eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap VIIOgłoszenie z dnia 2023-09-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap VII

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 59a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krakow@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap VII

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-090caba3-4e41-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00388764

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17624,Roboty-budowlane-na-terenie-Nadzoru-Wodnego-w-Zywcu-etap-VII.html?sid=cfe5a3faa6e6247b345b6db4d7aeb54c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp – komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod
adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/. Platforma wypełnia definicję strony internetowej postępowania, na której publikowana jest
dokumentacja postępowania. Wskazany w zdaniu 1 adres strony internetowej postępowania, to adres pod którym udostępniane
będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia.
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w
zakładce: Instrukcja dla Wykonawców. Regulamin dostępny jest w zakładce „Regulamin”. Korzystanie z Platformy oznacza
akceptację regulaminu oraz Instrukcji.
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Celem skomunikowania się z
Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób
złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki
„Zapytaj” (na etapie składania ofert) lub „Wiadomości” (po otwarciu ofert). Zakładki te służą również Zamawiającemu do komunikacji
z Wykonawcami.
2. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych
razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
3. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, niemniej jednak Zamawiający rekomenduje
sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
4. Zamawiający informuje, że adres e-mail: Marzena.Pomorska@wody.gov.pl służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania
informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zwrotu wadiów wniesionych w formie niepieniężnej. Ewentualne
wykorzystanie poczty elektronicznej w innych celach, niż wskazane w zdaniu 1, może nastąpić jedynie w przypadku awarii
Platformy, przy czym - bez względu na przyczynę - poczta elektroniczna nie może służyć do złożenia oferty.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę
za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych
odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
7. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Krzysztof Madej. Kontakt odbywa się za pośrednictwem Platformy.
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy
ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania KR.ROZ.2810.10.2022 prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia a
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KR.ROZ.2710.122.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na remoncie ubezpieczeń brzegowych
potoku Czerna w km 7+825-7+920. Na wskazanym odcinku potoku erozja boczna wód potoku powoduje podmywanie skarp brzegowych oraz porastającej roślinności drzewiastej stwarzając zagrożenie dla infrastruktury drogowej oraz mienia.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Żywieckiego,
tj. w zakresie obszaru ochronnego znajdującego się wokół chronionego przyrodniczo terenu parku - poza formami przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-9 ustawy o ochronie przyrody.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 15.1 Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
15.2 Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów:
15.2.1 C - Cena – kryterium 80%;
15.2.2 R – Okres rękojmi i gwarancji – kryterium 20%;
15.3 Zamawiający przyzna wartości punktowe w kryterium, o których mowa w pkt. 15.2 z zastosowaniem następujących zasad:
15.3.1 W kryterium „Cena” Zamawiający przyzna wartości punktowe według następującego wzoru:
najniższa cena brutto
C = ---------------------------------------------- x 100 x 0,8
cena brutto badanej oferty
15.3.2 W kryterium „Okres rękojmi i gwarancji – „R”
Ro – R min
R = ------------------------------------ x 100 x 0,2
R max – R min
gdzie:
R - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium okres rękojmi i gwarancji
R max – maksymalny okres rękojmi i gwarancji - tj. 76 miesięcy
R min – minimalny okres rękojmi i gwarancji - tj. 36 miesięcy
R o – okres rękojmi i gwarancji oferty ocenianej
Jeżeli Wykonawca nie wpisze na Formularzu ofertowym okres rękojmi i gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje
minimalną wymaganą rękojmię i gwarancję przez Zamawiającego. W takim wypadku oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt. Jeżeli
Wykonawca wykaże na Formularzu ofertowym rękojmię i gwarancję większą niż maksymalna rękojmia i gwarancja podlegająca
punktacji, Zamawiający przyzna ofercie maksymalną liczbę punktów przewidzianą w ramach kryterium, tj. 20 pkt.
