eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2022/2023"Ogłoszenie z dnia 2022-10-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2022/2023"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BRZEZIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750731786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 874 11 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-brzeziny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2022/2023"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-368952e4-4aec-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00391728

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026287/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.powiat-brzeziny.4bip.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Wa-runkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna ( inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres e- mail: starostwo@powiat-brzeziny.pl.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail starostwo@powiat-brzeziny.pl
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w „OBWIESZCZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób, niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: “Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2022/2023”.

2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, poz. 1812), dalej „ustawa Pzp”;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
6) wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych o ile ich zmiana nie skutkuje zmianwyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych zakończeniem tego postępowania.
W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 sprawuje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
7) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
8) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
9) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
10) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
11) wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. Lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DR.272.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj. utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez sypanie nawierzchni mieszanką piaskowo – solną lub w awaryjnych sytuacjach samą solą drogową (z zapewnieniem materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi), jak również usuwanie zasp śnieżnych, usuwanie i wywożenie z dróg hałd śnieżnych i błota pośniegowego w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie powiatu brzezińskiego z podziałem na części (zadania).

Część 1 - Zadanie Nr 1
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych polegające na: odśnieżaniu dróg pługami lemieszowymi, zwalczaniu śliskości i usuwaniu zasp śnieżnych ładowarką/koparko ładowarką. Zadanie to obejmuje drogi powiatowe położone na terenie gminy Brzeziny, Miasta Brzeziny i gminy Rogów (szczegółowy opis w SWZ i załącznikach do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2023 r., a w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych także w okresie do ich ustąpienia. Przyjmuje się, że usługi będą świadczone tylko, gdy będą opady śniegu lub zajdzie konieczność likwidacji śliskości zimowej.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych także w okresie do ich ustąpienia. Przyjmuje się, że usługi będą świadczone tylko, gdy będą opady śniegu lub zajdzie konieczność likwidacji śliskości zimowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oceny dokona się na podstawie ilości zdobytych punktów za poszczególne kryteria, zostaną one zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.
2) Maksymalnie za wszystkie kryteria oceny ofert Wykonawca może uzyskać 100 pkt.
3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania zawarte w SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów.
4) Zamawiający przewiduje podpisanie odrębnych umów na każdą część zamówienia z Wykonawcami, którzy złożą na daną część zamówienia najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj. utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez sypanie nawierzchni mieszanką piaskowo – solną lub w awaryjnych sytuacjach samą solą drogową (z zapewnieniem materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi), jak również usuwanie zasp śnieżnych, usuwanie i wywożenie z dróg hałd śnieżnych i błota pośniegowego w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie powiatu brzezińskiego z podziałem na części (zadania).

Część 2 – Zadanie Nr 2
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych polegające na: odśnieżaniu dróg pługami lemieszowymi, zwalczaniu śliskości i usuwaniu zasp śnieżnych ładowarką/koparko ładowarką. Zadanie to obejmuje drogi powiatowe położone na terenie gminy Dmosin i fragment drogi 5103 E długości 735 m i drogę 1320 E długości 3,124 km w gminie Rogów (szczegółowy opis w SWZ i załącznikach do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2023 r., a w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych także w okresie do ich ustąpienia. Przyjmuje się, że usługi będą świadczone tylko, gdy będą opady śniegu lub zajdzie konieczność likwidacji śliskości zimowej.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych także w okresie do ich ustąpienia. Przyjmuje się, że usługi będą świadczone tylko, gdy będą opady śniegu lub zajdzie konieczność likwidacji śliskości zimowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oceny dokona się na podstawie ilości zdobytych punktów za poszczególne kryteria, zostaną one zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.
2) Maksymalnie za wszystkie kryteria oceny ofert Wykonawca może uzyskać 100 pkt.
3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania zawarte w SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów.
4) Zamawiający przewiduje podpisanie odrębnych umów na każdą część zamówienia z Wykonawcami, którzy złożą na daną część zamówienia najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj. utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez sypanie nawierzchni mieszanką piaskowo – solną lub w awaryjnych sytuacjach samą solą drogową (z zapewnieniem materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi), jak również usuwanie zasp śnieżnych, usuwanie i wywożenie z dróg hałd śnieżnych i błota pośniegowego w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie powiatu brzezińskiego z podziałem na części (zadania).

