eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców w TychachOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców w Tychach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166344

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Budowlanych 59

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzuim.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuim.tychy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarzadzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców w Tychach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e73ea269-40a0-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372018

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016136/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców w Tychach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (zamowienia@mzuim.tychy.pl).

2. Adres strony służącej do elektronicznego składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publiczne (ePUAP).

5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
• administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59 nr. telefonu: 32 227 70 06, nr. faksu: 32 227 70 08, adres e-mail: mzuim@mzuim.tychy.pl
• inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach jest Pani Agnieszka Kijas, nr telefonu 32 227 70 06, adres e-mail: a.kijas@mzuim.tychy.pl
• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
• odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;
• po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
• obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy / Podwykonawcy / Podmiotu, na zasoby którego powołuje się wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• osoba udostępniająca dane posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
• osobie udostępniającej dane nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 44/DZP/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 769611,31 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców w Tychach.

W ramach zadania pn. Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców w Tychach, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania trzech oddzielnych opracowań projektowych i uzyskania trzech oddzielnych decyzji ZRID, według podziału na zadania jak niżej:
- Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców w Tychach – dla drogi zbiorczej
- Rozbudowa ul. Stawowej w Tychach – dla drogi dojazdowej
- Rozbudowa ul. Malinowej w Tychach – dla drogi dojazdowej

Parametry dróg:
Parametry drogi zbiorczej – połączenie ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców
Klasyfikacja dróg: „Z” – droga zbiorcza
„D” – drogi dojazdowe do posesji, budowa powiazań z istniejącymi drogami wraz z ew. przebudową fragmentów istniejących dróg
Kategoria ruchu: KR5/KR6
Klasa obciążeń dla tunelu: K=+2, wg schematu LW 71, wg Eurokodów tj. normy PN-EN 1991-2, szczegółowe zasady oceny nośności zostaną określone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Długość drogi kl. „Z” – ok. 1,9 km
Długość dróg kl. „D” – ok. 0,7 km (powiązania z istniejącymi drogami, przebudowa istniejących dróg, dojazdy do posesji, zjazdy)
Liczba jezdni – 1 (droga jednojezdniowa)
Liczba pasów ruchu – 2 (dwa)
Parametry dróg dojazdowych w śladzie istniejącym w tym:
- ul. Stawowa
- ul. Malinowa
Klasyfikacja dróg: „D”
Kategoria ruchu: KR2/KR3
Długość dróg:
- ul. Stawowa – ok. 1,4 km
- ul. Malinowa – ok. 0,35 km
Liczba jezdni – 1 (droga jednojezdniowa)
Liczba pasów ruchu – 2 (dwa)

Zakres opracowań projektowych – odpowiednio dla każdego zadania:

1. Projekt drogowy
1.1. Połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców
Projekt branży drogowej powinien być poprzedzony co najmniej trzema wariantami koncepcji.
Projekt drogowy powinien uwzględniać:
- budowę połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców (od ul. Browarowej do ul. Stoczniowców)
- budowę i przebudowę skrzyżowań
- budowę powiazań z istniejącymi drogami
- ew. przebudowę fragmentów istniejących dróg
- ew. budowę dróg dojazdowych do posesji
- ew. budowę ronda retencyjnego
- budowę zjazdów do posesji,
- budowę chodników
- budowę ścieżki rowerowej
- budowę zatok autobusowych i peronów pod wiaty przystankowe (o ile zajdzie taka konieczność –uzgodnienie z Zarządem Transportu Metropolitalnego) wraz z:
 wiatami
 podłączeniem do sieci elektroenergetycznej w celu ich podświetlenia wiat
zgodnie ze „Standardami budowy przystanków autobusowych komunikacji miejskiej oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych dla miasta Tychy
- odwodnienie
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu.

1.2. Rozbudowy ul. Stawowej i Mostowej
Projekt branży drogowej powinien być poprzedzony co najmniej trzema wariantami koncepcji.
Projekt drogowy powinien uwzględniać:
- budowę dróg po śladzie istniejącym z uwzględnieniem elementów uspokojenia ruchu
- budowę i przebudowę skrzyżowań
- budowę zjazdów do posesji,
- budowę chodników
- odwodnienie,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu.

2. Projekt mostowy powinien być poprzedzony co najmniej dwoma wariantami koncepcji.
Projekt mostowy powinien uwzględniać:
- budowę tunelu drogowego pod linią kolejową 139 łączącą stację Tychy ze stacją Zwardoń wraz z murami oporowymi
- budowę przepustu na potoku Browarnianym (demontaż istniejącego przepustu i budowa nowego przepustu).