UWAGA:
a. Okres rękojmi i gwarancji należy podać w formularzu ofertowym w miesiącach. Jeżeli Wykonawca poda okres rękojmi i gwarancji
w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
b. MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi i gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez
Wykonawcę krótszego okresu rękojmi i gwarancji niż wymagany, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1
pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z treścią SWZ. W przypadku nie podania (nie wpisania) w formularzu
ofertowym okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje jedynie wymagany, minimalny okres rękojmi i
gwarancji jakości tj. 36 miesięcy.
MAKSYMALNY punktowany okres rękojmi i gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 76 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje
okres rękojmi i gwarancji dłuższy niż 76 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 76 miesięcy.
15.4 Kryteria będą liczone wg wzoru: P = C + R
gdzie:
P – oznacza łączną ilość punktów przyznaną ofercie (maksymalnie 100 pkt),
C – oznacza ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „cena” (maksymalnie 80 pkt)
R – oznacza ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „okres rękojmi i gwarancji” (maksymalnie 20 pkt)
15.5 Punktacja przyznawana ofertom w kryterium ceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
zasadami arytmetyki.
15.6 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
15.7 W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zasypie wyrw brzegowych materiałem miejscowym pochodzącym z udrożnienia, wykonaniu zasypu z kamienia oraz naprawie istniejącego ubezpieczenia.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego,
tj. w zakresie obszaru ochronnego znajdującego się wokół chronionego przyrodniczo terenu parku - poza formami przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-9 ustawy o ochronie przyrody.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 15.1 Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
15.2 Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów:
15.2.1 C - Cena – kryterium 80%;
15.2.2 R – Okres rękojmi i gwarancji – kryterium 20%;
15.3 Zamawiający przyzna wartości punktowe w kryterium, o których mowa w pkt. 15.2 z zastosowaniem następujących zasad:
15.3.1 W kryterium „Cena” Zamawiający przyzna wartości punktowe według następującego wzoru:
najniższa cena brutto
C = ---------------------------------------------- x 100 x 0,8
cena brutto badanej oferty
15.3.2 W kryterium „Okres rękojmi i gwarancji – „R”
Ro – R min
R = ------------------------------------ x 100 x 0,2
R max – R min
gdzie:
R - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium okres rękojmi i gwarancji
R max – maksymalny okres rękojmi i gwarancji - tj. 76 miesięcy
R min – minimalny okres rękojmi i gwarancji - tj. 36 miesięcy
R o – okres rękojmi i gwarancji oferty ocenianej
Jeżeli Wykonawca nie wpisze na Formularzu ofertowym okres rękojmi i gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje
minimalną wymaganą rękojmię i gwarancję przez Zamawiającego. W takim wypadku oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt. Jeżeli
Wykonawca wykaże na Formularzu ofertowym rękojmię i gwarancję większą niż maksymalna rękojmia i gwarancja podlegająca
punktacji, Zamawiający przyzna ofercie maksymalną liczbę punktów przewidzianą w ramach kryterium, tj. 20 pkt.
UWAGA:
a. Okres rękojmi i gwarancji należy podać w formularzu ofertowym w miesiącach. Jeżeli Wykonawca poda okres rękojmi i gwarancji
w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
b. MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi i gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez
Wykonawcę krótszego okresu rękojmi i gwarancji niż wymagany, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1
pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z treścią SWZ. W przypadku nie podania (nie wpisania) w formularzu
ofertowym okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje jedynie wymagany, minimalny okres rękojmi i
gwarancji jakości tj. 36 miesięcy.
MAKSYMALNY punktowany okres rękojmi i gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 76 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje
okres rękojmi i gwarancji dłuższy niż 76 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 76 miesięcy.
15.4 Kryteria będą liczone wg wzoru: P = C + R
gdzie:
P – oznacza łączną ilość punktów przyznaną ofercie (maksymalnie 100 pkt),
C – oznacza ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „cena” (maksymalnie 80 pkt)
R – oznacza ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „okres rękojmi i gwarancji” (maksymalnie 20 pkt)
15.5 Punktacja przyznawana ofertom w kryterium ceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
zasadami arytmetyki.
