eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lidzbark › Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Lidzbark I etapOgłoszenie z dnia 2023-09-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Lidzbark I etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lidzbark

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377942

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sądowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Lidzbark

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-230

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 696 15 05

1.5.8.) Numer faksu: 23 696 21 07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@lidzbark.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.lidzbark.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Lidzbark I etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df5e6583-472d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00390851

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010512/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Lidzbark I etap

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/810228

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone będzie za pomocą platformy zakupowej dostępnej pod wskazanym adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark . Bezpośredni adres strony internetowej prowadzonego postępowania został wskazany w pkt 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W toku prowadzonego postępowania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@lidzbark.pl
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
3. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6.Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane przez osobę upoważnioną:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r., w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE) lub
2) podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.) lub
3) podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz.671).
7. Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentów został opisany w rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwaną dalej ustawą sankcyjną:
1) wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2) których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt 3 ustawy sankcyjnej. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1 ustawy sankcyjnej.
2. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa powyżej Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz informacji z wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014, a także z listy rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego albo jego części, sprawozdania zarządu z działalności jednostki albo jego części.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BiGK.271.1.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu dla części zamówienia nr 1 pn. Modernizacja przepompowni ścieków P-0 i P-5 w Lidzbarku oraz wymiana prasy wraz z podajnikiem i zespołu napędowego rotora na oczyszczalni ścieków w Lidzbarku. Zakres prac obejmuje obejmuje m.in.:
1) Modernizacja przepompowni ścieków P-0 w Lidzbarku tj.
a) prace dokumentacyjne
b) demontaż istniejącego orurowania i osprzętu przepompowni wraz z zapewnieniem pompowania zastępczego na czas modernizacji (wymiana odcinkowa przestarzałych odcinków kan.sanitarnej)
c) montaż pomp w przepompowni (w tym 1 pompa istniejąca),
d) montaż orurowania i wyposażenia przepompowni ze stali nierdzewnej wraz z armaturą,
e) renowacja pokrywy zbiornika polimocznikiem oraz montaż nowego włazu ze stali nierdzewnej
f) montaż osprzętu sterowniczego i okablowania
g) montaż nowej szafy sterowniczej
h) wpięcie przepompowni w istniejący monitoring wraz z jego rozbudową
i) montaż żurawika wraz ze stopą
j) wykonanie nowego ogrodzenia przepompowni wraz z zagospodarowaniem terenu
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej i szkolenia personelu
2) Modernizacja przepompowni scieków P-5 w Lidzbarku tj.
a) prace dokumentacyjne
b) demontaż istniejącego orurowania i osprzętu przepompowni wraz z zapewnieniem pompowania zastępczego na czas modernizacji (wymiana odcinkowa przestarzałych odcinków kan.sanitarnej)
c) montaż pomp w przepompowni - 2 szt.
d) montaż orurowania i wyposażenia przepompowni ze stali nierdzewnej wraz z armaturą
e) montaż osprzętu sterowniczego i okablowania
f) montaż nowej szafy sterowniczej
g) wpięcie przepompowni w istniejący monitoring wraz z jego rozbudową
h) wykonanie nowej pokrywy betonowej dla zbiornika przepompowni
i) montaż żurawika wraz ze stopą
j) wykonanie nowego ogrodzenia przepompowni wraz z zagospodarowaniem terenu
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej i szkolenia personelu
3) Wymian prasy wraz z podajnikiem i zespołu napędowego rotora na oczyszczalni ścieków w Lidzbarku
a) demontaż istniejącej prasy wraz z podajnikiem
b) remont istniejącego pomieszczenia prasy
c) montaż nowej prasy wraz z podajnikiem i oprzyrządowaniem, elektryką i sterowaniem
d) wymiana zespołu napędowego rotora w komorze nitryfikacji/denitryfikacji
Szczegółowy opis zamówienia dla części nr 1 został zawarty w PFU stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4.2.5.) Wartość części: 2782500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