3. Projekt kanalizacji deszczowej powinien uwzględniać:
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, przykanalikami i wpustami
- ew. budowę odwodnienia liniowego
- ew. budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe z nawierzchni
- zabezpieczenia w miejscach kolizji
Projekt powinien uwzględniać elementy zwiększające retencję wód opadowych.


4. Projekt branży elektrycznej
Projekt oświetlenia powinien uwzględniać:
- budowę i przebudowę oświetlenia na całym odcinku drogi, oświetlenie prowadzić kablem ziemnym
- oświetlenie tunelu
Projekt zasilania wiaty przystankowej w energię elektryczną powinien uwzględniać
- uzyskanie warunków technicznych podłączenia wiat do sieci elektroenergetycznej (wiaty nie mogą być zasilane z oświetlenia ulicznego)
- wyposażenie wiat przystankowych w instalację elektryczną służącą do zasilania gabloty rozkładowej i/lub reklamowej – podświetlenie LED.

5. Projekt branży SRK powinien uwzględniać:
- budowę przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu budowanego połączenia i linii kolejowej nr 169 łączącej stację Tychy ze stacją Orzesze wraz z urządzeniami zasilającymi i sterującymi, wyposażone w sygnał dźwiękowy i świetlny oraz urządzenia telewizji przemysłowej dla potrzeb rejestracji zdarzeń na przejeździe
- przebudowę przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Stawowej na przejście piesze (zmiana kategorii przejazdu z D na E)
- przebudowę przejazdu kolejowo-drogowego w ulicach Jeżynowej i Malinowej na przejście piesze (zmiana kategorii przejazdu z B na E).

6. Projekt branży telekomunikacyjnej powinien uwzględniać:
- budowę kanału technologicznego na całej długości wraz ze studniami pod kabel światłowodowy.

7. Projekt organizacji ruchu.
Należy opracować projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.
Projekty organizacji powinny zawierać wymagane prawem opinie i decyzję zatwierdzającą wydaną przez organ zarządzający ruchem tj. Wydział Komunikacji.
Projekt docelowej organizacji ruchu powinien uwzględniać:
- akustyczne i odblaskowe oznakowanie poziome.
- punktowe elementy odblaskowe – szczególnie na łukach poziomych.
- uwagi i zalecenia jednostki zarządzającej ruchem
Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać:
- zasady organizacji ruchu w poszczególnych etapach budowy (etapowanie)
- wskazanie warunków objazdów

8. Projekt zieleni.
Projekt zieleni powinien uwzględniać:
- wycinkę drzew i krzewów wraz z inwentaryzacją drzewostanu przewidzianego do wycinki.
Na działkach będących w trwałym zarządzie Lasów Państwowych, należy odpowiednio ponumerować drzewa i krzewy w wieku powyżej 20 lat, których wycinkę zgodnie z art. 20b specustawy drogowej Lasy Państwowe wykonują na własny koszt.
Wiek drzew można określić wg Tabeli wiekowej drzew, oprac. przez prof. dr Longina Majdeckiego.
- wykonanie trawników, nasadzenia drzew i krzewów
- ew. wykonanie nasadzeń ( drzewa, krzewy i ew. byliny) na wyspie centralnej ronda retencyjnego,
Projekt wycinki i nasadzeń należy uzgodnić z Tyskim Zakładem Usług Komunalnych.
Projekt zieleni należy opracować zgodnie ze Standardami zieleni.

9. Projekt ekranów akustycznych powinien uwzględniać:
- budowę ekranów – konstrukcja ekranów musi spełniać wymagania estetyczno-krajobrazowe.

10. Projekt przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu (sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, gazociągowa, teletechniczna, ciepłownicza, kanalizacja sanitarna) powinien uwzględniać:
- niezbędne przebudowy wynikające z kolizji z projektowanym zakresem robót i z uzgodnień branżowych.
Uzgodnienia z użytkownikami sieci należy prowadzić w kierunku zabezpieczenia ich sieci.

Szczegółowy opis zamówienia oraz sposób jego wykonania określony jest w Opisie przedmiotu zamówienia opracowanym dla potrzeb niniejszego zamówienia stanowiący załącznik nr 2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71322300-4 - Usługi projektowania mostów

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia wad

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SWZ.

