyszczególnionych w przedmiarze parametrami wykorzystanych materiałów, parametrami wykonanych elementów przedmiotu zamówienia lub technologią wykonania.
5.3. Zamówienia, o których mowa w ust. 5.1. będą udzielane dotychczasowemu Wykonawcy po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
5.4. Zamówienia, o których mowa w ust. 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych ponad przedmiot zamówienia lub konieczności zmiany parametrów wykorzystanych materiałów, parametrów wykonanych elementów lub technologii wykonania.
5.5. Zamówienia, o których mowa w ust. 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 14.1. Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60%,
2) Okres gwarancji – 10 %,
3) Doświadczenie kierownika robót – 20 %
4) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 10 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika robót

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 PZP, dotyczące:
6.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego i w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
6.2.1.1. co najmniej jedną osobą zdolną do realizacji zamówienia tj.: kierownikiem robót posiadającym:
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 wpisanym na listę odpowiednich izb samorządu zawodowego oraz posiadającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
 doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót przy realizacji co najmniej 1 (jednego) zadania, tj. budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu drogi o wartości co najmniej 55 000,00 zł brutto.
6.2.1.2. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:
budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie dróg o nawierzchni twardej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), o nawierzchni z kruszyw o wartości nie mniejszej niż 55 000,00 zł brutto.
6.2.2. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie:
6.2.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
6.2.2.2. uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów,
6.2.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu OŚWIADCZENIE, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. W OŚWIADCZENIU należy podać następujące informacje:
7.1.1. o braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. art. 108 ust. 1 PZP, oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 – 2 i 4 – 6 PZP dotyczących Wykonawcy oraz ewentualnych podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega albo o istnieniu podstawy do wykluczenia z postępowania wraz z opisem środków naprawczych, które podjął Wykonawca, zgodnie z art. 110 ust. 2 PZP.
7.1.2. o spełnieniu warunków udziału zamówienia, o których mowa w pkt 6.2 SWZ, w tym o zakresie udziału podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
7.1.3. o aktualności i zgodności z prawdą podanych informacji oraz o świadomości konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu OŚWIADCZENIE, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. W OŚWIADCZENIU należy podać następujące informacje:
7.1.1. o braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. art. 108 ust. 1 PZP, oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 – 2 i 4 – 6 PZP dotyczących Wykonawcy oraz ewentualnych podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega albo o istnieniu podstawy do wykluczenia z postępowania wraz z opisem środków naprawczych, które podjął Wykonawca, zgodnie z art. 110 ust. 2 PZP.
7.1.2. o spełnieniu warunków udziału zamówienia, o których mowa w pkt 6.2 SWZ, w tym o zakresie udziału podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
7.1.3. o aktualności i zgodności z prawdą podanych informacji oraz o świadomości konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN:
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
9.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
9.2.1. pieniądzu,
9.2.2. gwarancjach bankowych,
9.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
9.2.4. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku ING Bank Śląski nr rachunku: 66 1050 1416 1000 0090 8144 9309 z dopiskiem: „wadium, remont drogi dojazdowej”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
9.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
9.7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.5. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
7.5.1. w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7.5.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
7.5.3. OŚWIADCZENIE składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.5.4. wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
7.5.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów który będzie uprawniony do kontaktowania się z Zamawiającym;
7.5.6. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
7.6. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany w Umowie
§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, w tym terminu, wynagrodzenia w przypadkach opisanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz w innych przypadkach opisanych w Umowie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian terminu realizacji całości robót objętych umową oraz terminu realizacji Przedmiotu umowy, w stosunku do treści złożonej oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wyszczególnionych poniżej, który zostanie odpowiednio wydłużony o czas niemożności realizacji Umowy przez Wykonawcę:
a) działania siły wyższej, w rozumieniu § 17 Umowy lub wystąpienia nadzwyczajnych warunków jak np.:
 nieprzewidziane wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy,