15.6 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
15.7 W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na remoncie zapory przeciwrumowiskowej na potoku Kolejowy. Konieczność podjęcia prac wynika z decyzji nakazowej Śląskiego Wojewódzkiego Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Decyzja nr 87/22 z dn. 25 lipca 20222r. pismo znak WIMB-WI.7741.14.2022.MB1
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego,
tj. w zakresie obszaru ochronnego znajdującego się wokół chronionego przyrodniczo terenu parku - poza formami przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-9 ustawy o ochronie przyrody.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 15.1 Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
15.2 Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów:
15.2.1 C - Cena – kryterium 80%;
15.2.2 R – Okres rękojmi i gwarancji – kryterium 20%;
15.3 Zamawiający przyzna wartości punktowe w kryterium, o których mowa w pkt. 15.2 z zastosowaniem następujących zasad:
15.3.1 W kryterium „Cena” Zamawiający przyzna wartości punktowe według następującego wzoru:
najniższa cena brutto
C = ---------------------------------------------- x 100 x 0,8
cena brutto badanej oferty
15.3.2 W kryterium „Okres rękojmi i gwarancji – „R”
Ro – R min
R = ------------------------------------ x 100 x 0,2
R max – R min
gdzie:
R - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium okres rękojmi i gwarancji
R max – maksymalny okres rękojmi i gwarancji - tj. 76 miesięcy
R min – minimalny okres rękojmi i gwarancji - tj. 36 miesięcy
R o – okres rękojmi i gwarancji oferty ocenianej
Jeżeli Wykonawca nie wpisze na Formularzu ofertowym okres rękojmi i gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje
minimalną wymaganą rękojmię i gwarancję przez Zamawiającego. W takim wypadku oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt. Jeżeli
Wykonawca wykaże na Formularzu ofertowym rękojmię i gwarancję większą niż maksymalna rękojmia i gwarancja podlegająca
punktacji, Zamawiający przyzna ofercie maksymalną liczbę punktów przewidzianą w ramach kryterium, tj. 20 pkt.
UWAGA:
a. Okres rękojmi i gwarancji należy podać w formularzu ofertowym w miesiącach. Jeżeli Wykonawca poda okres rękojmi i gwarancji
w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
b. MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi i gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez
Wykonawcę krótszego okresu rękojmi i gwarancji niż wymagany, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1
pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z treścią SWZ. W przypadku nie podania (nie wpisania) w formularzu
ofertowym okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje jedynie wymagany, minimalny okres rękojmi i
gwarancji jakości tj. 36 miesięcy.
MAKSYMALNY punktowany okres rękojmi i gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 76 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje
okres rękojmi i gwarancji dłuższy niż 76 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 76 miesięcy.
15.4 Kryteria będą liczone wg wzoru: P = C + R
gdzie:
P – oznacza łączną ilość punktów przyznaną ofercie (maksymalnie 100 pkt),
C – oznacza ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „cena” (maksymalnie 80 pkt)
R – oznacza ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „okres rękojmi i gwarancji” (maksymalnie 20 pkt)
15.5 Punktacja przyznawana ofertom w kryterium ceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
zasadami arytmetyki.
15.6 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
15.7 W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał i prawidłowo ukończył (potwierdzone dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego):
Dla części 1:
Wykonawca wykonał co najmniej 1 robotę o wartości 70 000 zł zawierającą w swoim zakresie remont lub budowę lub przebudowę ubezpieczeń w postaci koszy siatkowo-kamiennych. Posiadane doświadczenie winno wynikać z jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia na potrzeby wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dwóch lub więcej umów (dotyczy to także wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).
