eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › OPRACOWANIE PEŁNOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ULIC: KIEPURY, SZPITALNEJ I KURKOWEJ (II)Ogłoszenie z dnia 2023-09-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
OPRACOWANIE PEŁNOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ULIC: KIEPURY, SZPITALNEJ I KURKOWEJ (II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Karasia 15

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bpw@leszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.leszno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

OPRACOWANIE PEŁNOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ULIC: KIEPURY, SZPITALNEJ I KURKOWEJ (II)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8d4eb85-4e42-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00388892

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060768/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na ul. Kiepury, Szpitalna i Kurkowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania dot. specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych, szyfrowania i oznaczania czasu przekazania, odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl :-stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy
PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa poza przeglądarką Internet Explorer;włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej–kodowanie UTF8; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę i dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Gł. Urzędu Miar. 2.Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie dostępnym na ww. stronie w zakładce „Regulamin" i uznaje go
za wiążący; zapoznaje i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej na platformazakupowa.pl. 3.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, zwłaszcza za zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert, w wyniku np. złożenia oferty przez „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Taka oferta zostanie uznana za ofertę handlową. Nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu. 4. Wszelkie
instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .5.Zalecenia:1)formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców winny być zgodne z Zał. nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności…”, dalej „Rozporządzenie KRI”. 2) rekomenduje się wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf,3)W celu kompresji danych rekomenduje się wykorzystanie jednego z formatów: a).zip, b).7Z.4)Wśród formatów powszechnych a niewystępujących w „Rozporządzeniu KRI” występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Pliki te zostaną uznane za złożone nieskutecznie.5)zwraca się uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB i na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp- do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.6)W przypadku użycia
kwalifikowanego podpisu elektronicznego:-ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku i łatwiejszą weryfikację podpisu, zaleca się w miarę możliwości przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. -pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem
XAdES. Wykonawca winien pamiętać aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.- rekomenduje się wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.7) zaleca się aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 8) zaleca się aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował wybraną metodę podpisania plików
oferty. 9)Ofertę należy przygotować z należytą starannością, zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Zaleca się złożenie oferty na 24 h przed terminem składania ofert.11)Jeśli Wykonawca kompresuje pliki np.zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego z plików. 12) zaleca się aby nie wprowadzać zmian w plikach po podpisaniu podpisem
kwalifikowanym. Może to naruszyć integralność plików, doprowadzić do odrzucenia oferty.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno. Może się Pani/Pan kontaktować z nim listownie na adres ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwoniąc pod numer 65 529 81 00 lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie um@leszno.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Krzysztofa Pukaczewskiego, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@leszno.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
• ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
• aktów wykonawczych do ustawy Pzp,
• ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
• ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia-znak sprawy: IN.271.23.2023 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy Pzp oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jego realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz OPEN NEXUS Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Urząd Miasta Leszna prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
10) Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO.
11) Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów RODO, o których mowa w art. 19 ust 2 i 3 ustawy Pzp.
1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa ul. Kiepury na odcinku od Ronda dr. Opartnego do Szpitala Zespolonego w Lesznie”
1. Zakres zadania obejmuje:
1) Opracowanie mapy do celów projektowych;
2) Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 176); Przygotowanie dokumentacji (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).
3) Opracowanie opinii geotechnicznej (rozstaw punktów badawczych min. co 100m, oprócz opisu warunków gruntowych i wodnych opinia musi zawierać ocenę wysadzinowości podłoża),
4) Uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji i uzgodnień;
5) Wykonanie projektów wykonawczych/ technicznych;
6) Opracowanie Operatu dendrologicznego, wyznaczenie ewentualnych drzew/krzewów przeznaczonych do usunięcia, przesadzenia. W przypadku wycinki drzew/krzewów opracowanie projektu nasadzeń zastępczych uzgodnionego z Miejskim Konserwatorem Zieleni.
7) Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych;
8) Opracowanie STWiORB;
9) Uzyskanie decyzji Pozwolenia na Budowę (PnB);
10) Pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem do czasu zakończenia zadania;
Podstawowe dane wyjściowe do projektowania:
Dla przedmiotowego terenu obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa oraz granic miasta Leszna w Lesznie uchwalonego uchwałą Rady Miasta Leszna Uchwała Nr XXXVIII/504/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 maja 2021 roku
(Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 24.05.2021r. poz. 4195).
