eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jugów › Świadczenie usług pielęgnacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-10-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług pielęgnacyjnych w Domu Pomocy
Społecznej w Jugowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Jugowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 891321091

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 118

1.5.2.) Miejscowość: Jugów

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-430

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 872 22 45

1.5.8.) Numer faksu: 74 871 85 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dpsjugow@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jugow.naszdps.pl/bip/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pielęgnacyjnych w Domu Pomocy
Społecznej w Jugowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d92446ce-2a8a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00391830

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037545/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług pielęgnacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00330458/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia pn. Świadczenie usług pielęgnacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie, obejmuje:
1. Kompleksowe i całodobowe organizowanie i udzielanie niezbędnych usług pielęgnacyjnych w zakresie opieki wykraczającej poza uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021.1285) oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2022.551) rozumianej jako świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze wykonywane całodobowo w warunkach stacjonarnych przez wszystkie dni tygodnia dla 85 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jugowie, a w szczególności:
1) Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców i ich problemów pielęgnacyjnych.
2) Realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
3) Sprawowanie bezpośredniej opieki nad mieszkańcami leżącymi.
4) Zapewnienie pierwszej pomocy przedlekarskiej.
5) Stosowanie przymusu bezpośredniego i jego dokumentowanie.
6) Właściwe gospodarowanie lekami.
7) Prowadzenie książki raportów pielęgniarskich.
8) Współpraca z pracownikami Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego i pozostałymi pracownikami DPS.
9) Przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących w DPS w zakresie ochrony zdrowia.
10) Dbanie o mienie DPS.
11) Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
12) Unieszkodliwianie powstałych odpadów medycznych.
13) Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SWZ).
3. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków pielęgniarki został opisany w załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr 7 do SWZ).
4. Liczba mieszkańców, o której mowa w pkt. 1 może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 342000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 345600 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 342000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Noworudzkie Centrum Geriatryczne Senior s.c. Przychodnia Specjalistyczna

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Lidia Niewiadomska, Anna Milion

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8851636593

7.3.3) Ulica: Kłodzka 31

7.3.4) Miejscowość: Nowa Ruda

7.3.5) Kod pocztowy: 57-402

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 342000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.