eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi z zakresu medycyny pracy na rzecz osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników Kancelarii SejmuOgłoszenie z dnia 2023-09-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi z zakresu medycyny pracy na rzecz osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników Kancelarii Sejmu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kancelaria Sejmu

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Inwestycyjno-Techniczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001103340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 4/6/8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-902

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro-zam@sejm.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sejm.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Kancelaria Sjmu

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Obsługa sejmu jego organów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi z zakresu medycyny pracy na rzecz osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników Kancelarii Sejmu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0765859e-4e2e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00392321

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00146805/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi z zakresu medycyny pracy na rzecz osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników Kancelarii Sejmu w latach 2024-2026

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0765859e-4e2e-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt IX Rozdziału SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z punktem XXII Rozdziału I SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z punktem XXII Rozdziału I SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BIT.ZP.3021.25.2023.AMW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na rzecz osób przyjmowanych do pracy i pracowników Kancelarii Sejmu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt XVI Rozdziału I SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt IV Rozdziału I SWZ.
2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu które dotyczą:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca powinien wykazać, że jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1. w zakresie doświadczenia:
Wykonawca powinien posiadać odpowiednie doświadczenie polegające na należytym wykonaniu/wykonywaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług (umów) polegających na wykonywaniu usług z zakresu medycyny pracy, z których każda trwała co najmniej rok, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto wykonanej umowy.
2.4.2. w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje co najmniej 2 lekarzy posiadających uprawnienia do wydawania orzeczeń z zakresu medycyny pracy, przyjmujących łącznie przez co najmniej 3 godziny dziennie w każdy dzień roboczy pomiędzy godz. 8.00-16.00 we wskazanym przez Wykonawcę Ośrodku Leczniczym określonym w pkt. III.2.4.3 Rozdziału I SWZ, dla celów przewidzianych w art. 229 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510) oraz do wykonywania innych zadań służby medycyny pracy, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437).

2.4.3. w zakresie zdolności technicznej:
Wykonawca będzie realizował usługę w ośrodku leczniczym położonym w Warszawie, do którego można dotrzeć transportem publicznym organizowanym przez ZTM w Warszawie w czasie do 40 minut bez konieczności przesiadek, z siedziby zamawiającego ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, przy czym dojście piesze na przystanek początkowy i końcowy nie wymaga więcej niż 10 minut lub pokonanie całej drogi pieszo bez korzystania z komunikacji publicznej możliwe jest w ciągu 20 minut.
Ośrodek leczniczy zapewnia bezpieczeństwo pacjentów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022 r. poz. 402).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 2 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt III. 2.2. Rozdziału I SWZ,
2) wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej nić 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (na potwierdzenie warunku, o którym mowa odpowiednio w pkt III.2.4.1 Rozdziału I – Załącznik nr 3 do SWZ);
3) oświadczenie Wykonawcy na potwierdzenie warunku zawartego w pkt III.2.4.2 i III. 2.4.3 - Załącznik nr 4 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z Formularzem oferty zamieszczonym w Rozdziale III SWZ. W przypadku gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.
2. Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem oferty przewidzianym przez Platformę e-Zamówienia.
3. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (o którym mowa w pkt VIII.1 SWZ);
2) oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna;
3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) wraz z dokumentami, z których wynika prawo do podpisania oferty (KRS/CEIDG lub inny właściwy rejestr);
4) oświadczenie konsorcjum, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) dokumenty rejestrowe lub wskazanie skąd zamawiający ma pobrać je samodzielnie;
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
7. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w tym związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 (słownie: sześć tysięcy złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt. VIII.1.SWZ – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia i odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawcy je spełniają.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (pkt III.2.4), wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku warunku opisanego w:
1) pkt. III.2.2 - co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien spełniać warunek, tzn. ten wykonawca który zrealizuje usługi, do których realizacji wymienione uprawienia są wymagane,
2) w pkt. III.2.4.1 – co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (który będzie realizował usługi) musi spełnić powyższy warunek (doświadczenie nie podlega sumowaniu),
3) w pkt. III.2.4.2 – spełnianie warunku mogą wykazać wykonawcy łącznie,
4) w pkt. III.2.4.3. a i b – spełnianie warunku powinno być wykazane przez wykonawcę, który będzie realizował usługi.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało, który wykonawca wykona przedmiotową usługę.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Rozdziałem IV SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.