 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, skutkujące koniecznością zmiany Projektu i wykonania dodatkowych robót z zastrzeżeniem, że koniecznego okresu na wykonanie robót o długości do 7 dni nie uwzględnia się do zmiany terminów wykonania wskazanych w § 5. Liczby dni wskazanych w niniejszym tiret oraz tiret poniżej nie sumuje się
 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki posadowienia instalacji i urządzeń podziemnych, skutkujących koniecznością wykonania dodatkowych robót, mających wpływ na termin wykonania, z zastrzeżeniem, że koniecznego okresu na wykonanie robót o długości do 7 dni nie uwzględnia się do zmiany terminów wykonania wskazanych w § 5. Liczby dni wskazanych w niniejszym tiret oraz tiret powyżej nie sumuje się
 działanie sił przyrody, uniemożliwiające wykonywanie prac w sposób ciągły przez okres minimum 7 dni, które winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np.: przez instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktów prognostycznych LP itp.) – nie dotyczy sezonowości pór roku i przerwy zimowej
b) zawarcia umowy na realizację zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp lub wprowadzenie robót zamiennych, jeżeli uniemożliwia to wykonanie Przedmiotu umowy w pierwotnym terminie;
c) wprowadzenia zmian do Umowy w trybie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli wpływają one na termin wykonania Przedmiotu umowy
d) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności związanych z koniecznością usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, bez dokonania których nie jest możliwe dalsze prowadzenie robót przez Wykonawcę, a także wstrzymania robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie na okres dłuższy niż 1 dzień o czas nieprowadzenia robót
e) wprowadzenia przez Projektanta autopoprawki w dokumentacji projektowej w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego, w zakresie realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z tymi poprawkami, w przypadku jeśli wprowadzenie autopoprawki wpływa na brak możliwości na wykonanie Przedmiotu umowy w pierwotnym terminie;
f) w przypadkach następstw wstrzymania robót przez uprawnione organy z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy o czas wstrzymania tych robót;
g) w przypadku działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.;
h) innych przyczyn zewnętrznych niezawinionych przez Wykonawcę i niezależnych od Zamawiającego.
i) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 8 ust. 6 Umowy
j) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 9 ust. 19 Umowy
k) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 4 ust. 3.
l) w przypadku zlecenia przez Zamawiającego robót objętych tzw. Opcją, o których mowa w § 1 ust.8, jeżeli uniemożliwia to wykonanie Przedmiotu umowy w pierwotnym terminie;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starachowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

zmiany umowy CD
O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny zmian terminów Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej na adres Zamawiającego.
W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną rzeczywistą.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym ustępie, termin wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w związku z zaistniałymi okolicznościami.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy, w tym wynagrodzenia o którym mowa w § 10 ust. 1, w stosunku do treści złożonej oferty w przypadku:
a) gdy, zmiana Umowy jest następstwem zmian obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca wykaże, że ma to wpływ na koszt jej wykonania;
b) w przypadku stwierdzenia wad i błędów dokumentacji projektowej, których wykazanie leży po stronie Wykonawcy, potwierdzonych przez Projektanta, powodujących konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i technologicznych, zastosowania innych materiałów, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub powodujących brak możliwości wykonania robót w terminach wskazanych w § 5;
c) wprowadzenia przez Projektanta autopoprawki w dokumentacji projektowej w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego, w zakresie realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z tymi poprawkami;
d) wprowadzenia zmiany materiałów na zasadach określonych w § 7 niniejszej Umowy;
e) w przypadku wprowadzenia robót zamiennych zgodnie z § 8;
f) w przypadku wskazanym w § 10 ust.6 , § 9 ust. 14 lit. a) tiret drugi
g) wprowadzenia zmian do Umowy w trybie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp
h) w przypadkach wskazanych w § 18
i) W przypadku zlecenia przez Zamawiającego robót objętych tzw. Opcją, o których mowa w § 1 ust. 8, jeżeli uniemożliwia to wykonanie Przedmiotu umowy w pierwotnym terminie;
4. Wartość robót wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 3 lit. b) i c) ustalona zostanie według wskaźników i cen na podstawie których została sporządzona oferta Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 8 ust. ust. 9,10 Umowy.
5. Zamiana terminu, o której mowa w ust. 2 winna zostać poprzedzona przygotowaniem stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej.
6. Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym i uzasadnionym wnioskiem o dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 2 oraz ust. 3 lit. a-b. Zaleca się, aby wniosek o dokonanie zmiany został złożony do Zamawiającego w terminie do 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniającej wprowadzenie zmiany.
7. O konieczności wprowadzenia zmiany, zgodnie z ust. 3 lit. c, Zamawiający informuje Wykonawcę w terminie umożliwiającym Wykonawcy realizację Przedmiotu umowy zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Projektanta, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dokonania przez niego autopoprawki.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.