eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warka › Dostawa odczynników biochemicznych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i części eksploatacyjnych zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego i dodatkowego sprzętuOgłoszenie z dnia 2023-09-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odczynników biochemicznych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i części eksploatacyjnych zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego i dodatkowego sprzętu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670229643

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotra Wysockiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Warka

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-660

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 48 670 29 96

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzoz@spzoz-warka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spzoz-warka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników biochemicznych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i części eksploatacyjnych zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego i dodatkowego sprzętu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29fcf833-5089-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00390013

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platforma.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platforma.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z zapisami w pkt 9 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami 25 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników biochemicznych, określonych szczegółowo w zakresie asortymentu i ilości w ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO SWZ („Zestawienie odczynników biochemicznych”), materiałów kontrolnych, kalibratorów i części eksploatacyjnych zużywalnych koniecznych do korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia, określonych przez Wykonawcę, wraz z dzierżawą na okres 36 miesięcy analizatora biochemicznego i dodatkowego sprzętu obejmującego zestaw komputerowy z koniecznymi akcesoriami i oprogramowaniem oraz drukarką sieciową obsługujący analizator, zestaw komputerowy do stanowiska sieciowego z koniecznymi akcesoriami i oprogramowaniem oraz UPS do analizatora, których minimalne parametry zostały szczegółowo określone w ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO SWZ („Zestawienie parametrów minimalnych dla analizatora biochemicznego oraz dodatkowego sprzętu”).

4.2.6.) Główny kod CPV: 33124130-5 - Wyroby diagnostyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

38434520-7 - Analizatory krwi

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30210000-4 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

35100000-5 - Urządzenia awaryjne i zabezpieczające

33696000-5 - Odczynniki i środki kontrastowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegające na możliwości zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych odczynników biochemicznych w zakresie do ± 30% względem ilości określonej w stosunku do każdej pojedynczej pozycji wskazanej w ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO SWZ, w zależności od potrzeb Zamawiającego, co nie będzie stanowiło zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. Minimalna ilość dostarczanych odczynników biochemicznych z uwzględnieniem prawa opcji została określona w ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO SWZ. Szczegółowe zasady realizacji prawa opcji zawarte są w ZAŁĄCZNIKU NR 7 DO SWZ – Wzór Umowy wraz z załącznikami.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na wznowieniu (powtórzeniu) zamówień tego samego rodzaju co określone w opisie przedmiotu zamówienia na kolejne okresy, które będą realizowane na warunkach przewidzianych dla zamówienia podstawowego.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium z przypisaniem im odpowiednio wag:
• cena - ranga procentowa 60 %
• jakość - parametry techniczne - ranga procentowa 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość - parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 Ustawy Pzp oraz pkt 7.6. SWZ,
2) spełniają opisane szczegółowo w pkt. 6.2. SWZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, o którym mowa w pkt 6.1. ppkt 2 SWZ, jeśli udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata - w tym okresie, należycie wykonał lub nadal wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej 3 (trzy) umowy dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.: wykonał
co najmniej 3 (trzy) umowy, których przedmiotem była/jest dostawa odczynników biochemicznych, materiałów kontrolnych, kalibratorów i części eksploatacyjnych zużywalnych, wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego na kwotę minimum 200.000,00 PLN brutto każda dostawa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) aktualnego odpisu lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) podmiotowych środków dowodowych wymienionych pod lit. a)-c) powyżej dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji takiego podmiotu trzeciego. Do podmiotu trzeciego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się pkt 8.6 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostawy odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówieni zgodnie z warunkiem określonym w pkt 6.1. ppkt 2 i pkt. 6.2. SWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi ZAŁĄCZNIK nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zgodnie z zapisami w pkt 8.1 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z zapisami w pkt 14 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadkach wskazanych we Wzorze Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platforma.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.