Planowana inwestycja zlokalizowana ma być na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 63/2, 63/4, 58/100, 58/101, 52/8, 62, 63/4, 63/2, 70, 57/2, ark. m. 41, obręb 0002, nr 13/1, 10/4, 7, 8, 13/2, 10/4, 26/2, 25/3 11/8, ark. m. 33, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 306301_1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ i załącznikach do niej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą, będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert,
odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Najniższa cena ofertowa brutto (Pc)
2) Doświadczenie projektanta (D)
Szczegółowy opis oceny ofert znajduje się w SWZ pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II –Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Szpitalnej w Lesznie
1. Zakres zadania obejmuje:
1) Opracowanie mapy do celów projektowych;
2) Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 176); Przygotowanie dokumentacji (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).
3) Opracowanie opinii geotechnicznej (rozstaw punktów badawczych min. co 100m, oprócz opisu warunków gruntowych i wodnych opinia musi zawierać ocenę wysadzinowości podłoża),
4) Uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji i uzgodnień;
5) Wykonanie projektów wykonawczych/ technicznych;
6) Opracowanie Operatu dendrologicznego, wyznaczenie ewentualnych drzew/krzewów przeznaczonych do usunięcia, przesadzenia. W przypadku wycinki drzew/krzewów opracowanie projektu nasadzeń zastępczych uzgodnionego z Miejskim Konserwatorem Zieleni.
7) Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych;
8) Opracowanie STWiORB;
9) Uzyskanie decyzji Pozwolenia na Budowę (PnB);
10) Pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem do czasu zakończenia zadania;
Podstawowe dane wyjściowe do projektowania:
Dla przedmiotowego terenu obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa oraz granic miasta Leszna w Lesznie uchwalonego uchwałą Rady Miasta Leszna Uchwała Nr XXXVIII/504/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 maja 2021 roku
(Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 24.05.2021r. poz. 4195).
Planowana inwestycja zlokalizowana ma być na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 57/1, 72/23, 38/1, 57/2, 70 ark. m. 41, obręb 0002, nr 6/1, 1/1, 2/1, 12/5, 2/2, ark. m. 33, obręb 0002,
jednostka ewidencyjna 306301_1.
2. Założono konieczność przygotowania dokumentacji projektowej. Dla potrzeb uzyskania decyzji PnB dla ul. Szpitlanej w Lesznie, przewidziano wykonanie projektów:
1) branży drogowej:
- kategoria drogi: gminna
- klasa drogi: L
- kategoria ruchu: KR3
- sugerowana prędkość projektowa: 50km/h
- sugerowany przekrój uliczny daszkowy z ciągiem pieszo-rowerowym po zachodniej stronie ulicy oraz obustronnymi zatokami autobusowymi, sugerowane jednocześnie utrzymanie dotychczasowej szerokości jezdni.
- sugerowany rodzaj nawierzchni jezdni: beton asfaltowy.
- sugerowana nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego: kostka betonowa bezfazowa gr 8 cm.
Pozostałe parametry projektowanej drogi zawarto w Załączniku nr 10do SWZ.
2) branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa):
W celu uzyskania szczegółowych warunków do projektowania, należy wystąpić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie
3) branży teletechnicznej z budową kanału technologicznego:
 kanał teletechniczny – zgodnie z obowiązującymi przepisami
4) przebudowy urządzeń kolidujących z planowaną inwestycją,
5) zagospodarowania terenów zielonych.
Sposób urządzania zieleni, gatunki roślin oraz operat dendrologiczny, zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 17 lutego 2021r. i w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zieleni.
Różnorodne i wielogatunkowe nasadzenia nowej zieleni w pasie zieleni, powinny być różnorodne, wielogatunkowe, dostosowane do panujących na miejscu warunków. Zamiast trawników roślinność krzewiasta, okrywowa, niska – średnio wysoka, wieloletnia
3. Projekty budowlane pozostałych branż infrastruktury muszą posiadać również odpowiednio, pozytywne uzgodnienie z jednostkami zarządzającymi tą infrastrukturą.
Szczegółowe rozwiązania projektowe i lokalizacyjne należy uzgodnić w czasie projektowania z Wydziałem Inwestycji oraz z Miejskim Zarządem Dróg w Lesznie.
4. Planowana inwestycja znajduje się w strefie „W” ochrony archeologicznej określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Uchwała nr VIII/71/2003r. Rady Miasta Leszna z dnia 29 kwietnia 2003 roku.
W związku z czym, wymagane jest uzgodnienie dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Lesznie, mającego siedzibę przy pl. Jana Amosa Komeńskiego nr 6, 64-100 Leszno.
