eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Rewitalizacja Dziedzińca im. Stanisława Lorentza Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2022-10-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rewitalizacja Dziedzińca im. Stanisława Lorentza Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-495

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dwronska@mnw.art.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnw.art.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.mnw.art.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja Dziedzińca im. Stanisława Lorentza Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ea9e65f-3d84-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00390912

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083140/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.23 Rewitalizacja Dziedzińca im. Stanisława Lorentza Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363890/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 38/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 263335,48 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rewitalizacja Dziedzińca im. Stanisława Lorentza Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie.
Miejsce wykonywania robót: Muzeum Narodowe w Warszawie Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakościowe określa dokumentacja, stanowiąca Załącznik nr 6 do SWZ, w skład której wchodzi:
1) Program robót wymiany nawierzchni,
2) STWiOR,
3) Przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykończeniowe

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy, z uwagi na to, iż oferta z najniższą ceną (wynoszącą 1.168.500,00 zł brutto) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 492.000,00 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.