Część 3 - Zadanie Nr 3
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych polegające na: odśnieżaniu dróg pługami lemieszowymi, zwalczaniu śliskości i usuwaniu zasp śnieżnych ładowarką/koparko ładowarką. Zadanie to obejmuje drogi powiatowe położone na terenie gmin: Rogów, Jeżów (szczegółowy opis w SWZ i załącznikach do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2023 r., a w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych także w okresie do ich ustąpienia. Przyjmuje się, że usługi będą świadczone tylko, gdy będą opady śniegu lub zajdzie konieczność likwidacji śliskości zimowej.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych także w okresie do ich ustąpienia. Przyjmuje się, że usługi będą świadczone tylko, gdy będą opady śniegu lub zajdzie konieczność likwidacji śliskości zimowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oceny dokona się na podstawie ilości zdobytych punktów za poszczególne kryteria, zostaną one zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.
2) Maksymalnie za wszystkie kryteria oceny ofert Wykonawca może uzyskać 100 pkt.
3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania zawarte w SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów.
4) Zamawiający przewiduje podpisanie odrębnych umów na każdą część zamówienia z Wykonawcami, którzy złożą na daną część zamówienia najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

2) Zdolności technicznej i zawodowej:

1) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek 1) Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu wykonania nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch usług polegających na świadczeniu usług zimowego utrzymania dróg publicznych o długości min. 30 km i o wartości prac brutto nie mniejszej niż 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) każda realizacja. Należy podać przedmiot wykonywanych prac, wartość oraz daty wykonywania i podmioty na rzecz których usługi zostały wykonane.

Warunek 2) Wykażą się dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.:
1) Wykonawca składający ofertę na jedną część zamówienia ma obowiązek dysponowania minimum dwoma nośnikami o dopuszczalnej masie własnej min. 5 ton, z zamontowaną na co najmniej jednym z nich piaskarko – solarką o pojemności min. 4m3 i pługami odśnieżnymi średnimi, o wadze min. 450 kg, ponadto jeden z tych pojazdów powinien posiadać napęd 4x4 lub 6x6, w tym napęd na przednią oś (dopuszcza się także pojazdy 6x8, 8x8). Każdy z tych nośników powinien być wyposażony w sprawne niezbędne układy pozwalające na automatyczne sterowanie z kabiny kierowcy takimi funkcjami jak:
a) podnoszenie i opuszczanie pługa odśnieżnego wraz z dociskiem i przestawianiem prawo/lewo,
b) regulacja ilości środka wysypywanego na drogę (dotyczy nośnika z zamontowaną piaskarko- solarką),
c) regulacja asymetrycznego posypywania (dotyczy nośnika
z zamontowaną piaskarko- solarką),
d) regulacja szerokości posypywania (dotyczy nośnika
z zamontowaną piaskarko- solarką),
e) pług ustawiony pod kątem 30º musi gwarantować odśnieżanie
na szerokości w przedziale 2,5 – 3,0 m.

2) Wykonawca składający ofertę na dwie części zamówienia ma obowiązek dysponowania:
- minimum trzema nośnikami o dopuszczalnej masie własnej min. 5 ton,
z zamontowanymi na co najmniej dwóch z nich piaskarko – solarkami o pojemności min. 4m3 i pługami odśnieżnymi średnimi, o wadze min. 450 kg, ponadto jeden z tych pojazdów powinien posiadać napęd 4x4 lub 6x6, w tym napęd na przednią oś (dopuszcza się także pojazdy 6x8, 8x8). Każdy z tych nośników powinien być wyposażony w sprawne niezbędne układy pozwalające na automatyczne sterowanie z kabiny kierowcy takimi funkcjami jak:
a) podnoszenie i opuszczanie pługa odśnieżnego wraz z dociskiem i przestawianiem prawo/lewo,
b) regulacja ilości środka wysypywanego na drogę (dotyczy nośnika z zamontowaną piaskarko- solarką),
c) regulacja asymetrycznego posypywania (dotyczy nośnika
z zamontowaną piaskarko- solarką),
d)+ regulacja szerokości posypywania (dotyczy nośnika
z zamontowaną piaskarko- solarką),
e) pług ustawiony pod kątem 30º musi gwarantować odśnieżanie
na szerokości w przedziale 2,5 – 3,0 m.

3) Wykonawca składający ofertę na trzy części zamówienia ma obowiązek dysponowania:
- minimum czterema nośnikami o dopuszczalnej masie własnej min. 5 ton,
z zamontowanymi na co najmniej trzech z nich piaskarko – solarkami o pojemności min. 4m3 i pługami odśnieżnymi średnimi, o wadze min. 450 kg, ponadto jeden z tych pojazdów powinien posiadać napęd 4x4 lub 6x6 w tym napęd na przednią oś (dopuszcza się także pojazdy 6x8, 8x8). Każdy z tych nośników powinien być wyposażony w sprawne niezbędne układy pozwalające na automatyczne sterowanie z kabiny kierowcy takimi funkcjami jak:
a) podnoszenie i opuszczanie pługa odśnieżnego wraz z dociskiem i przestawianiem prawo/lewo,
b) regulacja ilości środka wysypywanego na drogę (dotyczy nośnika z zamontowaną piaskarko- solarką),
c) regulacja asymetrycznego posypywania (dotyczy nośnika
z zamontowaną piaskarko- solarką),
d) regulacja szerokości posypywania (dotyczy nośnika
z zamontowaną piaskarko- solarką),
e) pług ustawiony pod kątem 30º musi gwarantować odśnieżanie
na szerokości w przedziale 2,5 – 3,0 m.