5. Szczegółowe rozwiązania dotyczące zasad nasadzeń i gatunków traw należy uzgodnić z Miejskim Koordynatorem Zieleni.
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami i rozporządzeniami obowiązującymi na dzień sporządzenia dokumentacji projektowej.
7. W zakresie branży kanalizacji deszczowej: Opracowania musza być zgodne z „Programem Zagospodarowania Wód Opadowych i Rozwoju Kanalizacji Deszczowej dla Miasta Leszna”, który został przyjęty Uchwałą nr XL/483/2010 Z DNIA 25 MARCA 2010 R. Rady Miejskiej Leszna oraz warunkami technicznymi, które na wniosek inwestora wydaje na podstawie
Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXVIII/305/2005 z dnia 8 marca 2005 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ i załącznikach do niej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą, będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert,
odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Najniższa cena ofertowa brutto (Pc)
2) Doświadczenie projektanta (D)
Szczegółowy opis oceny ofert znajduje się w SWZ pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa ul. Kurkowej w Lesznie”
1. Zakres zadania obejmuje:
1) Opracowanie mapy do celów projektowych;
2) Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 176); Przygotowanie dokumentacji (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).
3) Opracowanie opinii geotechnicznej (rozstaw punktów badawczych min. co 100m, oprócz opisu warunków gruntowych i wodnych opinia musi zawierać ocenę wysadzinowości podłoża),
4) Uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji i uzgodnień;
5) Wykonanie projektów wykonawczych/ technicznych;
6) Opracowanie Operatu dendrologicznego, wyznaczenie ewentualnych drzew/krzewów przeznaczonych do usunięcia, przesadzenia. W przypadku wycinki drzew/krzewów opracowanie projektu nasadzeń zastępczych uzgodnionego z Miejskim Konserwatorem Zieleni.
7) Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych;
8) Opracowanie STWiORB;
9) Skuteczne zgłoszenie (bez uwag) budowy lub innych robót budowlanych;
10) Pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem do czasu zakończenia zadania;
11) Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do wykonanej dokumentacji w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia (szczegółowe warunki przeniesienia praw autorskich określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ).
Podstawowe dane wyjściowe do projektowania:
Dla przedmiotowego terenu obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kurkowej w Lesznie uchwalonego uchwałą Rady Miasta Leszna Uchwała Nr VIII/71/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 02 lipiec 2003 r. Nr. 115 poz. 2127).
Planowana inwestycja zlokalizowana ma być na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 5/15, 5/133, 5/51, 5/60, 5/41, 36/45, 36/2, 5/145, 5/110, 21/5, 5/127, 22/10, 5/23, ark. m. 24, obręb 0002; nr 54, 151, 92, 111, 132, 148/1, 3/1, 4/2, 5/4, ark. m. 29, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 306301_1.
2. Założono konieczność przygotowania dokumentacji projektowej. Dla potrzeb uzyskania skutecznego zgłoszenia robót budowalnych (bez uwag) dla ul. Kurkowej w Lesznie, przewidziano wykonanie projektów:
1) branży drogowej:
- kategoria drogi: gminna
- klasa drogi: L
- kategoria ruchu: KR2
- sugerowana prędkość projektowa: 30km/h
- sugerowany przekrój uliczny daszkowy z obustronnymi i chodnikami oraz zatokami parkingowymi
- sugerowany rodzaj nawierzchni jezdni: beton asfaltowy.
Pozostałe parametry projektowanej drogi zawarto w Załączniku nr 11 do SWZ.
2) branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa):
- należy zaprojektować kanalizację deszczową na odcinkach od skrzyżowania z ul. Borową do ul. Grzybową oraz od ul. Osieckiej do skrzyżowania z ul. Jesionową,
- sieć kanalizacji deszczowej należy zaprojektować z rur PVC o średnicy φ 315mm o sztywności obwodowej 8 kN/m2
- nowoprojektowaną sieć należy zaprojektować w drogach będących własnością Miasta Leszna,
- na sieci kanalizacji deszczowej należy zaprojektować studnie kanalizacyjne o średnicy min. φ 1000mm wykonane z
materiałów zapewniających ich całkowitą szczelność (beton B45, tworzywo sztuczne). Studnie przykryć włazami żeliwnymi
typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym.
