eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców w TychachOgłoszenie z dnia 2022-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców w Tychach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166344

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Budowlanych 59

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzuim.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuim.tychy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarzadzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców w Tychach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e73ea269-40a0-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00389063

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016136/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców w Tychach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372018/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 44/DZP/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 769611,31 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców w Tychach.

W ramach zadania pn. Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców w Tychach, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania trzech oddzielnych opracowań projektowych i uzyskania trzech oddzielnych decyzji ZRID, według podziału na zadania jak niżej:
- Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców w Tychach – dla drogi zbiorczej
- Rozbudowa ul. Stawowej w Tychach – dla drogi dojazdowej
- Rozbudowa ul. Malinowej w Tychach – dla drogi dojazdowej

Parametry dróg:
Parametry drogi zbiorczej – połączenie ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców
Klasyfikacja dróg: „Z” – droga zbiorcza
„D” – drogi dojazdowe do posesji, budowa powiazań z istniejącymi drogami wraz z ew. przebudową fragmentów istniejących dróg
Kategoria ruchu: KR5/KR6
Klasa obciążeń dla tunelu: K=+2, wg schematu LW 71, wg Eurokodów tj. normy PN-EN 1991-2, szczegółowe zasady oceny nośności zostaną określone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Długość drogi kl. „Z” – ok. 1,9 km
Długość dróg kl. „D” – ok. 0,7 km (powiązania z istniejącymi drogami, przebudowa istniejących dróg, dojazdy do posesji, zjazdy)
Liczba jezdni – 1 (droga jednojezdniowa)
Liczba pasów ruchu – 2 (dwa)
Parametry dróg dojazdowych w śladzie istniejącym w tym:
- ul. Stawowa
- ul. Malinowa
Klasyfikacja dróg: „D”
Kategoria ruchu: KR2/KR3
Długość dróg:
- ul. Stawowa – ok. 1,4 km
- ul. Malinowa – ok. 0,35 km
Liczba jezdni – 1 (droga jednojezdniowa)
Liczba pasów ruchu – 2 (dwa)

Zakres opracowań projektowych – odpowiednio dla każdego zadania:

1. Projekt drogowy
1.1. Połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców
Projekt branży drogowej powinien być poprzedzony co najmniej trzema wariantami koncepcji.
Projekt drogowy powinien uwzględniać:
- budowę połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców (od ul. Browarowej do ul. Stoczniowców)
- budowę i przebudowę skrzyżowań
- budowę powiazań z istniejącymi drogami
- ew. przebudowę fragmentów istniejących dróg
- ew. budowę dróg dojazdowych do posesji
- ew. budowę ronda retencyjnego
- budowę zjazdów do posesji,
- budowę chodników
- budowę ścieżki rowerowej
- budowę zatok autobusowych i peronów pod wiaty przystankowe (o ile zajdzie taka konieczność –uzgodnienie z Zarządem Transportu Metropolitalnego) wraz z:
 wiatami
 podłączeniem do sieci elektroenergetycznej w celu ich podświetlenia wiat
zgodnie ze „Standardami budowy przystanków autobusowych komunikacji miejskiej oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych dla miasta Tychy
- odwodnienie
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu.

1.2. Rozbudowy ul. Stawowej i Mostowej
Projekt branży drogowej powinien być poprzedzony co najmniej trzema wariantami koncepcji.
Projekt drogowy powinien uwzględniać:
- budowę dróg po śladzie istniejącym z uwzględnieniem elementów uspokojenia ruchu
- budowę i przebudowę skrzyżowań
- budowę zjazdów do posesji,
- budowę chodników
- odwodnienie,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu.

2. Projekt mostowy powinien być poprzedzony co najmniej dwoma wariantami koncepcji.
Projekt mostowy powinien uwzględniać:
- budowę tunelu drogowego pod linią kolejową 139 łączącą stację Tychy ze stacją Zwardoń wraz z murami oporowymi
- budowę przepustu na potoku Browarnianym (demontaż istniejącego przepustu i budowa nowego przepustu).