4) Wykonawca składający ofertę na jedną lub więcej części zamówienia
ma obowiązek dysponowania:
- minimum jedną ładowarką/ koparko – ładowarką,
- minimum jednym pojazdem z przyczepą do wywozu śniegu.

Warunek 3) Wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.:
Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma operatorami dla każdej części zamówienia, posiadającymi ważne uprawnienia do kierowania nośnikami i doświadczeniem przy wykonywaniu zimowego utrzymania dróg w jednym sezonie zimowym.


3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

UWAGA 1: Wykonawc(ami)ą mo(gą)że być osob(y)a fizyczn(e)a, osob(y)a prawn(e)a lub jednostk(i)a organizacyjn(e)a nie posiadając(e)a osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz niniejszej specyfikacji.

UWAGA 2: Wykonawc(y)a mus(zą)i posiadać odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia dla każdej części oddzielnie.

UWAGA 3: Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez Wykonawców wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SWZ na zasadzie „spełnia/nie spełnia”, tzn. każdy z Wykonawców musi spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy.

Uwaga:

1. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie powinno określać:
1) nazwę dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób i okres wykonywania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia realizuje usługi, których wskazane okoliczności dotyczą.

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeżeli podmioty te będą realizowały usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczące podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy odbywa się zgodnie z art. 122 ustawy.

3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.


4. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia powyższe warunki powinien spełnić, co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 1) i 4) ustawy, następujących oświadczeń i dokumentów:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4
b) w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zawodowe wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnymi lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy;
c) w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnymi lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

5) Wykonawca na wezwanie składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 10 do SWZ) w celu wykazania podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zmówienia (art. 108 ust. 1 pkt. 6).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu potwierdzającego wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - minimum dwóch usług polegających na świadczeniu usług zimowego utrzymania dróg publicznych, o długości minimum 30 km i o wartości brutto nie mniejszej niż 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy) każda usługa - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SWZ.

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, tzn. operatorów nośników oraz operatorów koparko – ładowarki wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o prawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ.

3) wykazu sprzętu Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia, według wymagań zawartych w rozdziale VIII pkt. 2.1), warunek 2 SWZ - zgodnie z załącznikiem Nr 7a, 7b, 7c do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SWZ.
2) Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wypełnione zgodnie z Załącznikiem do SWZ.
3) Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
- wypełnione zgodnie z Załącznikiem do SWZ.
4) Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika - o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
5) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - jeśli dotyczy.
6) Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów - jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów.
7) Oświadczenia i/ lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje.
8) Oryginał dokumentu wadium, a w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu potwierdzenie przelewu wniesienia wadium.

Uwaga : Zamawiający nie wymaga dołączenia kosztorysów ofertowych na etapie składania oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium do każdej części zamówienia.
2) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
a) 1 500,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych) jeżeli Wykonawca złoży ofertę do pierwszej części (Zadanie nr 1) zamówienia,
b) 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) jeżeli Wykonawca złoży ofertę do drugiej części (Zadanie nr 2) zamówienia,
c) 1 600,00 złotych (słownie: tysiąc sześćset złotych) jeżeli Wykonawca złoży ofertę do trzeciej części (Zadanie nr 3) zamówienia.
3) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w oryginale winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w ofercie oświadczenie, z którego wynika, które : roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą ustawową solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 6 do SWZ.
2.Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie możliwość zmiany treści umowy w przypadkach opisanych w ust. 4 określając zakres i warunki tych zmian.
3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
Zamawiający nie może wprowadzić istotnej zmiany umowy, o której mowa w art. 454 ustawy Pzp.
4. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są w następujących okolicznościach:
Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w przypadku:
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących okolicznościach:

1) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w przypadku:
a) realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
b) obiektywnego charakteru (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej, klęski żywiołowej).
c) zmian przedmiotu umowy, jeżeli z obiektywnych okoliczności nie można było ich przewidzieć na etapie przed zawarciem umowy,
d) przedłużania się niekorzystnych warunków atmosferycznych.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin wykonania zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do utrzymania dróg w należytym stanie, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2) Zmiana postanowień niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w przypadku:
a) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany zakresu rzeczowego,
b) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3) Zmiana wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku: zmiany zakresu rzeczowego o którym mowa w pkt. 2, w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego wynagrodzenie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu, w przypadku zwiększenia zakresu rzeczowego wynagrodzenie ulegnie proporcjonalnemu zwiększeniu.

Uwaga:
W przypadku rozszerzenia zakresu rzeczowego wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym.

• Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Katalog ten nie stanowi podstawy roszczenia dla Wykonawcy
o zobowiązanie Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

• Zmiany mogą być wprowadzone po złożeniu pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność ich wprowadzenia do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego lub wynika ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

• W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.4) Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, przedstawia wpływ okoliczności związanych z COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokości.
5)Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienia operatorów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.