- do połączenia wpustów deszczowych stosować rury PVC o średnicy minimum φ 160mm (ścianka pełna, sztywność 8kN/m2
Pozostałe wstępne parametry do projektowanej kanalizacji deszczowej zawarto w Załączniku nr 12 do SWZ
W celu uzyskania szczegółowych warunków do projektowania, należy wystąpić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie
3) branży teletechnicznej z budową kanału technologicznego:
kanał teletechniczny – zgodnie z obowiązującymi przepisami
4) przebudowy urządzeń kolidujących z planowaną inwestycją,
5) zagospodarowania terenów zielonych.
- w pasach zieleni w miarę dostępnego miejsca powinno zaprojektować nasadzenia drzew rodzaju np. jarząb, klon, lipa, platan, jesion, głóg w odmianach średniowysokich;
- ograniczenie trawników w pasach zieleni, zastępując je krzewami niskimi i okrywowymi rodzaju: tawuła, róże, dereń, irga, pigwowiec, trzmielina, jałowiec, suchodrzew.
- kompozycje krzewów wielogatunkowe, różnorodne, przemieszane
- szczegółowe rozwiązania, należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zieleni.
3. Projekty budowlane pozostałych branż infrastruktury muszą posiadać również odpowiednio, pozytywne uzgodnienie z jednostkami zarządzającymi tą infrastrukturą.
Szczegółowe rozwiązania projektowe i lokalizacyjne należy uzgodnić w czasie projektowania z Wydziałem Inwestycji oraz z Miejskim Zarządem Dróg w Lesznie.
4. Planowana inwestycja znajduje się w strefie „W” ochrony archeologicznej określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Uchwała nr VIII/71/2003r. Rady Miasta Leszna z dnia 29 kwietnia 2003 roku.
W związku z czym, wymagane jest uzgodnienie dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Lesznie, mającego siedzibę przy pl. Jana Amosa Komeńskiego nr 6, 64-100 Leszno.
5. Szczegółowe rozwiązania dotyczące zasad nasadzeń i gatunków traw należy uzgodnić z Miejskim Koordynatorem Zieleni.
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami i rozporządzeniami obowiązującymi na dzień sporządzenia dokumentacji projektowej.
7. W zakresie branży kanalizacji deszczowej: Opracowania musza być zgodne z „Programem Zagospodarowania Wód Opadowych i Rozwoju Kanalizacji Deszczowej dla Miasta Leszna”, który został przyjęty Uchwałą nr XL/483/2010 Z DNIA 25 MARCA 2010 R. Rady Miejskiej Leszna oraz warunkami technicznymi, które na wniosek inwestora wydaje na podstawie
Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXVIII/305/2005 z dnia 8 marca 2005 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ i załącznikach do niej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą, będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert,
odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Najniższa cena ofertowa brutto (Pc)
2) Doświadczenie projektanta (D)
Szczegółowy opis oceny ofert znajduje się w SWZ pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

A. Dla Części I przedmiotu zamówienia:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- 1 usługę o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. D dodatkowo obejmującą swym zakresem rozbudowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego oraz rozbudowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnych.
Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną usługę rozumie jedną wykonaną dokumentację projektową w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, możliwość łączenia potencjału kilku Wykonawców, który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt dysponowania odpowiednim doświadczeniem zawodowym, o którym mowa w niniejszym warunku udziału w postępowaniu.
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi:
osobą pełniącą funkcję Projektanta branży drogowej – Koordynatora zespołu projektantów, posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:
- uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń;
Osobami pełniącymi funkcje Projektantów branżowych, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe:
-osobę pełniącą funkcję Projektanta branży elektrycznej, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
-osobę pełniącą funkcję Projektanta branży sanitarnej, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- osobę pełniącą funkcję Projektanta branży telekomunikacyjnej, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń;
- osobę pełniącą funkcję Projektanta zieleni, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: wykształcenie wyższe o kierunku: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, biologia, ochrona środowiska lub inne równoważne z udokumentowanym rocznym doświadczeniem w pracy na terenach zieleni;
B. Dla Części II przedmiotu zamówienia:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- 1 usługę o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. L, dodatkowo obejmującą swym zakresem rozbudowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego oraz rozbudowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnych.
Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną usługę rozumie jedną wykonaną dokumentację projektową w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, możliwość łączenia potencjału kilku Wykonawców, który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt dysponowania odpowiednim doświadczeniem zawodowym, o którym mowa w niniejszym warunku udziału w postępowaniu.