42122220-8 - Pompy ściekowe

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 435 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 pkt;
2) Okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40 pkt;
2. Kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena (waga 60 pkt)
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (C min/C o) x Zp x Wp
gdzie:
C min - cena brutto oferty najtańszej (spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu)
C o - cena brutto oferty ocenianej
Zp - znaczenie procentowe kryterium, tu: 60,0%
Wp - waga punktowa kryterium, tu: 100 pkt.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 60,00 pkt.
Punktacja będzie liczona z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
b) kryterium: okres gwarancji (waga 40 pkt).
Kryterium okres gwarancji, będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej ilości lat (miesięcy) gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Zamawiający zastrzega, że minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata (36 miesięcy). Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż 3 lata spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SWZ. Najdłuższy możliwy okres gwarancji wynosi 5 lat (60 miesięcy).
Punkty w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” zostaną przyznane w ten sposób, że dla terminu gwarancji 3,5 roku (42 miesiące) Wykonawca otrzyma 10 pkt., z zastrzeżeniem, że za 3 lata (36 miesięcy) gwarancji Wykonawcy nie zostaną przyznane punkty (0 pkt.), a za 5 lat (60 miesięcy) zostanie przyznanych 40 punktów, a za 4,5 roku (54 miesięcy) zostanie przyznane 30 pkt, za 4 lata (48 miesięcy ) 20 pkt.
Punkty zostaną przyznane w poniższy sposób:
Gwarancja (G) – waga 40 pkt.
60 miesięcy (5 lat) – 40 pkt.
54 miesięcy (4,5 roku) – 30 pkt.
48 miesięcy (4 lat) – 20 pkt.
42 miesięcy (3,5 roku) – 10 pkt.
36 miesięcy (3 lata) - 0 pkt.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji, to zostanie mu przyznane 0 pkt. i Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował minimalny wymagany okres gwarancji, tj. 3 lata (36 miesięcy)
Uwaga:
Minimalny wymagany „okres gwarancji” wynosi 36 miesięcy.
Maksymalny wymagany „okres gwarancji” wynosi 60 miesięcy .
W przypadku gdy Wykonawca zobowiąże się udzielić gwarancji na okres przekraczający 60 miesięcy Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres maksymalny – 60 miesięcy
Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji był podany w pełnych miesiącach w sposób opisany w ust.2 lit. b
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji od daty odbioru bez uwag robót budowlanych równy 35 miesięcy lub krótszy - oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ; Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji od daty odbioru bez uwag robót budowlanych powyżej 60 miesięcy to Zamawiający przyjmie do wyliczenia punktów okres jak za 60 miesięcy.
Ocena końcowa każdej oferty zostanie obliczona, jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, na podstawie poniższego wzoru: P = C + G
gdzie:
C – Cena
G - Okres gwarancji

14. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
15. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów, jako sumę w ramach kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu dla części zamówienia nr 2 pn. Modernizacja pompowni wody II stopnia w SUW Lidzbark. Zakres prac obejmuje obejmuje m.in.:
a) prace dokumentacyjne i modernizacyjne,
b) zakup dwóch nowych pomp z zabudowanym falownikiem,
c) wymiana orurowania pompowni wody wraz z armaturą i osprzętem oraz z wymianą orurowania, armatury i urządzenia pomiarowego wyjścia na sieć, w celu likwidacji wąskiego gardła na sieci wodociągowej,
d) wykonanie szafy automatyki dla pompowni II stopnia.
Szczegółowy opis zamówienia dla części nr 2 został zawarty w PFU stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ.
Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4.2.5.) Wartość części: 729750 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

42122220-8 - Pompy ściekowe

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 435 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 pkt;
2) Okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40 pkt;
2. Kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena (waga 60 pkt)
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (C min/C o) x Zp x Wp
gdzie:
C min - cena brutto oferty najtańszej (spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu)
C o - cena brutto oferty ocenianej
Zp - znaczenie procentowe kryterium, tu: 60,0%
Wp - waga punktowa kryterium, tu: 100 pkt.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 60,00 pkt.
Punktacja będzie liczona z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
b) kryterium: okres gwarancji (waga 40 pkt).
Kryterium okres gwarancji, będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej ilości lat (miesięcy) gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Zamawiający zastrzega, że minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata (36 miesięcy). Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż 3 lata spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SWZ. Najdłuższy możliwy okres gwarancji wynosi 5 lat (60 miesięcy).
Punkty w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” zostaną przyznane w ten sposób, że dla terminu gwarancji 3,5 roku (42 miesiące) Wykonawca otrzyma 10 pkt., z zastrzeżeniem, że za 3 lata (36 miesięcy) gwarancji Wykonawcy nie zostaną przyznane punkty (0 pkt.), a za 5 lat (60 miesięcy) zostanie przyznanych 40 punktów, a za 4,5 roku (54 miesięcy) zostanie przyznane 30 pkt, za 4 lata (48 miesięcy ) 20 pkt.
Punkty zostaną przyznane w poniższy sposób:
Gwarancja (G) – waga 40 pkt.
60 miesięcy (5 lat) – 40 pkt.
54 miesięcy (4,5 roku) – 30 pkt.
48 miesięcy (4 lat) – 20 pkt.
42 miesięcy (3,5 roku) – 10 pkt.
36 miesięcy (3 lata) - 0 pkt.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji, to zostanie mu przyznane 0 pkt. i Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował minimalny wymagany okres gwarancji, tj. 3 lata (36 miesięcy)
Uwaga:
Minimalny wymagany „okres gwarancji” wynosi 36 miesięcy.
Maksymalny wymagany „okres gwarancji” wynosi 60 miesięcy .
W przypadku gdy Wykonawca zobowiąże się udzielić gwarancji na okres przekraczający 60 miesięcy Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres maksymalny – 60 miesięcy
Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji był podany w pełnych miesiącach w sposób opisany w ust.2 lit. b
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji od daty odbioru bez uwag robót budowlanych równy 35 miesięcy lub krótszy - oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ; Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji od daty odbioru bez uwag robót budowlanych powyżej 60 miesięcy to Zamawiający przyjmie do wyliczenia punktów okres jak za 60 miesięcy.
Ocena końcowa każdej oferty zostanie obliczona, jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, na podstawie poniższego wzoru: P = C + G
gdzie:
C – Cena
G - Okres gwarancji

14. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
15. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów, jako sumę w ramach kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu dla części zamówienia nr 3 pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Jeleń gm. Lidzbark. Zakres prac obejmuje obejmuje m.in.:
a) prace dokumentacyjne,
b) zakup i montaż lampy UV wraz ze sterowaniem,
c) zakup i montaż przepustnicy międzykołnierzowej DN 200 – dysk ze stali nierdzewnej
d) zakup i montaż przepustnicy międzykołnierzowej DN 150 – dysk ze stali nierdzewnej
e) zakup i montaż przepustnicy międzykołnierzowej DN 100 – dysk ze stali nierdzewnej
f) zakup i montaż wodomierza impulsowego DN 100
g) wykonanie instalacji technologicznej ze stali nierdzewnej o grubości ścianki 2,0 mm. Rodzaj stali X 5Cr Ni 18-10 (1.4301)
h) zakup i montaż zaworu do opalania ½”
i) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z włączeniem do istniejącej rozdzielni technologicznej.
Szczegółowy opis zamówienia dla części nr 3 został zawarty w PFU stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ.
Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4.2.5.) Wartość części: 138211,38 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

31515000-9 - Lampy ultrafioletowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 pkt;
2) Okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40 pkt;
2. Kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena (waga 60 pkt)
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (C min/C o) x Zp x Wp
gdzie:
C min - cena brutto oferty najtańszej (spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu)
C o - cena brutto oferty ocenianej
Zp - znaczenie procentowe kryterium, tu: 60,0%
Wp - waga punktowa kryterium, tu: 100 pkt.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 60,00 pkt.
Punktacja będzie liczona z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
b) kryterium: okres gwarancji (waga 40 pkt).
Kryterium okres gwarancji, będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej ilości lat (miesięcy) gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Zamawiający zastrzega, że minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata (36 miesięcy). Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż 3 lata spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SWZ. Najdłuższy możliwy okres gwarancji wynosi 5 lat (60 miesięcy).
Punkty w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” zostaną przyznane w ten sposób, że dla terminu gwarancji 3,5 roku (42 miesiące) Wykonawca otrzyma 10 pkt., z zastrzeżeniem, że za 3 lata (36 miesięcy) gwarancji Wykonawcy nie zostaną przyznane punkty (0 pkt.), a za 5 lat (60 miesięcy) zostanie przyznanych 40 punktów, a za 4,5 roku (54 miesięcy) zostanie przyznane 30 pkt, za 4 lata (48 miesięcy ) 20 pkt.
Punkty zostaną przyznane w poniższy sposób:
Gwarancja (G) – waga 40 pkt.
60 miesięcy (5 lat) – 40 pkt.
54 miesięcy (4,5 roku) – 30 pkt.
48 miesięcy (4 lat) – 20 pkt.
42 miesięcy (3,5 roku) – 10 pkt.
36 miesięcy (3 lata) - 0 pkt.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji, to zostanie mu przyznane 0 pkt. i Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował minimalny wymagany okres gwarancji, tj. 3 lata (36 miesięcy)
Uwaga:
Minimalny wymagany „okres gwarancji” wynosi 36 miesięcy.
Maksymalny wymagany „okres gwarancji” wynosi 60 miesięcy .
W przypadku gdy Wykonawca zobowiąże się udzielić gwarancji na okres przekraczający 60 miesięcy Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres maksymalny – 60 miesięcy
Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji był podany w pełnych miesiącach w sposób opisany w ust.2 lit. b
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji od daty odbioru bez uwag robót budowlanych równy 35 miesięcy lub krótszy - oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ; Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji od daty odbioru bez uwag robót budowlanych powyżej 60 miesięcy to Zamawiający przyjmie do wyliczenia punktów okres jak za 60 miesięcy.
Ocena końcowa każdej oferty zostanie obliczona, jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert, na podstawie poniższego wzoru: P = C + G
gdzie:
C – Cena
G - Okres gwarancji

14. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
15. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów, jako sumę w ramach kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
zdolności technicznej lub zawodowej: dla części nr 1, części nr 2, części nr 3:

- osób zdolnych do realizacji zamówienia: warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, lub będzie dysponował osobami zdolnymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie tj.:

1. Projektant branży sanitarnej lub projektant konstruktor: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który posiada doświadczenie polegające    na uczestniczeniu w opracowaniu jako projektant branży sanitarnej jednego projektu budowlanego lub wykonawczego.

2. Projektant branży elektrycznej: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, który posiada doświadczenie polegające    na uczestniczeniu w opracowaniu jako projektant branży elektrycznej jednego projektu budowlanego lub wykonawczego .

3. Kierownik robót sanitarnych: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, który posiada doświadczenie polegające    na pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych przy co najmniej jednej inwestycji.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcję wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Zamawiający dopuszcza wskazanie w części nr 1, części nr 2 i części nr 3 tych samych osób w zakresie dysponowania do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy/robót branż wymienionych powyżej pod warunkiem wykazania się uprawnieniami do kierowania robotami w każdej z branż.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 tj.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

- doświadczenia: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

a) dla części nr 1
- 1 robotę budowlaną w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającą na zaprojektowaniu oraz budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie/modernizacji przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto lub,
- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie/modernizacji przepompowni ścieków lub oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto.

b) dla części nr 2
- 1 robotę budowlaną w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającą na zaprojektowaniu oraz budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie/modernizacji pompowni wody lub hydroforni lub stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto lub,
- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie/modernizacji pompowni wody lub hydroforni lub stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto.

c) dla części nr 3
- 1 robotę budowlaną w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającą na zaprojektowaniu oraz budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie/modernizacji pompowni wody lub hydroforni lub stacji uzdatniania wody w zakresie montażu/wymiany lampy UV (sterylizatora
UV do wody) o wartości nie mniejszej niż 45.000,00 zł brutto lub,
- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie/modernizacji pompowni wody lub hydroforni lub stacji uzdatniania wody w zakresie montażu/wymiany lampy UV (sterylizatora UV do wody) o wartości nie mniejszej niż 45.000,00 zł brutto.

Przez w/w zadanie rozumie się roboty wykonane w ramach jednej umowy.

W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

Zgodnie z art. 117 ustawy Pzp, zamawiający określa, że wykonanie ww. robót budowlanych powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowane roboty o wymaganej wartości i żaden z nich nie wykonał wymaganych robót. W sytuacji gdy wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia tzn. nie ma wykonanych robót o wymaganej wartości i polega na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi wykazać zrealizowane samodzielnie takich robót.

W odniesieniu do warunków dot. zdolności technicznych lub zawodowych, w zakresie doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby. Zasady udostępnienia zasobów zostały określone art. 118 – 123 ustawy oraz w SWZ Poleganie na zasobach innych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – załącznik nr 5 do SWZ.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. – załącznik nr 7 do SWZ.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych o wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zawartość oferty:
1) Formularz oferty – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2, 2a, 2b do SWZ.
2) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy w sytuacji gdy w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów
4) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
5) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (składających ofertę wspólną), z którego wynikać będzie, które roboty/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
6) W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną (konsorcjum) oraz w przypadku podmiotów udostępniających potencjał, oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie powinno być podpisane przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności braku podstaw do wykluczenia czy spełnienia warunków udziału.
7) W przypadku gdy Wykonawca decyduje się na zastosowanie rozwiązania równoważnego, ma obowiązek wykazania równoważności już na etapie składania oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
Dla części nr 1 - 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 złotych);
Dla części nr 2 - 20 000, 00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 złotych);
Dla części nr 3 - 2 0000, 00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr rachunku 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 z dopiskiem „Wadium - Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Lidzbark I etap część nr…….”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Lidzbark ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark NIP 571-162-96-63 REGON 130377942
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi czy dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym okienku Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dot. rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania został określony w § 18 Wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ, załącznik nr 4 a do SWZ oraz załącznik nr 4 b do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/810228

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwaną dalej ustawą sankcyjną:
1) wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2) których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt 3 ustawy sankcyjnej. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1 ustawy sankcyjnej.
2. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa powyżej Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz informacji z wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014, a także z listy rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego albo jego części, sprawozdania zarządu z działalności jednostki albo jego części.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.