Dla części 2:
Wykonawca wykonał co najmniej 1 robotę o wartości 90 000 zł zawierającą w swoim zakresie wykonanie zasypu kamieniem ciężkim lub narzutu kamiennego lub opaski brzegowej z kamienia. Posiadane doświadczenie winno wynikać z jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia na potrzeby wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dwóch lub więcej umów (dotyczy to także wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).
Dla części 3:
Wykonawca wykonał co najmniej 1 robotę o wartości 75 000 zł zawierającą w swoim zakresie remont lub budowę lub modernizację zabudowy regulacyjnej na rzekach lub potokach w zakresie którego wykonano roboty betonowe na urządzeniach wodnych lub obiektach hydrotechnicznych. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia na potrzeby wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dwóch lub więcej umów (dotyczy to także wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).
b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji w charakterze kierownika robót osobę lub osoby posiadające kwalifikacje konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z póź. zm.), to jest osobę lub osoby posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub melioracyjne bez ograniczeń lub konstrukcyjno – budowlane w ograniczonym zakresie bez ograniczeń w zakresie obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i która jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Samodzielna funkcja techniczna może być pełniona także przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z art. 108 i 109 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do SIWZ
- oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (lub odpowiednio 125 ust. 5) ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 11 do SIWZ
- oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 13 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 7.2 ppkt 7.2.1 lit. a) rozdziału 7 SIWZ – wykaz zrealizowanych robót zawierający informacje dotyczące ich przedmiotu, wartości, odbiorców, dat wykonania wraz z dowodami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.
W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt. 7.2 ppkt 7.2.1 lit. b) rozdziału 7 SIWZ – wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia zawierający informacje dotyczące ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 1 do SWZ,
2) Kosztorys ofertowy zgodnie z treścią Załącznika nr 5a – 5c do SWZ
- Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:
- pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;
- Oświadczenie Wykonawcy o zakresie wykonania zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zgodnie z treścią Załącznika nr 12 do SWZ (jeżeli dotyczy)
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, zgodny w treści z Załącznikiem nr 8 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
- Oświadczenie, zgodne w treści z Załącznikiem Nr 9 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, dotyczące innych
podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.
- dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych
podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy
wykonywaniu zamówienia;
czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w
rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy
wpisać w Formularzu oferty.
Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z treścią Załącznika Nr 8 do
SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o
zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw
wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.2.2 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana niezawinionym i niemożliwym do uniknięcia przez
Wykonawcę opóźnieniem
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek wystąpienia dowolnej z następujących okoliczności- pełen opis
paragraf 13 umowy
3) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami - pełen opis paragraf 13 umowy
4) Zaistnienia innej okoliczności prawnej, technicznej lub ekonomicznej skutkującej niemożliwością wykonania umowy,
zgodnie z jej treścią
5) Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót
wynikających wprost z zestawienia prac planowanych (dokumentacja techniczna) będącego podstawą obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 Umowy zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub
zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. Wartość zwiększonego lub
zmniejszonego wynagrodzenia zostaną określone „Protokołem konieczności zwiększającym zakres lub zmniejszającym
zakres robót ” potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Z zastrzeżeniem iż nie
przewiduje się wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również nie przewiduje się
możliwości zmian składników cenotwórczych podanych w ofercie bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację za
wyjątkiem zmiany.
2. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegająca na zmianie kolejności wykonania robót,
zmianie terminu wykonania poszczególnych odcinków lub robót, lub zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych
odcinkach w przypadku zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia
innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo- finansowym jest 3.
Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę umowy polegającą na skróceniu terminu realizacji umowy motywowaną
przez Wykonawcę leżącymi po jego stronie względami, np. organizacyjnymi lub ekonomicznymi.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy, jeżeli po stronie
Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią
okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w
szczególności gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów. W taki
przypadku dopuszcza się, za uprzednią zgodą Zamawiającego, przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe
podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych.
Pełen zakres zmian określa paragraf 13 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać elektronicznie poprzez Platformę Zakupową Zamwijącego https://przetargi.wody.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.