3. Projekt kanalizacji deszczowej powinien uwzględniać:
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, przykanalikami i wpustami
- ew. budowę odwodnienia liniowego
- ew. budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe z nawierzchni
- zabezpieczenia w miejscach kolizji
Projekt powinien uwzględniać elementy zwiększające retencję wód opadowych.


4. Projekt branży elektrycznej
Projekt oświetlenia powinien uwzględniać:
- budowę i przebudowę oświetlenia na całym odcinku drogi, oświetlenie prowadzić kablem ziemnym
- oświetlenie tunelu
Projekt zasilania wiaty przystankowej w energię elektryczną powinien uwzględniać
- uzyskanie warunków technicznych podłączenia wiat do sieci elektroenergetycznej (wiaty nie mogą być zasilane z oświetlenia ulicznego)
- wyposażenie wiat przystankowych w instalację elektryczną służącą do zasilania gabloty rozkładowej i/lub reklamowej – podświetlenie LED.

5. Projekt branży SRK powinien uwzględniać:
- budowę przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu budowanego połączenia i linii kolejowej nr 169 łączącej stację Tychy ze stacją Orzesze wraz z urządzeniami zasilającymi i sterującymi, wyposażone w sygnał dźwiękowy i świetlny oraz urządzenia telewizji przemysłowej dla potrzeb rejestracji zdarzeń na przejeździe
- przebudowę przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Stawowej na przejście piesze (zmiana kategorii przejazdu z D na E)
- przebudowę przejazdu kolejowo-drogowego w ulicach Jeżynowej i Malinowej na przejście piesze (zmiana kategorii przejazdu z B na E).

6. Projekt branży telekomunikacyjnej powinien uwzględniać:
- budowę kanału technologicznego na całej długości wraz ze studniami pod kabel światłowodowy.

7. Projekt organizacji ruchu.
Należy opracować projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.
Projekty organizacji powinny zawierać wymagane prawem opinie i decyzję zatwierdzającą wydaną przez organ zarządzający ruchem tj. Wydział Komunikacji.
Projekt docelowej organizacji ruchu powinien uwzględniać:
- akustyczne i odblaskowe oznakowanie poziome.
- punktowe elementy odblaskowe – szczególnie na łukach poziomych.
- uwagi i zalecenia jednostki zarządzającej ruchem
Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać:
- zasady organizacji ruchu w poszczególnych etapach budowy (etapowanie)
- wskazanie warunków objazdów

8. Projekt zieleni.
Projekt zieleni powinien uwzględniać:
- wycinkę drzew i krzewów wraz z inwentaryzacją drzewostanu przewidzianego do wycinki.
Na działkach będących w trwałym zarządzie Lasów Państwowych, należy odpowiednio ponumerować drzewa i krzewy w wieku powyżej 20 lat, których wycinkę zgodnie z art. 20b specustawy drogowej Lasy Państwowe wykonują na własny koszt.
Wiek drzew można określić wg Tabeli wiekowej drzew, oprac. przez prof. dr Longina Majdeckiego.
- wykonanie trawników, nasadzenia drzew i krzewów
- ew. wykonanie nasadzeń ( drzewa, krzewy i ew. byliny) na wyspie centralnej ronda retencyjnego,
Projekt wycinki i nasadzeń należy uzgodnić z Tyskim Zakładem Usług Komunalnych.
Projekt zieleni należy opracować zgodnie ze Standardami zieleni.

9. Projekt ekranów akustycznych powinien uwzględniać:
- budowę ekranów – konstrukcja ekranów musi spełniać wymagania estetyczno-krajobrazowe.

10. Projekt przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu (sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, gazociągowa, teletechniczna, ciepłownicza, kanalizacja sanitarna) powinien uwzględniać:
- niezbędne przebudowy wynikające z kolizji z projektowanym zakresem robót i z uzgodnień branżowych.
Uzgodnienia z użytkownikami sieci należy prowadzić w kierunku zabezpieczenia ich sieci.

Szczegółowy opis zamówienia oraz sposób jego wykonania określony jest w Opisie przedmiotu zamówienia opracowanym dla potrzeb niniejszego zamówienia stanowiący załącznik nr 2 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71322300-4 - Usługi projektowania mostów

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.