eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrków Kujawski › Kursy zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie KujawskimOgłoszenie z dnia 2022-10-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kursy zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00053971000036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słoneczna 32

1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-230

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mgops@piotrkowkujawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mgops.piotrkowkujawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kursy zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a2f3aee-43cb-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00391260

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038900/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Realizacja warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Społeczny RPO Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376496/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MGOPS.272.1.4.2022.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

kurs koparko – ładowarki dla 1 osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „Wystarczy pierwszy krok – Przyszłość zależy od ciebie” przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Najkorzystniejsza oferta przekroczyła kwotę przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.