eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyskowice › Przebudowa ul. Poddębie w Pyskowicach - droga transportu rolnegoOgłoszenie z dnia 2022-10-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Poddębie w Pyskowicach – droga transportu rolnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pyskowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 3

1.5.2.) Miejscowość: Pyskowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-120

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmpyskowice@pyskowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pyskowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.pyskowice.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Poddębie w Pyskowicach – droga transportu rolnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a05abf6d-3d90-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00392758

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002618/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.32 Przebudowa ulicy Poddębie w Pyskowicach - droga transportu rolnego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365726/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.031.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części ul. Poddębie w Pyskowicach - droga transportu rolnego.
1. Zakres zamówienia:
Prace objęte niniejszym postępowaniem obejmują wykonanie następujących robót:
Zakres prac:
1) Prace przygotowawcze:
a) zdjęcie – sfrezowanie zdeformowanej i zabrudzonej nawierzchni z tłucznia kamiennego i nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm.
2) Wykonanie konstrukcji drogi:
a) wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa – gr . 15 cm
b) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm warstwa gr. 10 cm.
c) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 S - 5 cm.
3) Wykonanie konstrukcji pobocza:
a) wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa – gr . 15 cm
b) wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego warstwa gr. 15 cm.
4) Przebudowa przepustu w km 1+030 i montaż balustrady:
a)rozbiórka istniejącego przepustu Ø 600 mm wraz z ściankami czołowymi,
b) ułożenie nowego przepusty na ławie betonowej Ø 600 mm z rur betonowych „Wipro” -beton klasy C 45/55,
c) wykonanie ścianek czołowych,
d) montaż balustrad przykręcanych.
5) Przepust w km 0+153.
a) czyszczenie i malowanie balustrad,
6) Inne prace.
a) montaż krawężników na wlocie ul. Piaskowej/ Poddębie betonowych 15/30 cm na ławie betonowej z oporem,
b) montaż krawężników 15/22 cm na ławie betonowej z oporem na wszystkich wjazdach do posesji wystający 4 cm.
c) na wszystkich wjazdach nawierzchnia warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 S – gr 5 cm, do granicy działki i szerokości ok. 5 m,
d) regulacja skrzynek urządzeń podziemnych
e) wymiana pokryw teletechnicznych,
f) wymiana znaków drogowych wraz ze słupami – znak II generacji.

Szczegółowy zakres robót określają:
• projekty budowlano - wykonawcze – Przebudowa ul. Poddębie w Pyskowicach – droga transportu rolnego stanowiący załącznik nr 5
1) Opis techniczny.
2) Informacja BIOZ
3) Plan orientacyjny - nr rys. 1.
4) Mapa zasadnicza - nr rys. 2.
5) Mapa zagospodarowania terenu - nr rys. 3.
6) Przekrój przez przepust km 1+030 - nr rys. 4.
7) Konstrukcyjna drogi - nr rys. 5.
8) Przekroje konstrukcyjne - nr rys. 6.
9) Profil podłużny - nr rys. 7.

• przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do SWZ

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty drogowe, Przebudowa ulicy Poddębie w Pyskowicach – droga transportu rolnego stanowiąca załącznik nr 7 do SWZ

Przedmiar robót ma charakter informacyjno – pomocniczy, gdyż ze względu na przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymaganiami określonymi we wzorze umowy. Jeżeli w SWZ Zamawiający posługuje się przedmiarem robót, to dokument ten ma jedynie na celu łatwiejsze skalkulowanie wynagrodzenia Wykonawcy.

Uwagi:
1) Przed wbudowaniem materiałów, Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia ich wraz z obliczeniami, certyfikatami, deklaracjami użytkowymi itp. i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru powołanego przez Zamawiającego.
2) Przy realizacji zadania wszystkie sprawy dotyczące możliwości dojazdu sprzętem i materiałami na budowę Wykonawca winien uzgodnić z właścicielami terenu, z którego będzie korzystał.
3) Wykonawca jest zobowiązany - na własny koszt - zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawa budowlanego ( tj. Dz. U. z 2021 . poz. 2351).
Zakres prac geodezyjnych obejmuje:
a) Wytyczenie obiektu w terenie,
b) Wykonana inwentaryzacji powykonawczej,
c) Pomiar powierzchni drogi i pobocza,
d) Uzupełnienie mapy zasadniczej.
e) Przekazanie kompletu materiałów Inwestorowi – 4 kpl.
4) Wykonawca opracuje na własny koszt, zatwierdzi i wykona tymczasową organizację ruchu dla przebudowywanego fragmentu ulicy.

Gwarancja będzie zgodna z ofertą, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 3) ustawy pzp, który stanowi, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy pzp Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 475 095,83 zł brutto.

Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 12.10.2022r., do godziny 8.00 zostały złożone następujące oferty:

1. FIL-BUD sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sikorskiego 115 a, 44-103 Gliwice, cena ofertowa 1 085 398,60 zł brutto,
2. Hucz Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa, ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów, cena ofertowa - 745 045,00 zł brutto,
3.Technical Solutions sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Strzelecka 13b, 47-230 Kędzierzyn Koźle, cena ofertowa - 871 268,67 zł brutto.
4. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów, cena ofertowa -
700 000,88 zł brutto
5. OLS sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa, ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec, cena ofertowa - 666 000,00 zł brutto.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż cena ofertowa zamówienia znacząco przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia
a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.