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi:
osobą pełniącą funkcję Projektanta branży drogowej – Koordynatora zespołu projektantów, posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:
- uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń;
Osobami pełniącymi funkcje Projektantów branżowych, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe:
-osobę pełniącą funkcję Projektanta branży elektrycznej, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
-osobę pełniącą funkcję Projektanta branży sanitarnej, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- osobę pełniącą funkcję Projektanta branży telekomunikacyjnej, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń;
- osobę pełniącą funkcję Projektanta zieleni, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: wykształcenie wyższe o kierunku: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, biologia, ochrona środowiska lub inne równoważne z udokumentowanym rocznym doświadczeniem w pracy na terenach zieleni;
C. Dla Części III przedmiotu zamówienia:
c) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- 1 usługę o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. D dodatkowo obejmującą swym zakresem rozbudowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego oraz rozbudowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnych.
Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną usługę rozumie jedną wykonaną dokumentację projektową w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, możliwość łączenia potencjału kilku Wykonawców, który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt dysponowania odpowiednim doświadczeniem zawodowym, o którym mowa w niniejszym warunku udziału w postępowaniu.
UWAGA: dot. wszystkich trzech (3) części
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, może polegać na zasobach w postaci doświadczenia grupy Wykonawców
(Konsorcjum), której był członkiem przy realizacji innego zamówienia, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w jego realizacji.
d) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi:
osobą pełniącą funkcję Projektanta branży drogowej – Koordynatora zespołu projektantów, posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:
- uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń;
Osobami pełniącymi funkcje Projektantów branżowych, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe:
-osobę pełniącą funkcję Projektanta branży elektrycznej, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
-osobę pełniącą funkcję Projektanta branży sanitarnej, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- osobę pełniącą funkcję Projektanta branży telekomunikacyjnej, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń;
- osobę pełniącą funkcję Projektanta zieleni, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: wykształcenie wyższe o kierunku: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, biologia, ochrona środowiska lub inne równoważne z udokumentowanym rocznym doświadczeniem w pracy na terenach zieleni;
UWAGA:
Zamawiający informuje, iż na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej dopuszcza, w przypadku złożenia oferty dla poszczególnych Części przedmiotu zamówienia, wykazanie się do realizacji przedmiotowego zamówienia tymi samymi osobami. Osoby wyznaczone na Projektanta muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 roku lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 7 ust 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych
dokumentów.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 7 pkt 2) lit. a) SWZ:
a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury– wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1) lit. a) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust 1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla
dokumentów wymienionych w pkt. 1) lit. a) powyżej.
Dokumenty podmiotów udostępniających zasoby:
1) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 7 pkt 2) lit. a) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
2) Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
3) W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapisy ust. 16 stosuje się odpowiednio. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 (Załącznik nr 2 do SWZ) oświadczenia,
dotyczącego podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w
SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie
z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które wymaga
Zamawiający tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej określonego w Rozdziale 5
ust. 2 pkt 4) SWZ:
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SWZ);
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (Załącznik nr 7 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które należy złożyć:
1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
Wymagana forma:
Formularz ofertowy składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Dokumenty składane wraz z ofertą:
a) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 2 do SWZ,
b) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 3 do SWZ (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby),
c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (na zasadach opisanych w Rozdziale 5 SWZ)- Załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku, gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej.
d) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- w sytuacji opisanej w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (Załącznik nr 5 do SWZ).
e) Oświadczenie dotyczące wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych, używanych przy wykonywaniu tego zadania – Załącznik nr 9 do SWZ,
f) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wymagana forma:
Oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowi Zał. nr 5 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma
potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach:
1) zmiana sposobu wykonania:
1.1) niezależna od Wykonawcy konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy według innych założeń niż wskazane w SWZ wraz załącznikami;
1.2) konieczność wykonania prac projektowych, które nie wynikają z opisu przedmiotu zamówienia w SWZ, a które z przyczyn od Wykonawcy niezależnych stały się niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;
1.3) wynikająca z działań organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję lub wynikająca z przeprowadzonych konsultacji społecznych;
1.4) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy;
1.5) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
1.6) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron Umowy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
1.7) wynikająca z konieczności koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej umowy lub zastosowania
odmiennych, od wynikających z SWZ lub przyjętych przez Wykonawcę, rozwiązań projektowych, w związku z pracami lub innymi czynnościami prowadzonymi przez inne podmioty,
1.8) okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, zakresu prac objętych umową, zmiana terminów zakończenia Przedmiotu Umowy, zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia lub zmiana wysokości wynagrodzenia.
Szczegółowy i kompletny zakres zmian umowy znajduje się we wzorze umowy będącym Załącznikiem nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były
za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat,
że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: bpw@leszno.pl Zaleca się jednak, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu e-mail.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.