eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chęciny › Remont części pomieszczeń parteru segmentu D na potrzeby Działu Dokumentacji i Rozliczeń z NFZOgłoszenie z dnia 2022-10-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont części pomieszczeń parteru segmentu D na potrzeby Działu Dokumentacji i Rozliczeń z NFZ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296213

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czerwona Góra 10

1.5.2.) Miejscowość: Chęciny

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-060

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@czerwonagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwonagora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://czerwonagora.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont części pomieszczeń parteru segmentu D na potrzeby Działu Dokumentacji i Rozliczeń z NFZ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c87b8bca-38b1-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00389946

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00097282/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont części pomieszczeń parteru segmentu D na potrzeby Działu Dokumentacji i Rozliczeń z NFZ

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357878/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-0892-B-2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w wyznaczonych pomieszczeniach oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej zadania polegającego na remoncie części pomieszczeń parteru segmentu D na potrzeby Działu Dokumentacji i Rozliczeń z NFZ.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera – Program Funkcjonalno-Użytkowy załącznik od nr 8 do SWZ oraz załączniki graficzne - załącznik nr 9 do SWZ
3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 4 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 255 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości 228 500,00 zł. Firma ELEKTRO-JAREX TUTAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Warszawska 146, 25-414 Kielce, złożyła najkorzystniejszą ofertę, zaoferowała kwotę brutto w wysokości 302 859,48 zł, co przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.