2. Podstawy wykluczenia:
1) określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp: który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest wstanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
b) art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp: który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3) określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie ww. przesłanek.

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 i 2 ustawy:

1) zdolność techniczna lub zawodowa:

a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

(i) jedno opracowanie dokumentacji projektowej [projekt budowlany i wykonawczy] w zakresie infrastruktury drogowej obejmującej budowę/rozbudowę/przebudowę drogi o długości co najmniej 2 km,

(ii) jedno opracowanie dokumentacji projektowej [projekt budowlany i wykonawczy] w zakresie infrastruktury drogowej obejmującej budowę/rozbudowę/przebudowę tunelu lub obiektu mostowego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek podmioty te mogą spełniać łącznie.

b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami [Kluczowi Specjaliści] skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego tj.:

i) Projektant ds. infrastruktury drogowej - spełniający minimalne wymagania:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej zgodnie z polskim Prawem Budowlanym [tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.] lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji projektanta ds. infrastruktury drogowej zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu,

ii) Projektant ds. mostowych - spełniający minimalne wymagania:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej zgodnie z polskim Prawem Budowlanym [tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.] lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji projektanta ds. mostowych zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu,

iii) Projektant ds. elektrycznych - spełniający minimalne wymagania:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z polskim Prawem Budowlanym [tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.] lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji projektanta ds. elektrycznych zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu.

iv) Projektant ds. teletechnicznych - spełniający minimalne wymagania:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń zgodnie z polskim Prawem Budowlanym [tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.] lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji projektanta ds. teletechnicznych zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu,

v) Projektant ds. sieciowych - spełniający minimalne wymagania:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym [tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.] lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji projektanta ds. sieciowych [kanalizacja deszczowa i sanitarna, gazowe, wodociągowe, ciepłownicze] zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu,

vi) Projektant ds. kolejowych - spełniający minimalne wymagania:
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym zgodnie z polskim Prawem Budowlanym [tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.] lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji projektanta ds. kolejowych zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek podmioty te mogą spełniać łącznie.

Zamawiający dopuszcza do pełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji Kluczowego Specjalisty.

Zamawiający określając wymogi w sprawie posiadania stosownych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz dopuszcza pełnienie funkcji Kluczowych specjalistów w w/w specjalnościach przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych stosownie do zapisów art. 12a ustawy Prawo budowlane [tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.] i/lub ustawy z dn. 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów [tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1946, z późn. zm.].

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeśli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; (załącznik nr 4 do SWZ).

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w/w wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (załącznik nr 5 do SWZ).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty określone w pkt a) i b) ma obowiązek złożyć ten lub ci Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków.

W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty, o których mowa w pkt. a) i b) w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz Oferta Wykonawcy (załącznik nr 1 do SWZ)
2) Formularz Wycena prac projektowych (załącznik nr 1a [1_1a – 1_4a] do SWZ)
3) Formularz Szczegółowa wycena projektu podziału nieruchomości (załącznik nr 1b [1_1b – 1_3b] do SWZ)
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ)
5) Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta nie jest podpisywana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6) Zobowiązanie podmiotu/ów trzeciego/cich, o którym mowa w pkt XIV.5.3) SWZ (załącznik nr 7 do SWZ) [jeżeli dotyczy].
7) Oświadczenie, o którym mowa w pkt XIV.4.3) SWZ – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3). W przypadku, o którym mowa w pkt 2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp oraz określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) Prawa Zamówień Publicznych jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego – o różnicę w wysokości stawki VAT,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – o różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością minimalnego wynagrodzenia lub stawki a nową wysokością wynagrodzenia lub stawki, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – o różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością odprowadzanych składek, a nową wysokością odprowadzanych składek, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – o różnicę w wpłatach wynikającą z tych zmian.
2. Zmiana postanowień Umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której mowa w art. 439 Prawa zamówień publicznych jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia zmian cen rzeczywiście ponoszonych kosztów lub materiałów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się zarówno wzrost cen jak i spadek cen. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane w roku 2023 i 2024 roku odpowiednio o wskaźnik cen wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług publikowany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach:
a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
b) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu Umowy lub opracowań projektowych ponad zakres przewidziany w Umowie;
c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego;
d) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań;
e) zmiany przepisów prawa;
f) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;
g) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;
h) wydania Polecenia Zmiany.
Warunki wprowadzenia zmian określone zostały w § 3 i 13 Projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: . Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.